[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิรูป กศ.กลุ่มรร.ยม จอมพระ น่าสนใจ
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สาคร คำวัง


 
 

 
อังคาร ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

บทความทางวิชาการ
นิเทศออนไลน์ใต้ฟ้าน่าน
2 โดย นายสาคร คำวัง ศึกษานิเทศก์สพป.น่านเขต 2
กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ฉบับที่ 5 ประจำวันที่ 7  กุมภาพันธ์  2555
..............

สวัสดีครับ คุณครูผู้บริหารโรงเรียนที่เคารพรักทุกๆท่าน

     
 พบกันอีกในฉบับนี้เป็นฉบับที่ 5 แล้วนะครับ ขอนำเสนอการวางแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในโรงเรียน การปฏิบัติหน้าที่
การเรียนการสอนของครูผู้สอน การบริหารจัดการของผู้บริหารโรงเรียน บทบาทหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง 3 ทั้ง 4 กระบวนการนี้จะทำอย่างไรให้วิ่งฉิวไปด้วยกันเป็นกระบวนการเดียวกันเป็นเรือลำเดียวกันได้...แล้วจะนำไปสู่เส้นชัย...ทุกคนจะได้ร้องคำว่าไชโยพร้อมกัน...ทำให้ทุกคนมีความสุข ความสบายใจเหมือนๆกันหรือที่เรียกว่า Happy Happy
 
           การประเมินการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องทางการศึกษาจะต้องทำทุกอย่างเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นการประชุมวางแผนงานของทุกคนทุกฝ่ายที่จัดมีทุกครั้ง การนิเทศภายนอกโรงเรียนโดยบุคลากรที่มีหน้าที่จะโดยทางใดวิธีการใดก็ตาม และการนิเทศภายในโรงเรียนของโรงเรียนเองก็เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น
 พบกันฉบับนี้ กระผมขอนำผลจาการนิเทศภายนอกเป็นการนิเทศโรงเรียนในกลุ่มที่รับผิดชอบคือกลุ่มโรงเรียนยม จอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มาเล่าสู่กันฟังนะครับ
         
เมื่อวันที่ 6   กุมภาพันธ์ 2555  ทางกลุ่มโรงเรียนยม จอมพระได้จัดกิจกรรมโครงการสำคัญยิ่งตามนโยบายของเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดให้คือการอบรมแบบเข้มนักเรียนที่ทำการสอบ Pre O-net สาระวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ทำคะแนนได้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดยทางกลุ่มโรงเรียนก็ได้จัดอบรมแบบเข้มขึ้นที่โรงเรียนบ้านยู้ มีคณะครูผู้สอนภาษาอังกฤษทุกคนในโรงเรียนในกลุ่ม 8 โรงเรียน มีครูฝ่ายวิชาการโดยการนำ ผอ.วิเชียร นันต๊ะ ผอ.พีระพงษ์ ไชยเชิด และผอ.ชูชาติ พรหมวังขวา ประธานกลุ่มโรงเรียนเป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียน มีกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จัดกิจกรรมนันทนาการเล่นเกมภาษาอังกฤษแทรก ที่สำคัญมีการศึกษาแนวข้อสอบ O – Net จากเขตพื้นที่และวิทยากรศูนย์ E-RIC อำเภอท่าวังผา ในการพัฒนาครั้งนี้จัดขึ้นสองวันใช้งบประมาณสนับสนุนจากเขตพื้นที่ผ่านศูนย์ E-RIC และจากกลุ่มโรงเรียน โรงเรียนในกลุ่มมาดำเนินการ ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารโรงเรียน คือนายณัฐกฤษณ์ ปะทิ ผอ.โรงเรียนบ้านยู้ และคณะครูในโรงเรียนทุกคนเป็นอย่างดี
             
นอกจากนี้ทางกลุ่มโรงเรียนได้จัดการประชุมวางแผนงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2554
และปีการศึกษา 2555 กลุ่มโรงเรียนมีเรื่องสำคัญดังนี้
1.การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนเพื่อเตรียมสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ การสอบ O – NET ขึ้นในวันที่ 13 – 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ โรงเรียนบ้านยู้ กิจกรรมการติวการสอบความรู้นักเรียน 8 สาระ การฝึกฝนการฝนข้อทดสอบ การจัดกิจกรรมนันทนาการด้านการแข่งขันทางวิชาการ เช่น การเล่นเกมศึกษา เชาว์ปัญญา การทายปัญหา ความรู้ตามสาระ เพื่อชิงรางวัล การร้องเพลง การฝึกหัดการแก้ปัญหาจากโจทย์ซับซ้อน การสอนเทคนิคการทำข้อทดสอบคณิตศาสตร์ วิทยากรจาก ศึกษานิเทศก์เขตพื้นที่จำนวน 4 คนจากกลุ่มวัดผลทางการศึกษาเขตพื้นที่และ อ.สาคร คำวัง และคณะครูวิชาการกลุ่ม ครูผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางในแต่ละวิชา
2.การวางแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบต่อเนื่อง ได้กำหนดให้มีโครงการต่างๆดังนี้
1.การอบรมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษา ในวันที่ 26-28 มีนาคม 2555
2.การอบรมครูผู้สอนทุกคนในวิชาภาษาอังกฤษโดยเจ้าของภาษาเพื่อฝึกทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษของครูเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
3.การอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียนและการสอนแบบโครงงาน
4.การประชุมครูวิชาการ ผู้บริหารโรงเรียนจัดทำสรุปแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา
5.การจัดทำโครงการประกวดครูผู้สอนดีเด่นตามแนวปฏิรูปการศึกษารอบสอง
6.การจัดทำโครงการประกวดโรงเรียนจัดสภาพสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ดีเด่นของโรงเรียนกลุ่มยม จอมพระ
 การดำเนินงานกิจกรรมในโครงการและการจัดทำแผนงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาจุดเน้นขับเคลื่อนผู้เรียนระยะที่ 3 ที่ 4 ตามแนวการขับเคลื่อนของ สพฐ. ทางกลุ่มโรงเรียนจึงกำหนดจัดประชุมขึ้น
วันที่ 29 มีนาคม 2555 ณ ที่ทำการกลุ่มโรงเรียนต่อไป ก็นับได้ว่าเป็นการจัดทำแผนงานโครงการที่ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพการศึกษาอย่างแท้จริง ขอชมเชยและชื่นชมต่อทีมงานคณะกรรมการทุกๆคนโดยเฉพาะฝ่ายวิชาการกลุ่มโรงเรียนทุกๆคน
  

อ่าน : 1817
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©