[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ไปดูการนำเสนอขับเคลื่อนจุดเน้นของกลุ่ม ร.ร.ใน อ.ท่าวังผา
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สาคร คำวัง


 
 

 
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
สวัสดีครับ คุณครู ผู้บริหารโรงเรียนที่เคารพรักทุกๆท่าน
       พบกันในโอกาสนี้เป็นเรื่องที่กำลังฮิตกันอยู่ในเรื่องการดำเนินงานตามนโยบายของทางราชการที่โรงเรียนทุกโรงกำลังดำเนินการพัฒนางานหลักสำคัญอยู่นั้นก็คือ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง( พ.ศ.2552 – 2561)
กำหนดวิสัยทัศน์การศึกษาไทย
ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสอง กำหนดแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจนใน 3 ประเด็นหลักคือ
                1.การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
                2.การเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
                3.การเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
                  จัดการศึกษา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 4 ประการคือ
            1.การพัฒนาคนไทยยุคใหม่
2.การพัฒนาครูยุคใหม่
3.การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
4.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดโครงการนำนโยบายการปฏิรูปการศึกษา การขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การปฏิบัติห้องเรียนในโรงเรียนทุกโรงในสังกัดโดยปฏิบัติอย่างจริงจังถือเป็นงานที่ต้องปฏิบัติ ในปีการศึกษา2554 นี้เป็นต้นไปจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ให้กลุ่มโรงเรียน 18 กลุ่มจัดกิจกรรมการพบปะผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนเพื่อได้นำผลงานการปฏิบัติการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติของโรงเรียนทุกโรงนำเสนอรายละเอียด เช่น การรายงานด้วยวาจา การเสนอผลงานด้วยสไลค์โปรแกรม Power Point หรือเอกสารผลงานของโรงเรียน แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนของโรงเรียน แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียน ห้องเรียน คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตอำเภอ กลุ่มโรงเรียนไปรับรู้รับทราบ สำหรับเขตอำเภอท่าวังผาได้ดำเนินการผ่านไป 3 กลุ่มโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างดีทางกลุ่มโรงเรียนจัดตามนโยบายมีครูวิชาการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงนำเสนอครบทุกโรงเรียนบางโรงเรียนเสนอด้วยสไลค์โปรแกรม Power Point พอจะสรุปผลงานภาพรวมดังนี้
                กลุ่มทักษิณ นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน  ประธานกลุ่มและทางโรงเรียนได้ดำเนินการการดำเนินงานขับเคลื่อนระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2554คือ ได้สร้างความตระหนัก จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ห้องเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย ยอดนักอ่าน กิจกรรมวันรักภาษาไทย การสอนซ่อมเสริม การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมชุมนุมผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯการจัดตารางเรียนที่ยืดหยุ่นต่อการเรียนขับเคลื่อนจุดเน้น การประเมินผล การวัดผลนักเรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียน การสอนแบบโครงงาน การจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ การศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
                กลุ่มโรงเรียนยม จอมพระ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียน และประธานกลุ่มโรงเรียนยม จอมพระได้นำเสนอผลงานระดับกลุ่ม ด้วยโปรแกรม Power Point
กลุ่มโรงเรียนได้สร้างความเข้าใจการทำจุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5 ขั้นตามกรอบที่สพฐ.กำหนดงานดังนี้
                1.จัดตั้งคณะทำงานวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน
                2.การกระตุ้นเร่งรัดการดำเนินงานจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระดับโรงเรียนทุกโรงแล้วมาหลอมรวมเป็นกลุ่มโรงเรียน
                3.การสร้างความพร้อมให้ครูในโรงเรียนจัดทำแบบ เครื่องมือการขับเครื่องจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลห้องเรียน โรงเรียนทุกโรง
                4.สร้างความเข้มแข็งให้แก่ครู นำเครื่องมือไปดำเนินการขับเคลื่อนในห้องเรียน
                5.การจัดทำแผนขับเคลื่อนของ กลุ่มโรงเรียนยม จอมพระ.
ในการจัดทำแผนขับเคลื่อนของกลุ่มโรงเรียนยม จอมพระ ประกอบด้วย
           ตอนที่ 1 บทนำ
ประกอบด้วยข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียนทุกโรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ,O-net
           ตอนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน การดำเนินงานขับเคลื่อน ขั้นตอนกิจกรรม
           ตอนที่ 3 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขับเคลื่อนจุดเน้น  กิจกรรมการดำเนินงานตามจุดเน้น เครื่องมือจัดเก็บการขับเคลื่อนจุดเน้น ปฏิทินการนิเทศติดตาม
กลุ่มผาทอง ดำเนินการนำเสนอด้วยผลงานของกลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนทุกโรงเรียน ประกอบด้วยการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน การอ่าน การเขียนคล่อง การคิดเลขได้ การจัดทำแผนขับเคลื่อนจุดเน้น การจัดทำแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีในห้องเรียนนอกห้องเรียน การจัดทำตารางเรียนที่ยืดหยุ่นต่อการขับเคลื่อนจุดเน้น การดำเนินงานตามระยะที่ 2 ที่กำหนดใน Roadmap การวิเคราะห์สภาพผู้เรียน จัดทำเอกสารพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น เอกสารการดำเนินงานหลังประกาศจุดเน้นและภาพความสำเร็จ เอกสารจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนซึ่งทุกโรงเรียนก็ได้ดำเนินการแตกต่างกันไป

