หัวข้อข่าว รับรายงานตัวผอ.โรงเรียนพื้นที่พิเศษ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 10 / มิ.ย. / 2559 (อ่าน : 395
)
  
หัวข้อข่าว ติดตามผลการจัดหา ติดตั้ง และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน [ข่าวโดย : webmaster ]
Post เมื่อ : 7 / มิ.ย. / 2559 (อ่าน : 219
)
  
หัวข้อข่าว รับการประเมินผลงานเชิงประจักษ์ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 6 / มิ.ย. / 2559 (อ่าน : 287
)
  
หัวข้อข่าว ต้อนรับ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 6 / มิ.ย. / 2559 (อ่าน : 155
)
  
หัวข้อข่าว กิจกรรมเขตสุจริต [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 6 / มิ.ย. / 2559 (อ่าน : 146
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ แ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 3 / มิ.ย. / 2559 (อ่าน : 180
)
  
หัวข้อข่าว วางหรีดเคารพศพ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 1 / มิ.ย. / 2559 (อ่าน : 300
)
  
หัวข้อข่าว อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 31 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 216
)
  
หัวข้อข่าว การประชุมระดมความเห็นเกี่ยวกับการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ข่าวโดย : ปาลิกา คำวรรณ์ ]
Post เมื่อ : 30 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 199
)
  
หัวข้อข่าว ต้อนรับคณะหาประสิทธิภาพสื่อการสอน [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 24 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 235
)
  
หัวข้อข่าว นิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 17 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 337
)
  
หัวข้อข่าว ครูน่านร่วมประชุมทางไกล นายกพบเพื่อนครู [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 16 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 313
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 16 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 276
)
  
หัวข้อข่าว เสริมสร้างทัศนคิติค่านิยามการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตให้กับบุคลากรในสังกัด [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 16 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 183
)
  
หัวข้อข่าว ประชุมเตรียมนิเทศ ติดตาม เปิดภาคเรียน [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 16 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 165
)
  
หัวข้อข่าว สพป.น่าน เขต 2 ขับเคลื่อนเขตสุจริต [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 11 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 207
)
  
หัวข้อข่าว ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบภัย [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 11 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 329
)
  
หัวข้อข่าว ผอ.พบปะข้าราชการครู ลูกจ้าง ที่เกษียณ ปี 60 [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 10 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 275
)
  
หัวข้อข่าว ครู สพป.น่าน เขต 2 ศึกษาเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่อาชีพ [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 10 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 194
)
  
หัวข้อข่าว กิจกรรมเขตสุจริต [ข่าวโดย : ผ่องผิว สุทธิ ]
Post เมื่อ : 2 / พ.ค. / 2559 (อ่าน : 224
)
หน้าที่ <- 14/122 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
© สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120
Tel 0-54791510 ©
   
   
 
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©