[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ประเมินภาษาอังกฤษสื่อสาร
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สุพรรณิการ์ สุทธหลวง


 
 

 
พุธ ที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีนโยบายยกระดับความสามารถการสื่อสารภาษาอังกฤษ  ทั้งในห้องเรียนและในชีวิตประจำวัน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ จะต้องมีการรายงานระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  การประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษมี 2 รูปแบบ คือ 1) รูปแบบการประเมินความรู้พื้นฐาน  เป็นการประเมินการเขียนคำและประโยคจากคำศัพท์ในบัญชีคำพื้นฐาน  และ2)การประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เป็นการประเมินโดยการสัมภาษณ์จากครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ  ทั้งนี้นักเรียนทุกคนจะต้องมีผลประเมินความสามารถอยู่ระดับดีขึ้นไป หากไม่ผ่านระดับดี ให้ครูดำเนินการสอนซ่อมเสริมหรือจัดกิจกรรมเพิ่มความสามารถทางภาษาให้ผ่านในระดับดีขึ้นไป   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต
จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัดประเมินความสามารถภาษาอังกฤษ เพื่อศึกษาพัฒนาการ
ทางภาษาอังกฤษของนักเรียนเป็นรายบุคคล และการรายงานผลการดำเนินของเขตพื้นที่ตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ทั้งนี้ขอความร่วมมือครูประจำชั้นหรือครูภาษาอังกฤษทุกคน ได้ประเมินภาษาอังกฤษในแต่ละระดับชั้น และส่งผลให้กับครูวิชาการของโรงเรียน  รายงานผลการประเมินครั้งที่
1 ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ไฟล์ การประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  คลิก
ส่งผลข้อมูล 2 ช่องทางคือ 
1.ลิ้งค์ การส่งรายงานผล เป็น excel  ทางอีเมล์  standardnan2@gmail.com
2.ส่งผลรวม ทางเว็บ  https://forms.gle/JdQp6SKPiB8gpCsc9อ่าน : 4885
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©