[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : การพัฒนาครูบรรณารักษ์
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สดศรี สุทธการ


 
 

 
ศุกร์ ที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2554

วันที่ 27  พฤษภาคม 2554 นายเชวง  วัฒนธีรางกูร  ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ให้เกียรติพบปะครูบรรณารักษ์  ในการประชุมสัมมนาครูบรรณารักษ์    ห้องประชุมชมพูภูคา  ซึ่งการพัฒนาห้องสมุดและการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตั้งแต่ปี 2554 -  2561       สพฐ.มีแผนงานในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ด้วยแผน    ๔ ส  ดังนี้

แผนงานที่ ๑ ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน แบบ ระเบิดจากข้างใน  ตามแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แผนงานที่  เสริมสร้างภาคีเครือข่ายให้ทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมในการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียนและพัฒนาห้องสมุดอย่างยั่งยืน

แผนงานที่ ๓  สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้โดยเฉพาะห้องสมุด  ให้เอื้อต่อการอ่านของนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและชุมชน  ให้มีการบูรณาการการอ่านกับการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

แผนงานที่ ๔ ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ นักเรียน ครู ผู้บริหาร  โรงเรียน  ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งชุมชนและภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม  ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการดำเนินงานห้องสมุด

แผนงานที่ ๕  สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการดำเนินงานห้องสมุด

                ทั้ง ๕  แผนงาน ล้วนต้องการพัฒนาเยาวชนไทยให้รักการอ่านมากยิ่งขึ้น และต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  โดยเฉพาะคุณครูที่หลายฝ่ายฝากความหวัง ต้องเป็นพลังที่จะช่วยกันในการส่งเสริมและพัฒนา  เพื่อพัฒนาส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับผู้เรียน  โดยในปี  2554  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2   มีกิจกรรมในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับทุกโรงเรียนคือ

1.       กิจกรรมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กำหนดไว้ว่าครูบรรณารักษ์ต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง

2.       กิจกรรมสำรวจข้อมูลรายงานการพัฒนา นวัตกรรม และแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการ(กำหนดส่งภายในวันที่  20  กรกฎาคม  2554)

3.       กิจกรรมการประกวด

3.1    ประกวดโรงเรียนรักการอ่าน

3.2    การประกวดห้องสมุด

3.3    ประกวดนักเรียน ครู ผู้บริหาร

(โดยช่วงดำเนินการระหว่างเดือน ก.ค.- ก.ย. 2554)

                4. กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ  มอบเกียรติบัตร ในวันครู วันที่ 16  มกราคม  2555


อ่าน : 3145
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©