[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ไปดูการนำเสนอขับเคลื่อนจุดเน้นของกลุ่ม ร.ร.ใน อ.ท่าวังผา
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สาคร คำวัง


 
 

 
อาทิตย์ ที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2554
สวัสดีครับ คุณครู ผู้บริหารโรงเรียนที่เคารพรักทุกๆท่าน
       พบกันในโอกาสนี้เป็นเรื่องที่กำลังฮิตกันอยู่ในเรื่องการดำเนินงานตามนโยบายของทางราชการที่โรงเรียนทุกโรงกำลังดำเนินการพัฒนางานหลักสำคัญอยู่นั้นก็คือ

นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง( พ.ศ.2552 – 2561)
กำหนดวิสัยทัศน์การศึกษาไทย
ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ภายในปี 2561
กระทรวงศึกษาธิการกำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษารอบสอง กำหนดแนวทาง
การปฏิรูปการศึกษาอย่างชัดเจนใน 3 ประเด็นหลักคือ
                1.การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
                2.การเรียนรู้ของคนไทยเพิ่มโอกาสทางการศึกษา
                3.การเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร
                  จัดการศึกษา
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 4 ประการคือ
            1.การพัฒนาคนไทยยุคใหม่
2.การพัฒนาครูยุคใหม่
3.การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่
4.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จึงได้จัดโครงการนำนโยบายการปฏิรูปการศึกษา การขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การปฏิบัติห้องเรียนในโรงเรียนทุกโรงในสังกัดโดยปฏิบัติอย่างจริงจังถือเป็นงานที่ต้องปฏิบัติ ในปีการศึกษา2554 นี้เป็นต้นไปจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ให้กลุ่มโรงเรียน 18 กลุ่มจัดกิจกรรมการพบปะผู้บริหารโรงเรียน ครูวิชาการโรงเรียนเพื่อได้นำผลงานการปฏิบัติการนำจุดเน้นสู่การปฏิบัติของโรงเรียนทุกโรงนำเสนอรายละเอียด เช่น การรายงานด้วยวาจา การเสนอผลงานด้วยสไลค์โปรแกรม Power Point หรือเอกสารผลงานของโรงเรียน แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนของโรงเรียน แบบจัดเก็บข้อมูลโรงเรียน ห้องเรียน คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ ประกอบด้วยศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน และรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบในเขตอำเภอ กลุ่มโรงเรียนไปรับรู้รับทราบ สำหรับเขตอำเภอท่าวังผาได้ดำเนินการผ่านไป 3 กลุ่มโรงเรียนมีการดำเนินการอย่างดีทางกลุ่มโรงเรียนจัดตามนโยบายมีครูวิชาการโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนทุกโรงนำเสนอครบทุกโรงเรียนบางโรงเรียนเสนอด้วยสไลค์โปรแกรม Power Point พอจะสรุปผลงานภาพรวมดังนี้
                กลุ่มทักษิณ นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านดอนตัน  ประธานกลุ่มและทางโรงเรียนได้ดำเนินการการดำเนินงานขับเคลื่อนระยะที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2554คือ ได้สร้างความตระหนัก จัดทำข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน ห้องเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียนในแต่ละโรงเรียน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมภาษาไทย ยอดนักอ่าน กิจกรรมวันรักภาษาไทย การสอนซ่อมเสริม การอ่านคล่อง เขียนคล่อง ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร คุณลักษณะที่พึงประสงค์ กิจกรรมชุมนุมผลงานการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ฯการจัดตารางเรียนที่ยืดหยุ่นต่อการเรียนขับเคลื่อนจุดเน้น การประเมินผล การวัดผลนักเรียน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์สภาพปัญหาของโรงเรียน การสอนแบบโครงงาน การจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ การศึกษาตามศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
                กลุ่มโรงเรียนยม จอมพระ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียน และประธานกลุ่มโรงเรียนยม จอมพระได้นำเสนอผลงานระดับกลุ่ม ด้วยโปรแกรม Power Point
กลุ่มโรงเรียนได้สร้างความเข้าใจการทำจุดเน้นเพื่อพัฒนาผู้เรียน 5 ขั้นตามกรอบที่สพฐ.กำหนดงานดังนี้
                1.จัดตั้งคณะทำงานวิชาการระดับกลุ่มโรงเรียน
                2.การกระตุ้นเร่งรัดการดำเนินงานจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระดับโรงเรียนทุกโรงแล้วมาหลอมรวมเป็นกลุ่มโรงเรียน
                3.การสร้างความพร้อมให้ครูในโรงเรียนจัดทำแบบ เครื่องมือการขับเครื่องจัดทำแบบจัดเก็บข้อมูลห้องเรียน โรงเรียนทุกโรง
                4.สร้างความเข้มแข็งให้แก่ครู นำเครื่องมือไปดำเนินการขับเคลื่อนในห้องเรียน
                5.การจัดทำแผนขับเคลื่อนของ กลุ่มโรงเรียนยม จอมพระ.
ในการจัดทำแผนขับเคลื่อนของกลุ่มโรงเรียนยม จอมพระ ประกอบด้วย
           ตอนที่ 1 บทนำ
ประกอบด้วยข้อมูลโรงเรียน ข้อมูลครู ข้อมูลนักเรียนทุกโรงเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT ,O-net
           ตอนที่ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ของโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน การดำเนินงานขับเคลื่อน ขั้นตอนกิจกรรม
           ตอนที่ 3 กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขับเคลื่อนจุดเน้น  กิจกรรมการดำเนินงานตามจุดเน้น เครื่องมือจัดเก็บการขับเคลื่อนจุดเน้น ปฏิทินการนิเทศติดตาม
กลุ่มผาทอง ดำเนินการนำเสนอด้วยผลงานของกลุ่มโรงเรียน และโรงเรียนทุกโรงเรียน ประกอบด้วยการจัดทำฐานข้อมูลนักเรียน การอ่าน การเขียนคล่อง การคิดเลขได้ การจัดทำแผนขับเคลื่อนจุดเน้น การจัดทำแหล่งเรียนรู้ต่างๆมีในห้องเรียนนอกห้องเรียน การจัดทำตารางเรียนที่ยืดหยุ่นต่อการขับเคลื่อนจุดเน้น การดำเนินงานตามระยะที่ 2 ที่กำหนดใน Roadmap การวิเคราะห์สภาพผู้เรียน จัดทำเอกสารพัฒนาผู้เรียนตามจุดเน้น เอกสารการดำเนินงานหลังประกาศจุดเน้นและภาพความสำเร็จ เอกสารจัดเก็บข้อมูลผู้เรียนซึ่งทุกโรงเรียนก็ได้ดำเนินการแตกต่างกันไป

