[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ประกาศผล Spelling Bee 2562
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สุพรรณิการ์ สุทธหลวง


 
 

 
อาทิตย์ ที่ 7 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562
 

เรื่อง    ประกาศผลการแข่งขัน Spelling Bee  ปีการศึกษา 2562

…………………………………………………………………………

          ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ ได้จัดทำบัญชีคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ได้ใช้เป็นแนวทางในการสอนคำศัพท์ และใช้เป็นเนื้อหาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานและเพิ่มเติม ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้คำศัพท์อย่างมีความหมายในชีวิตประจำวัน และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้  โดยให้ผู้สอนได้เน้นการเขียน สะกดคำ การอ่านอย่างถูกต้องต่อไป และเพื่อให้สถานศึกษาใช้บัญชีคำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษา สะสมคลังคำศัพท์ภาษาอังกฤษในการสอบระดับชาติ เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษให้เป็นแนวทางเดียวกันในทุกระดับชั้น จึงขอความร่วมมือทุกโรงเรียนได้จัดการเรียนรู้โดยใช้บัญชีคำพื้นฐานภาษาอังกฤษฝึกการเขียนสะกดคำ โดยใช้หลัก Phonics และเขียนประโยค บทความ (Essay) วันละ 10 นาที วันละ 5-10 คำ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 จะจัดการแข่งขัน Spelling Bee ระดับเขตพื้นที่ ในวันที่  5 กรกฎาคม 2562  จำนวน 3 ระดับ คือ ระดับป.1-3 ระดับ ป.4-6  ระดับม.1-3  ที่ดำเนินการแล้วนั้น มีผลการแข่งขันดังนี้
คลิกผลการแข่งขัน   (ฉบับไม่เป็นทางการ รอลงนาม)

คลิกเกียรติบัตร นักเรียน

คลิกเกียรติบัตรครู 

คลิกเกียรติบัตร กรรมการ

 


อ่าน : 8173
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©