[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : เอกสารประกอบการสอนเสริมแบบเข้ม O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 และม.3
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สุพรรณิการ์ สุทธหลวง


 
 

 
อังคาร ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2   โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  ได้จัดทำคู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ  ตาม Test Blue Print  ข้อสอบ O-Net  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เพื่อเป็นคู่มือ   ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดและ สาระการเรียนรู้  อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เรียนการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6  ปีการศึกษา 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  ขอขอบคุณสถาบัน ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  คณะทำงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ จัดทำเอกสารฉบับนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็น ประโยชน์สำหรับครูผู้สอน นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง  มีความรู้ความสามารถ       มีทักษะกระบวนการคิด คุณลักษณะอันพึงประสงค์  มีคุณธรรม และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2
23 พฤศจิกายน 2562

คลิกดาวน์โหลด เอกสาร  

 


อ่าน : 5253
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©