[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : คู่มือการยกระดับภาษาอังกฤษ ตามแนว Active Learning วิชาภาษาอังกฤษ
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สุพรรณิการ์ สุทธหลวง


 
 

 
พฤหัสบดี ที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
 ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต ได้มีนโยบายในการจัด

การเรียนรู้ตามแนว Active Learning วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อชี้แจงให้ครูได้รับทราบแนวทาง
การจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งปีการศึกษา
2562 จะเน้นการสอนที่เป็น Project work สู่แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นหรือแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่น  การใช้บัญชีคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ แนวทางการประเมินผลการอ่านการเขียนคำในบัญชีคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษ การยกระดับคุณภาพครูตามกรอบ CEFR และนักเรียนในโครงการ MEP แนวทางการประเมินภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
จึงได้จัดทำคู่มือการยกระดับภาษาอังกฤษ ตามนโยบายในการจัดการเรียนรู้ตามแนว Active Learning วิชาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้เป็นไปทิศทางเดียวกัน และเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 ให้สูงขึ้น
คลิก ดาวโหลด 

ผล ONET อังกฤษ 61

ผล อังกฤษเพื่อการสื่อสาร 61

ผลสัมฤทธิ์อังกฤษ 61 อ่าน : 5113
 เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©