                ข้อสรุปตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การปฏิบัติห้องเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติจริงคือ
1.สาระสำคัญของจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน กำหนดไว้ดังนี้
                1.ด้านความสามารถ และทักษะตามการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ตามช่วงชั้น
                2.ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
 มุ่งให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความตระหนักความเป็นพลเมือง รักชาติ ศาสน์กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ )
                3.ด้านความสามารถและทักษะ แต่ละช่วงชั้นมุ่งพัฒนาในเรื่อง การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการติดขั้นพื้นฐาน(ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดที่เป็นแกน เช่นทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม การเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
4.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนต้องดำเนินการดังนี้
                                1.โรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถ มีทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น
2.จัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เน้นการปฏิบัติจริงทั้งใน นอกห้องเรียน
3.ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
4. ร่วมมือกับชุมชน องค์กร ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนรู้
5.ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ
 
5.จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน กำหนดไว้ตามตัวบ่งชี้และพัฒนาด้านต่างๆดังนี้
                ด้านความสามารถทักษะ
ระดับชั้น ป.1- 3 การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ระดับชั้น ป.4- 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ระดับชั้น ม. 1- 3 แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดชั้นสูง
 ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ระดับชั้น ม.4- 6 แสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาต่างประเทศ
                (ภาษาอังกฤษ)มีทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย
6. จุดเน้นตามช่วงวัย
                ระดับชั้น ป.1- 3 ใฝ่ดี
ระดับชั้น ป.4- 6 .ใฝ่เรียนรู้
ระดับชั้น ม. 1- 3 อยู่อย่างพอเพียง
ระดับชั้น ม.4- 6 มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน
 
 7.คุณลักษณะตามหลักสูตร 8 ประการ
                รักชาติ ศาสน์กษัตริย์
                ซื่อสัตย์สุจริต
                มีวินัย
                ใฝ่เรียนรู้
                อยู่อย่างพอเพียง
                มุ่งมั่นในการทำงาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ
                ในทุกหัวข้อที่กำหนดมาโรงเรียนต้องจัดทำเครื่องมือวัด แบบจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ปฏิบัติในห้องเรียนเป็นผลงานของครูในแต่ละชั้นเรียน จัดเก็บไว้เป็นภาพรวมของโรงเรียนที่ได้ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนจุดเน้นอย่างจริงจัง
ในโอกาสต่อไปหากมีเวลาจะนำรูปแบบ แผนการขับเคลื่อนจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ แบบเก็บข้อมูลสถานศึกษาตามจุดเน้นของโรงเรียน มาลงในweb นิเทศออนไลค์ต่อไป ฉบับนี้กระผมได้บรรจงเรียบเรียงผลงานของโรงเรียนที่ไปนิเทศ ติดตามลงมาให้ท่านคุณครู ผู้บริหารได้ดูเป็นแนวทาง ตัวอย่าง ในการดำเนินงานของท่านอย่างมีความสุขต่อไป สวัสดีครับ
 
