[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ้เอกสารประกอบการติว O-NET ภาษาไทย
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สุพรรณิการ์ สุทธหลวง


 
 

 
พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2562
 ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  มีเป้าหมายในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบระดับชาติ O-NET  ในปีการศึกษา 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ในการ
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จึงได้ขอความอนุเคราะห์เอกสารของ
 นางบุษบา พรหมรักษ์  ครูชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสอนภาษาไทยที่มีผลการทดสอบระดับชาติ O-NET  อยู่ในระดับสูง และขอให้ครูนำไปใช้ ในการสอนนักเรียน ให้นักเรียนเกิดความรู้ทักษะต่อไปค่ะ
ศน.สุพรรณิการ์ สุทธหลวง


ดาวโหลด  เล่มเอกสาร เขียนเรื่องจากภาพ

ดาวโหลด เล่มเอกสาร  อ่านจับใจความ


ดาวโหลด  เกณฑ์การตรวจเอกสาร ภาษาไทย  สทศ. 


อ่าน : 3445
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©