[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน : เรียนรู้สู่ประสบการณ์จริง
 



Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
สดศรี สุทธการ


 
 

 
อาทิตย์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556
 นิเทศออนไลน์ ใต้ฟ้าน่าน

ปีที่ 3 ฉบับที่ 8  วันอาทิตย์ ที่   4     สิงหาคม  2556

โดย นางสดศรี   สุทธการ  ศึกษานิเทศก์  งานส่งเสริมและพัฒนาการนิเทศ

Email : sodsrisutta@gmail.com  โทรศัพท์ 084-374-0677

http://www.facebook.com/sodsri.sutthakhan
http://www.sodsri.info/

****************************************

กิจกรรมสภานักเรียน : กับการเรียนรู้สู่ประสบการณ์จริง

 ทุกๆกำแพง  คือประตู”

(Ralph  Waldo  Emerson)
  

 

สวัสดีค่ะ ผู้บริหารและคุณครูที่เคารพรักทุกท่าน

             พบกันช่วงนี้ ศน.ขอนนำเรื่องราวการดำเนินงานของกิจกรรมสภานักเรียนมาฝากนะคะ เพื่อเป็นการสื่อสารให้หลายโรงเรียนในสังกัดที่มีการดำเนินงานเกี่ยวกับสภานักเรียนได้รับทราบและที่สำคัญนำไปพัฒนาในโรงเรียนของคุณครูได้  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สพฐ. มีนโยบายในการดำเนินงานโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายก็คือเป็นการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม นักเรียนได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ตามวิถีประชาธิปไตยและมีสำนึกในความเป็นชาติไทย  ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อีกทั้งให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาโรงเรียนอย่างสร้างสรรค์ และต้องการให้กิจกรรมสภานักเรียนได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งเป้าหมายก็คือพัฒนาตัวผู้เรียนนั่นเองค่ะ  ซึ่งในการพัฒนากิจกรรมดังกล่าว สพฐ. จึงได้มีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบขึ้นโดยแบ่งเป็นศูนย์ของแต่ละภาค ดังนี้ค่ะ

1.   ภาคใต้ ศูนย์การคัดเลือก สพป.สงขลา เขต 2

2.   ภาคใต้ ศูนย์การคัดเลือก สพป.อ่างทอง เขต 2

3.    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์การคัดเลือก สพป.ยโสธร เขต 2

4.   ภาคเหนือ ศูนย์การคัดเลือก สพป.พิจิตรเขต 2

      ในส่วนของการดำเนินงานระดับภาคเหนือ ศน.สดศรี  มีโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสพฐ.ไปร่วมเป็นคณะทำงาน ในการทำงานแบ่งออกเป็น   2ส่วนคือ รอบแรกการประเมินจากเอกสาร และรอบที่ 2 ประเมินสภาพความเป็นจริงของโรงเรียน  ในการประเมินรอบแรกเมื่อวันที่ 14-16 มิถุนายน 2556  ก็จะเป็นการตรวจสอบเอกสารที่โรงเรียนได้ส่งมาทำการคัดเลือก หลักเกณฑ์ก็คือ เขียนรายงานตามองค์ประกอบที่กำหนด เอกสารฟลักฐานจำนวนหน้าไม่เกิน 105 หน้า และที่สำคัญ ต้องส่งภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้    ในการเข้าไปทำงานกับคณะสพฐ.ครั้งนี้  ศน.ได้มีโอกาสเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะทำงานหลายท่านและคิดว่าสิ่งที่ได้รับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่งอันจะได้นำมาพัฒนาด้านสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่ของเราได้ 