 

อ่าน : 3267
 


ชื่อ : crx   
ไอพี :
106.185.49.176

comment : 1
ข้อความ
<P>Now, jerseys from china his mind's cheap oakley sunglasses voice all gone, michaelkors.com almost polo ralph lauren outlet the nike shoes same longchamp handbags time burberry I uggs on sale saw Pan child also abercrombie fell down. longchamp Then chanel outlet Uncle and big Kui, oakley the ray ban last miner cheap michael kors too air max stuffy nike air max 90 oil bottles prada shoes with shoes outlet a horloges jump juicy couture clothings down louboutin shoes in the prada handbags water, dre headphones the gucci sound chanel purses blurred a ugg australia lot, uggs we ferragamo shoes have no influence, but babyliss flat iron with the michael kors outlet naked eye lululemon to see things in swarovski the water is pandora very vague, nike I squint toms shoes outlet From air force eye giuseppe zanotti can oakley sunglasses outlet only p90x3 see ray ban sunglasses outlet a rolex watch ballpark, barbour jackets outlet nausea hermes birkin oil red bottom shoes bottles pointed louis vuitton handbags to tommy hilfiger online shop us underwater, then use michael kors bags light to a tory burch sale photo, omega the roshe water pandora bracelet is polo ralph not burberry outlet online very rolex replica deep, nike roshe run you adidas shoes can see the bottom purses and handbags layer puma online shop of easton bats white omega watches sand, huarache he ray bans swept prada sunglasses in a circle, pandora jewellery australia both no nike free trainer 5.0 plant ralph lauren outlet and vuitton handbags no coach factory fish the north face outlet and chanel the michael kors like, I bcbg max really nike wait cheap eyeglasses any longer gas, water stuck michael kors outlet online sale to burberry handbags suck, ugg just had to coach bags outlet get rid ray ban sunglasses of ray-ban sunglasses the coach factory outlet online water michael kors purses on abercrombie.com the eye, suddenly he wedding dress found ray ban wayfarer a vans bloody louis vuitton outlet online face from the louis vuitton bags upside oakley down, prada his burberry outlet eyes adidas dead basketball shoes Death rolex watches stared tommy hilfiger at nike store me.</P>
<P></P>
<P>I'm nike soccer shoes just mcm backpack staring at him, air jordan and ralph lauren he stared tory burch at christian louboutin me ralph lauren polo so.</P>
<P></P>
<P>I the north face recognized michael kors outlet online sale this nike roshe run man north face is ugg boots to give longchamp outlet us polo outlet online punt tiffany and co that michael kors middle-aged, swarovski online shop he abercrombie and fitch kids looked cheap jordans up and michael kors outlet online sale found him only ugg australia the true religion jeans women upper hollister clothing body, lulu lemon on jordan retro 11 the roof timberland outlet of a juicy couture handbags large nike air max black harrods bugs are north face canada biting cheap coach purses his rolex watches intestines, not air max when michael kors outlet online sale thrown louis vuitton outlet stores about. new balance I nike air max suddenly scared polo ralph lauren Mongolia, which eyeglasses frames is oakley store not ugg boots clearance only hollister clothing store great pandora charms to ugg australia terrible nike mercurial limp corpse giuseppe zanotti sneakers it? new balance store My God, ralph lauren it tiffany canada was tommy hilfiger outlet stores so big new balance shoes number cheap oakley of adidas.nl dead ralph lauren to uhren shop eat northface ah? calvin klein outlet !</P>
<P></P>
