[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : Active Classroom : Active Learning
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สุพรรณิการ์ สุทธหลวง


 
 

 
อังคาร ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
 ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีนโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอน

 Active Learning   โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  
จึงได้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ เกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่ไม่ได้วิเคราะห์หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เชิงรุก
(Active Learning) จึงได้เกิดแนวคิดในการอบรมพัฒนาครู ในด้านการจัดการเรียนการสอน และเกิดการจัดการเรียนรู้เชิงรุก อย่างจริงจัง ในชั้นเรียน
และมีการติดตามผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีกับนักเรียน จึงได้จัดการอบรมพัฒนาครู
Active Classroom : Active Learning  โดยระยะที่ 1 ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้เชิงรุก  การสร้างแรงบันดาลใจให้จัดการเรียนรู้เชิงรุก  และฝึกทักษะการจัดการเรียนรู้ ระยะที่ 2 นิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในชั้นเรียนของครูทุกคน   ระยะที่ 3 ติดตามผลการจัดการเรียนรู้เชิงรุกจากผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน

          คู่มือการพัฒนาครู Active Classroom : Active Learning  คลิก มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning  การวิเคราะห์เนื้อหา จากหลักสูตร การออกแบบกิจกรรมด้วย Active Learning  การนิเทศติดตาม  ซึ่งเป็นแนวทางในการเปลี่ยนห้องเรียน เปลี่ยนวิธีสอน เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม         

 ศน.สุพรรณิการ์  สุทธหลวง 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2

มิถุนายน 2562 อ่าน : 8851
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©