ภาพข่าวน่าน2
©
สพป.น่าน เขต 2 ร่วมแสดงสัญลักษณ์เขตสุจริต
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 85
)
ภาพข่าวน่าน2
© สพป.น่าน เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการประเมินความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนฯ
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 62 )
ภาพข่าวน่าน2
© สพป.น่าน เขต 2 จัดประชุมคณะกรรมการระดับสนาม NT
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 137 )
ภาพข่าวน่าน2
© ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทย
(ข่าวโดย จงรักษ์ ปัญญาภู )(อ่าน : 106 )

ภาพข่าวน่าน2

© ศึกษาวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ DLTV ที่โรงเรียนบ้านห้วยท่าง (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 7 )

ภาพข่าวน่าน2

© การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ ของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 19 )

ภาพข่าวน่าน2

© ผอ.สพป.น่านเขต 2 ร่วมงานศรีสระวงค์หนาดเสี้ยว ปริทัศน์ ครั้งที่ 1 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 12 )

ภาพข่าวน่าน2

© ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เข้าร่วมงานปรางค์ปริทัศน์ และงานสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน 60 (ข่าวโดย จงรักษ์ ปัญญาภู )
(อ่าน : 14 )