<P>Is louis vuitton this time, free running Pan vans shoes child's toms.com head is maccosmetics.com also the coach outlet other side prada outlet to louboutin shoes take louis vuitton canada out, but gucci outlet he coach factory outlet did christian louboutin not boutique clothing I gucci belts lucky, tiffany and adidas before he gucci handbags knew how the uggs same thing true religion outlet then, that nike running shoes worm tommy hilfiger online "squeak" hollister co a michael kors bags cry, toms shoes toss kate spade outlet the burberry sale bodies tory burch shoes directly nike outlet at lululemon He swarovski crystal flew rayban over his retro jordans head, coach outlet online looked up and polo ralph a pair of louis vuitton pincers converse sneakers "shabu" huarache card air jordan retro into nike roshe run the Pan child's mcm backpack outlet scalp.</P>
<P></P>
<P>That Pan easton bats child louis vuitton can be burberry handbags considered ralph lauren outlet online a bcbg max azria personal matter, instyler a montblanc situation to see oakley sunglasses cheap his left tory burch handbags hand over uggs canada the long champ pages, cheap barbour jackets I do baseball jerseys not know what hollister time mac makeup has wholesale handbags been abercrombie and fitch in pandora charms the oakley sunglasses hands of [/b] a [b]levis outlet knife, the knife longchamp directly veneta whither beats headphones insect stings beats by dr dre root gucci shoes next Alice, michael kors handbags direct omega watches it nike factory outlet to dig a adidas zx chela out. michael kors bags If I, converse outlet suffered jimmy choo outlet a louboutin shoes sudden hilfiger outlet large nike factory insects burberry outlet online that uggs outlet estimate north face would have nike free to go there abercrombie fitch to ugg boots clearance report yoga pants the Hades. michael kors outlet I reebok do tiffany jewelry not know that designer handbags insects swarovski canada issued a nfl jerseys "squeak" scream from kate spade handbags where, north face jackets unable michael kors outlet online to support michael kors another chi flat iron chelation strength asics was &#28504;&#23376;&#39034; potential punch hollister online shop to push nike shoes out, this hollister kids series is a woolrich outlet split generally occurs, coach outlet store that ray ban Pan tommy hilfiger canada child adidas online shop did ray ban not adidas online shop see me, coach bags friday but directly kate spade bags to the press that ed hardy the chanel sunglasses bugs in my face.</P>
<P></P>
<P>I oakley vault was michael kors handbags cursed, moncler outlet that air max thea Pan michael kors uhren child moncler jackets outlet too nike uk kind, normally polo ralph lauren outlet online say new balance how michaelkors.com cover gucci mens shoes me, ghd and timberland boots now tory burch sale there jordans is salvatore ferragamo the north face outlet case oakley of tommy hilfiger outlet a cheap ray ban direct louis vuitton purses this cheap true religion terrible jordan retro thing gucci shoes uk to tiffany throw in my air max 95 face. louboutin shoes You red bottom shoes say mizuno you ray ban outlet have air max the north face backpacks knife, I burberry would ugg boots pair ugg australia of true religion jeans outlet hands, lululemon which michael kors outlet store erupted to be finished. That nike id bugs michael kors outlet really hermes birkin bag rude, bebe outlet directly air max with nike roshe run its nike roche sharp nike claws cut off vans a salomon piece bride dresses of michael kors skin ralph lauren factory store on pandora jewelry my face, thomas sabo I beats by dre headphones have ferragamo a supra shoes bite, iphone 5s cases trying to michael kors throw thomas sabo it, I gucci shoes outlet did not converse expect hermes belt it toms outlet claw marc jacobs handbags has several air jordan shoes barbs firmly abercrombie kids hooked swarovski jewelry My celine outlet clothes, a oakley sunglasses few burberry outlet online are directly hooked new balance into my flesh gone, hogan and polo ralph lauren the pain tears insanity schedule came coach outlet store online out.</P> swarovski crystal
[ จันทร์ ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 15:42:30 ]

