ภาพข่าวน่าน2
©
พิธีเปิดการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 54
)
ภาพข่าวน่าน2
© หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ออกตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 59 )
ภาพข่าวน่าน2
© สพป. น่าน เขต 2 ร่วมชมรายการ “ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” 15 พฤศจิกายน 2560
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 46 )
ภาพข่าวน่าน2
© ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ สพป.น่าน เขต2
(ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )(อ่าน : 24 )

ภาพข่าวน่าน2

© การประชุมพิจารณาทบทวนจัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม (ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )
(อ่าน : 20 )

ภาพข่าวน่าน2

© การประชุมการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )
(อ่าน : 9 )

ภาพข่าวน่าน2

© การประชุมปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )
(อ่าน : 14 )

ภาพข่าวน่าน2

© หน่วยตรวจสอบภายในได้ออกตรวจสอบ ติดตาม การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา (ข่าวโดย รุจิรา ขาคำ )
(อ่าน : 14 )