ภาพข่าวน่าน2
©
ลงพื้นที่ตรวจนับจำนวนนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด ภาคเรียน 2/2561
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 198
)
ภาพข่าวน่าน2
© ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน \\\\\\\"ยอดครูผู้มีอุดมการณ์\\\\\\\"
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 119 )
ภาพข่าวน่าน2
© การประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 ครั้งที่ 2
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 72 )
ภาพข่าวน่าน2
© ร่วมรับชมรายการ และ พุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 46/2561
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 61 )

ภาพข่าวน่าน2

© สวทช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำแนวคิดสะเต็มศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา สำหรับครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 7 )

ภาพข่าวน่าน2

© การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลนักเรียนเพื่อ ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายหัว ภาคเรียนที่ 2/2561 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 5 )

ภาพข่าวน่าน2

© ประชุมเขิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนา โรงเรียน กพด. 6 จังหวัดภาคเหนือ (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 9 )

ภาพข่าวน่าน2

© รับชมรายการพุธเข้าข่าว สพฐ.ครั้งที่ 47/2561 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 4 )