[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : คู่มือสอบ CEFR
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สุพรรณิการ์ สุทธหลวง


 
 

 
อังคาร ที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563
 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ได้แจ้งให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษได้ทดสอบความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษ เทียบระดับความสามารถตามกรอบ CEFR โดยใช้แบบทดสอบ Cambridge English placement test Metrica ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่ประเมินความสามารถตามมาตรฐานระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR)  โดยให้ครูแจ้งความจำนงโดยสมัครใจในการสอบ โดยชำระค่าทดสอบเอง  ซึ่งมีจำนวนครูสนใจ จำนวน 58 คน  ตามรายชื่อดังแนบ โดยขออนุญาตผู้อำนวยการโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง ในการอนุญาตให้ครูที่มีรายชื่อเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ  ณ ห้อง ITEC    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยให้นำหูฟัง คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือมาด้วย  

ดาวโหลดคู่มือการสอบ  CEFR
https://drive.google.com/open?id=1hXWw9gZtLN_YV5BImwVOxkvVP2rSc9Ch


อ่าน : 223
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©