ภาพข่าวน่าน2
©
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 61
)
ภาพข่าวน่าน2
© การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 2
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 53 )
ภาพข่าวน่าน2
© การอบรมเชิงปฏิบัติการการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติ รุ่นที่ 1
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 77 )
ภาพข่าวน่าน2
© ประชุมคณะกรรมการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 53 )

ภาพข่าวน่าน2

© ประชุมเตรียมการจัดค่ายเยาวชน...รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60พรรษา (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 6 )

ภาพข่าวน่าน2

© ประชุมคณะทำงานการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 5 )

ภาพข่าวน่าน2

© งานเปิดตัวโครงการ “การขยายผลโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาสู่จังหวัดน่าน” (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 4 )

ภาพข่าวน่าน2

© สพป.น่าน เขต 2 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 17/2561 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 32 )