ชื่อ : yll   
ไอพี :
160.16.240.89

comment : 2
ข้อความ
A kind toms shoes of hollister Acacia, nike roshe run Xianchou, abercrombie and fitch it valentino belongs ray ban to prada sunglasses the cheap oakley sunglasses depths hogan of mcm bags the abercrombie and fitch garden ed hardy lady, the north face daily oakley sunglasses outlet Tingqian marc jacobs absently burberry see michael kors outlet the burberry outlet fish swimming, michael kors outlet attic candle toms outlet next to lululemon weave m a c cosmetics looked chanel bags as tiffany jewelry crazy toms outlet as salomon Sipa vans Musical burberry uk stay. Whenever michael kors anyone oakley sunglasses mentions air max wit louis vuitton canada her burberry outlet heart jordan when supra shoes they nike ran rolex watches out instyler of nike free 5.0 anger oakley sunglasses cheap foreign bottega hands adidas schuhe fiddled christian louboutin shoes with michael kors handbags the jimmy choo crony katespade Yu cheap ray ban Jin face mac cosmetics flushed. beats by dre When burberry uk sitting in watches silence roshe run boudoir louis vuitton bags building true religion jeans looking soccer shoes out prada outlet the longchamp handbags window, looking oakley outlet at the beats by dre headphones market ugg boots clearance in burberry handbags that it new balance shoes had chanel outlet a michael kors outlet online peep ralph lauren behind mont blanc pens the air max shoes screen faces air jordans Imagine sweetheart mizuno running appearance, moncler jackets lest toms outlet wedding coach factory outlet online night burberry outlet is not air max 90 a yoga pants dreamer.

Acacia tiffany and co in jordan retro hot nfl jerseys innocent ralph lauren but oakley vault the cheap jordans courage nike mercurial of wedding dresses the early nike air max years ray ban sunglasses ,, scarpe hogan hiding mcm backpack in coach outlet store the ray ban room, tommy hilfiger sitting abercrombie and fitch alone tiffany and co in tommy hilfiger the dim nike light gucci shoes outlet trying adidas to handbags outlet come nike air to longchamp hold coach outlet online a hollisterco pen, air max 2015 trying ralph lauren not dare coach outlet online express rolex watches for sale yearning ray bans love new balance letter polo ralph lauren written michael kors in nike a ray ban paper. burberry handbags outlet Wrestling tory burch outlet finished michael kors late at nike canada night, cheap shoes rereading, polo ralph lauren a longchamp outlet thousand nike free run words burberry outlet on new balance outlet paper uggs on sale is louis vuitton outlet not timberland shoes actually longchamp a pandora jewelry word basketball shoes of swarovski jewelry love. michael kors outlet online This coach purses outlet has longchamp handbags outlet been huarache very embarrassing chanel handbags for marc jacobs her uggs friends, ralph lauren but oakley sungalsses outlet how nike shoes outlet to nike free let babyliss him long champ see michael kors usa this eyeglass frames paper louis vuitton a the north face outlet long ugg thought, adidas this nike air max time hermes is converse sneakers people calvin klein tired north face jackets but hollister clothing store no burberry outlet online sleep, jordan shoes dreams toms.com of timberland one salvatore ferragamo day nike heroic prada handbags hearts thomas sabo will hilfiger online shop secretly vans slipped her oakley sungalsses outlet a asics movie omega watches ticket, burberry outlet online to rolex watches which adidas time, nike in oakley sungalsses outlet the louis vuitton dark coach outlet usa of christian louboutin shoes the kate spade outlet cinema, ralph lauren uk this mcm handbags paper hot oakley sungalsses outlet hidden eyeglasses online in gucci his tiffany pocket.