                ข้อสรุปตามแนวนโยบายการขับเคลื่อนจุดเน้นสู่การปฏิบัติห้องเรียนได้กำหนดแนวปฏิบัติจริงคือ
1.สาระสำคัญของจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียน กำหนดไว้ดังนี้
                1.ด้านความสามารถ และทักษะตามการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ตามช่วงชั้น
                2.ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน
 มุ่งให้ผู้เรียนทุกระดับชั้นมีความตระหนักความเป็นพลเมือง รักชาติ ศาสน์กษัตริย์
ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ (คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 8 ประการ )
                3.ด้านความสามารถและทักษะ แต่ละช่วงชั้นมุ่งพัฒนาในเรื่อง การอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น ทักษะการติดขั้นพื้นฐาน(ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดที่เป็นแกน เช่นทักษะการสังเกต ทักษะการจัดกลุ่ม การเรียนรู้ทักษะชีวิต และทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
4.การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ด้านการพัฒนาการเรียนรู้ โรงเรียนต้องดำเนินการดังนี้
                                1.โรงเรียนต้องจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถ มีทักษะ และคุณลักษณะที่เป็นจุดเน้น
2.จัดการเรียนรู้ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต เน้นการปฏิบัติจริงทั้งใน นอกห้องเรียน
3.ใช้สื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย
4. ร่วมมือกับชุมชน องค์กร ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนรู้
5.ผู้บริหารต้องเป็นผู้นำทางวิชาการ
 
5.จุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน กำหนดไว้ตามตัวบ่งชี้และพัฒนาด้านต่างๆดังนี้
                ด้านความสามารถทักษะ
ระดับชั้น ป.1- 3 การอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีทักษะการคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ระดับชั้น ป.4- 6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขคล่อง มีทักษะคิดพื้นฐาน ทักษะชีวิต ทักษะ
การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ระดับชั้น ม. 1- 3 แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ มีทักษะการคิดชั้นสูง
 ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามช่วงวัย
ระดับชั้น ม.4- 6 แสวงหาความรู้เพื่อแก้ปัญหาใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้ภาษาต่างประเทศ
                (ภาษาอังกฤษ)มีทักษะการคิดชั้นสูง ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตาม
ช่วงวัย
6. จุดเน้นตามช่วงวัย
                ระดับชั้น ป.1- 3 ใฝ่ดี
ระดับชั้น ป.4- 6 .ใฝ่เรียนรู้
ระดับชั้น ม. 1- 3 อยู่อย่างพอเพียง
ระดับชั้น ม.4- 6 มุ่งมั่นในการศึกษาและการทำงาน
 
 7.คุณลักษณะตามหลักสูตร 8 ประการ
                รักชาติ ศาสน์กษัตริย์
                ซื่อสัตย์สุจริต
                มีวินัย
                ใฝ่เรียนรู้
                อยู่อย่างพอเพียง
                มุ่งมั่นในการทำงาน
รักความเป็นไทย
มีจิตสาธารณะ
                ในทุกหัวข้อที่กำหนดมาโรงเรียนต้องจัดทำเครื่องมือวัด แบบจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ปฏิบัติในห้องเรียนเป็นผลงานของครูในแต่ละชั้นเรียน จัดเก็บไว้เป็นภาพรวมของโรงเรียนที่ได้ดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนจุดเน้นอย่างจริงจัง
ในโอกาสต่อไปหากมีเวลาจะนำรูปแบบ แผนการขับเคลื่อนจุดเน้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และ แบบเก็บข้อมูลสถานศึกษาตามจุดเน้นของโรงเรียน มาลงในweb นิเทศออนไลค์ต่อไป ฉบับนี้กระผมได้บรรจงเรียบเรียงผลงานของโรงเรียนที่ไปนิเทศ ติดตามลงมาให้ท่านคุณครู ผู้บริหารได้ดูเป็นแนวทาง ตัวอย่าง ในการดำเนินงานของท่านอย่างมีความสุขต่อไป สวัสดีครับ
 
 

อ่าน : 2669
 
ชื่อ/Email :
ข้อความ :
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©