ภาพข่าวน่าน2

หัวข่อข่าว : ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2561
ข่าวโดย : นาถยา อุดอ้าย ( เข้าชม : 44 )
วันศุกร์ ที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


แชร์หน้านี้ ไปยัง facebookเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายจรัส ขนิษฐ์น้อย รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ประธานการประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 มีกรอบทิศทางและกลไกในการพัฒนาการศึกษาได้อย่างสอดคล้องกับเป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน อันประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ค่านิยมองค์กร กลยุทธ์ จุดเน้น เป้าหมายตัวชี้วัดความสำเร็จ โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ วางแผน กำหนดเป้าหมาย แนวทางการดำเนินงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 และสถานศึกษาในสังกัด ดำเนินการไปในทิศทางตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©