      
     ในการประเมินการคัดเลือกดังกล่าวแนวคิดหลักก็คือ การค้นหาตัวแทนโรงเรียนต้นแบบเพื่อให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายให้ผู้ปฏิบัติมีขวัญกำลังใจในการทำงาน    โดยการประเมิน การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน มีขอบเขตการประเมินใน ๔ องค์ประกอบ จํานวน ๒๑ ตัวบ่งชี้ มีรายละเอียด ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ การดําเนินงานส่งเสริมสภานักเรียนและประชาธิปไตยในโรงเรียนจํานวน ๔ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
           ๑.๑ การส่งเสริมและประชาธิปไตยของโรงเรียน
           ๑.๒ การบูรณาการกิจกรรมสภานักเรียนกับการจัดการเรียนรู้ 
           ๑.๓ ที่มาของสภานักเรียนสอดคล้องกับกระบวนการประชาธิปไตย
           ๑.๔ การกําหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน
องค์ประกอบที่ ๒ การมีส่วนร่วมของสภานักเรียนในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน จํานวน ๑๐ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
           ๒.๑ สภานักเรียนมีกระบวนการวางแผนการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 
           ๒.๒ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยตามวิถี ประชาธิปไตย สอดคล้องหลักการคารวธรรม สามัคคีธรรม ปัญญาธรรม
           ๒.๓ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง 
           ๒.๔ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนานักเรียนให้มี คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
           ๒.๕ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมสิทธิพื้นฐานของเด็ก ๔ ประการ
           ๒.๖ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลโลก/เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
           ๒.๗ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนการเลือกตั้ง สภานักเรียน/รณรงค์ เผยแพร่ความรู้/มีส่วนร่วมในการเลือกตั้ง
           ๒.๘ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมโดยการนําหลักธรรมาภิบาลสู่ การปฏิบัติ
            ๒.๙ สภานักเรียนมีการดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
            ๒.๑๐ สภานักเรียนมีการดําเนินการประเมินผลและรายงานผลการจัดกิจกรรม ทุกกิจกรรมของสภานักเรียนอย่างชัดเจน  
องค์ประกอบที่ ๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภานักเรียนกับชุมชน / องค์กรภาครัฐและเอกชน จํานวน ๕ ตัวบ่งชี้ ได้แก่
         
๓.๑ การกำนดแผนการดำเนินงานในการสร้างเครือข่าย
         ๓.๒ การกําหนดการทํางานระหว่างโรงเรียน /ชุมชน / องค์กรภาครัฐและเอกชน  
         ๓.๓ การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตย  
         ๓.๔ การได้รับการสนับสนุนปัจจัยต่างๆจากชุมชน / องค์กรภาครัฐและเอกชน
         ๓.๕ การประเมิน สรุป รายงานผล เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมสภานักเรียน
องค์ประกอบที่ ๔ ผลงานดีเด่น (เฉพาะผลงานเกี่ยวกับสภานักเรียนเท่านั้น) จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้ ได้แก่

          ๔.๑ ผลงานสภานักเรียนที่ประสบผลสําเร็จจนได้รับรางวัล เกียรติบัตร โล่รางวัลและอื่น ๆ 
          ๔.๒ ผลงานที่ภาคภูมิใจเชิงประจักษ์

            ส่วนวิธีการประเมินและแนวทางแต่ละองค์ประกอบของแต่ละตัวบ่งชี้ เกณฑ์ในการพิจารณาการตรวจสอบเอกสารที่เป็นร่องรอยหลักฐานมีปรากฏในคู่มือการดำเนินงาน  คุณครูสามารถเข้าไปติดตามได้ที่เว็ปไซด์ของสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน http://sportact.obec.go.th/  และ Download คู่มือสภานักเรียนได้ค่ะ      

            ศน.จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดที่ได้มีการจัดกิจกรรมสภานักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง  ได้มีโอกาสส่งการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนเข้ารับการคัดเลือกในโอกาสต่อไปนะคะ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียน ครู ผู้บริหาร โรงเรียนที่ทุ่มเท เสียสละ นำกิจกรรมสภานักเรียนสู่การพัฒนาชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืน สามารถเป็นแบบอย่างและเป็นเครือข่ายสร้างเสริมความเข้มแข็งในการดำเนินงานสภานักเรียนให้แก่โรงเรียนอื่นได้ และที่สำคัญอันเป็นเป้าหมายสุดท้ายก็คือเพื่อจะได้พัฒนานักเรียนให้ได้รับการพัฒนาและได้รับโอกาสใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพนั่นเองค่ะ สุดท้ายนี้ฝากข้อคิด Every  wall is a door : ทุกๆกำแพงคือประตู หมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่ชีวิตถูกผลักไปยังกำแพงที่ไม่มีทางออก ขอให้เราอย่าคิดที่จะถอยหลังกลับ และอย่าคิดที่จะหลีกเลี่ยงไปทางอื่น  แต่ขอให้ พยายามคิดหาหนทางที่จะทลายกำแพงนั้นๆและข้ามผ่านมันไปให้ได้ เพื่อที่จะพบกับเป้าหมายที่รออยู่ข้างหน้า พบกันใหม่ในฉบับหน้านะคะ  สวัสดีค่ะ

      


อ่าน : 11771
 



เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©