[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
อุไร เปียงใจ


 
 

 
พุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554
สวัสดีค่ะ พบกันครั้งนี้ ผู้เขียนมีข่าวเกี่ยวกับการพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ซึ่งที่ผ่านมาทางเขตพื้นที่ได้พยายามที่จะนำแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยมาเล่าสู่กันฟัง ไม่ว่าจะเป็นทางนิเทศออนไลน์หรือการจัดประชุมปฏิบัติการ สิ่งที่มุ่งหวังก็เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ - จิตใจ สังคม และสติปัญญา ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ได้จัดประชุมปฏิบัติการให้กับครูปฐมวัย และครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนละ 2 คน จำนวน 60 โรงเรียน ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย   ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ในรุ่นที่ 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 27 โรงเรียน รุ่นที่ 2 มี 61 โรงเรียน รุ่นที่ 3 มี 60 โรงเรียน ในรุ่นที่ 2 -3 รวมโรงเรียนเอกชนด้วย   ในการจัดประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แก่ คร.สมปรารถนา วงศ์บุญหนัก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเครือข่ายการเรียนรู้ ดร.จรรยา ดาสา อาจารย์ศศิภิพา สีที และทีมวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 -2 คือ นางเกสร สมรรคเสวี นางอุไร เปียงใจ นางสุภาพ รัตนประภา           
นางจำนงจิต บุญเกิด   นางภคธีรา อุปจักร นายเชวง จันฟุ่น และนายศิรี   ไชยช่อฟ้า
 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการพัฒนาครูในถิ่นทุรกันดารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน และการดำเนินการดังกล่าวเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 พัฒนาครูให้ มีความรู้ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดี ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปฐมวัย สามารถนำไปจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สิ่งที่ผู้เขียนเป็นห่วงก็คือ การนำกิจกรรมสู่การปฏิบัติ คุณครูผู้สอนควรอ่านกิจกรรมตามใบกิจกรรมในกล่องบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แล้ววิเคราะห์หน่วยการจัดประสบการณ์ว่ากิจกรรมใดควรอยู่ในหน่วยไหน แล้วระบุไว้ให้ชัดเจน เมื่อจัดกิจกรรมในหน่วยนั้นๆ ก็จัดกิจกรรมที่ระบุไว้ได้เลย  ส่วนวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมก็สามารถเตรียมได้ตามใบกิจกรรม สิ่งไหนที่ใช้วัสดุท้องถิ่นแทนได้ก็ควรทำ ไม่จำเป็นต้องเหมือนในใบกิจกรรมทุกอย่าง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาครูในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป   พบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีค่ะ
                                                                               
 
                                                                                นางอุไร เปียงใจ
 
                                                                                          ศึกษานิเทศก์                       

อ่าน : 2157
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©