Very michael kors outlet long louis vuitton outlet stores distant ghd hair straighterners sadness, ralph lauren factory store Acacia insanity workout become swarovski somewhat cheap nfl jerseys hidden north face backpacks bitterness. replica handbags He puma and cheap oakley she coach outlet meet michael kors by michaelkors.com chance ferragamo at designer handbags first bottega veneta sight, womens clothing really celine handbags feeling reebok each ray-ban sunglasses other hair straightener to cheap ugg boots perfectly vans shoes blend p90x workout together. uggs But harrods there mcm backpack are nike shoes always canada gooses outlet regrets in nike free life, converse because life coach outlet store online has ralph lauren polo to nike roshe parting, how jimmy choo shoes can ralph lauren outlet I oakley sungalsses outlet bear iphone cases to oakley vault flee michael kors bags suddenly lululemon canada the polo ralph other levi's jeans half, michael kors with polo outlet no nike air max real jordan release dates membership beats by dre after north face outlet toiling timberland boots relieved adidas shoes comfort, nike store even louis vuitton if northface it christian louboutin outlet is cheap ray ban a tn pas cher comforting, or chanel wipe the rolex watches sweat polo outlet online on cheap jerseys her longchamp outlet forehead. toms shoes Spare coach handbags time, relax the ugg australia mood occhiali ray ban in the gucci outlet open air force sea, gucci belts to adidas express kate spade the wedding dresses uk anguish michael kors australia accumulated prada shoes in asics outlet the ralph lauren outlet chest. true religion outlet Sitting michael kors outlet online on uggs outlet the woolrich clearance beach, tory burch sandals listening coach outlet online to ralph lauren outlet online the coach outlet sound moncler outlet of abercrombie fitch surf and hilfiger waves, michael kors outlet online the hollister interpretation michael kors uk of ugg boots her abercrombie eager burberry canada Acacia, north face looked christian louboutin helpless new balance melancholy burberry depths thomas sabo of giuseppe zanotti the nike huarache sea, searching mcm backpack outlet for air max the coach black friday sudden true religion jeans outlet appearance mk outlet online of coach factory outlet Sails. nike air Sea supra shoes breeze polo ralph lauren outlet online blowing roshe runs head puma shoes brushed michael kors outlet online sale face, swarovski canada gently louis vuitton handbags soothing michael kors sad, tiffany jewelry but nike blown juicy couture outlet away louis vuitton outlet online her hermes birkin longing.

As nike factory eloquent air max 2015 snow, hermes outlet each cheap michael kors one air max carrying ralph lauren polos all the true religion weight toms shoes outlet of abercrombie kids Acacia, ray ban sunglasses outlet melt toms shoes in air max your adidas hands hollister as bcbg max tears swarovski general pandora jewellery emotional. air huarache Acacia tommy hilfiger as the north face gurgling converse shoes brook, ugg sweet ray ban outlet and the north face mellow retro jordans waiting uggs boots for north face lovers, softball bats loving ralph lauren online shop hands pandora around swarovski sucking mcm handbags one, michael kors outlet is michael kors outlet that chi flat iron Lili Acacia swarovski crystal rain, air huarache fall canada gooses jackets on the beats by dr dre roof juicy couture tiles, roshe run played tiffany some hilfiger outlet extravagant night louboutin Serra could nike free run not soccer shoes outlet meet hollister clothing sorrow.

Accompanied baseball bats by relojes Lonely michael kors outlet Acacia barbour jackets looking tory burch outlet out coach purses outlet the window, the burberry stars vuitton handbags lit oakley outlet online the ray ban wayfarer night, oakley sunglasses outlet even coach factory outlet more than giuseppe shoes the nike roshe empty barbour jacket outlet building ferragamo shoes homes gucci mens shoes warm, new balance but lululemon outlet the beats headphones mood ralph lauren down. michael kors outlet Companionship flat iron walking gucci in tory burch sale the replica watches quiet horloges road, ugg australia reveling polo ralph lauren outlet in ray ban sunglasses outlet the converse fountain ray ban accompanied handbags outlet by christian louboutin music. ugg I pandora charms attentively cheap nike shoes watched ugg boots the nike store stars lululemon cozy, michael kors handbags strongly pandora want pandora uk to air max outline tommy hilfiger outlet care bcbg dresses in rolex montre my louboutin mind bebe dresses that red bottoms the ugg australia shadow prada from gucci handbags the gucci shoes stars.

uhren
[ อังคาร ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 20:00:03 ]ชื่อ/Email :
ข้อความ :
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©