ภาพข่าวน่าน2
©
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านยอดดอยพัฒนา
[ข่าวโดย: นาถยา อุดอ้าย ]
(อ่าน : 48
)
ภาพข่าวน่าน2
© ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายบริหารสถานศึกษา เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนภูเกลือใต้
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 50 )
ภาพข่าวน่าน2
© พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2563
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 13 )
ภาพข่าวน่าน2
© ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ณ โรงเรียนชมชนบ้านทุ่งช้าง
(ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )(อ่าน : 32 )

ภาพข่าวน่าน2

© การประชุมบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 2 )

ภาพข่าวน่าน2

© ประชุมวางแผนการทำงานของกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 8 )

ภาพข่าวน่าน2

© การจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU) รอง ผอ. สพท. (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 4 )

ภาพข่าวน่าน2

© รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2563 (ข่าวโดย นาถยา อุดอ้าย )
(อ่าน : 3 )