[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ผลการสอบ O-NET ระดับเขตพื้นที่ น่าน 2 ปีการศึกษา 2554
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สดศรี สุทธการ


 
 

 
พุธ ที่ 2 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555
 นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน

ปีที่ 2 ฉบับที่ 18    วันพุธ   ที่  2     พฤษภาคม  2555

โดย นางสดศรี   สุทธการ   ศึกษานิเทศก์  งานพัฒนาการนิเทศการศึกษา

Email : pikky_so@hotmail.com  โทรศัพท์ 084-374-0677

*******************************************

ผลสอบ O-NET ระดับเขต น่าน 2  ปีการศึกษา 2554

 

 

“มีชีวิตอยู่ โดยไม่ต้องรู้สึกว่า เราดี เด่น ดัง อะไรเลย

 เพียงแต่รู้สึกว่าเป็นผู้มีประโยชน์ที่สุดคนหนึ่ง  นั่นแหละถูกต้องและเป็นสุขแท้”

                                                                                                       [ท่านพุทธทาสภิกขุ]

 

สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารและคุณครูที่เคารพทุกท่าน

           พบกันฉบับนี้  เป็นช่วงของการปิดภาคเรียนอยู่นะคะ  อีกไม่กี่วันคุณครูหลายท่านก็ต้องเตรียมเปิดภาคเรียนแล้วล่ะค่ะ  และช่วงนี้กับการประกาศผลการสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET)    ตามกำหนดที่บอกกับคุณครูไว้ว่าผลสอบจะประกาศในวันที่ 28  เมษายน ซึ่งหลายๆโรงเรียนก็คงทราบผลกันแล้วนะคะ  และคิดว่าหลายท่านคงมีความสุขขึ้นกับผลการสอบที่ออกมานะคะ    ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการที่คุณครูหลายท่านได้ทุ่มเท เสียสละ ตั้งใจที่จะช่วยกันยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  ทั้งการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนในมิติของงานปกติและจัดกิจกรรมเสริมและสนับสนุนในส่วนที่เป็นปัญหาและที่คุณครูต้องการให้เกิดในการพัฒนา   โดยเกิดจากความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย ยกตัวอย่างเช่น  ถ้าในโรงเรียนก็จะมีในส่วนของการบริหารจัดการ  การจัดการเรียนการสอน  และการนิเทศ     นอกจากนี้ก็ยังมีองค์ประกอบอื่นที่มีส่วนช่วยในส่วนของการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  เช่น ต้องมีระบบข้อมูลสารสนเทศ  แผนยกระดับคุณภาพ  การพัฒนาหลักสูตร   การจัดแหล่งเรียนรู้ การพัฒนาบุคลากร การนิเทศกำกับติดตาม เหล่านี้เป็นต้น    ผลการสอบในระดับภาพรวมของเขต สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และศน.ก็ทราบว่ามีหลายโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับระดับเขตและระดับประเทศ...  พบกันครั้งนี้ ศน.จึงขอนำข้อมูลในส่วนของระดับเขตพื้นที่สพป.น่าน เขต มาฝากให้กับคุณครูทุกโรงเรียน ได้นำไปเทียบเคียงกับปีการศึกษาที่ผ่านมาว่าผลเป็นอย่างไร มีจุดดี และต้องปรับปรุงพัฒนาในส่วนไหนบ้าง ในปีนี้ ศน.คิดว่า สทศ ได้จัดทำระบบรายงานผลดีขึ้นนะคะ โดยในแบบรายงานแต่ละสาระก็จะบอกข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขให้ด้วย   ผลการสอบที่ได้ส่วนหนึ่งโรงเรียนก็นำไปเขียนรายงานการจัดการศึกษเพื่อรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ และนำข้อมูลไปวางแผนในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป อาจจะคิดวางแผนไว้ในใจก็ได้นะคะว่า เปิดภาคเรียนมานี้ โรงเรียนจะวางแผนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างไรบ้าง จะมีโครงการหรือกิจกรรมอะไรบ้าง(คิดเล่นเพลินๆก็ได้ค่ะ)  ที่สำคัญ ศน.อยากให้คุณครูใช้ข้อมูลผลการสอบของโรงเรียนท่าน เทียบเคียงแข่งขันกับตัวเองมากกว่าที่จะไปใช้แข่งขันกับโรงเรียนอื่นเพราะสภาพแวดล้อมและปัจจัยแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกันนะคะ.... ซึ่งผลการสอบในระดับเขตที่นำมาให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล จะรายงานให้โรงเรียนทราบมีรายละเอียด ดังนี้ค่ะ

1.              ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ แยกตามมาตรฐานการเรียนรู้

2.              ค่าสถิติระดับเขตพื้นที่ แยกตามสาระการเรียนรู้

3.              ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ

4.              จำนวนร้อยละของผู้เข้าสอบจำแนกตามช่วงคะแนน

5.              ค่าสถิติพื้นฐานระดับเขตพื้นที่ กลุ่มสาระ

สำหรับผลการสอบในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมา และการพัฒนาจากผลที่ได้ไปจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ KRS (KPI Report System) นั้น ศน.จะได้นำมาเสนอในฉบับต่อไปค่ะ 

คลิกDownload ผลการสอบ O-NET ระดับเขตพื้นที่ สพป.น่าน  2

  พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีค่ะ

 


อ่าน : 4581
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©