[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ผอ.พบเพื่อนครู:ฉบับที่ ๑๗:สิ่งที่ต้องเตรียมตอนปิดเทอม และสิ่งที่อยากเห็นตอนเปิดเทอม
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
ชัชชัย ทับทิมอ่อน


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
 
สิ่งที่ต้องเตรียมตอนปิดเทอม  และสิ่งที่อยากเห็นตอนเปิดเทอม 

สวัสดีครับเพื่อนครูที่เคารพรักทุกท่าน

          พบกันในช่วงปิดภาคเรียน      สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๙  มีหลายเรื่องราวที่ทำให้เพื่อนครูตื่นเต้นครับ เริ่มที่ผลการสอบ O-NET ที่ประกาศผลให้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว     หลายๆโรงเรียนนำผลสอบมาแชร์ในFacebook  ซึ่งส่วนใหญ่ ผลออกมาดีครับ และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานวัดผล  ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบผลในภาพรวมและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงการพัฒนาของแต่ละโรงเรียนแล้วละครับ  ติดตามได้ในนิเทศออนไลน์  ใต้ฟ้าน่าน ๒
   (
LINKดูผลO-NETwww.nan2.go.th/nan2_nited/)  
ปีนี้ถึงแม้ภาพรวมเรายังไม่เป็นสีเขียวเหมือนปีก่อน แต่ถ้าเปรียบเทียบกับระดับประเทศแล้วมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโดยเฉพาะสาระภาษาไทยที่มีค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ ๕๐    และสูงกว่าเกือบทุกวิชายกเว้นภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าเล็กน้อย  และก็มีอีกหลายๆโรงเรียนอีกเช่นเดียวกันเมื่อวิเคราะห์ผลแล้วยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอีกมาก ซึ่งก็คงต้องมาวางแผนพัฒนาคุณภาพกันในปีต่อไป  โดยนำผลสอบที่ได้มาปรับปรุงทั้งกระบวนการบริหาร  ที่ผู้บริหารเองต้องเป็นหลัก ส่วนคุณครูก็ต้องมาดูว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนั้นเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ เช่นดูในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลและลีลาการเรียนรู้(Learning  Style)ของผู้เรียนแต่ละคนหรือไม่?

เรื่องที่ ๒ ปิดเทอมนี้ผมมีการบ้านให้เพื่อนครูได้เตรียมตัวครับ เพราะผมถือว่า”การเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง และในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ จึงต้องมีความขยันหมั่นเพียรอย่างจริงจัง  และทำด้วยสมองและสองมือบวกกับพลังสร้างสรรค์  จึงจะทำให้เพื่อนครูได้รับสิ่งที่น่าพึงพอใจ ครับ การบ้านของผมก็คือ ฝากครูป.๑ น่านเขต ๒ ทุกคนเตรียมพร้อมจัดการเรียนรู้สาระท้องถิ่น“รักษ์ป่าน่าน”ซึ่งน่าน เขต ๒  ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจไปเมื่อวันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๐

ประชุมรักษ์ป่าน่าน


เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนได้นำแนวทางไปใช้จัดกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ซึ่งเด็กก็จะได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในชั่วโมงเรียนไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาป่าไม้ แม่น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งทางเขตพื้นที่มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระท้องถิ่น“รักษ์ป่าน่าน”  โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นป.๑ในปีการศึกษา๒๕๕๙ ไปจนถึงชั้นม. ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗  โดยชั้นป. ๑ จะใช้
Theme  ป่าชุมชน เป็นหลัก   ซึ่งหลักในการคิดและพัฒนาเรื่องนี้ของผมก็คือนำมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะให้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในจังหวัดน่าน  ที่มีการบุกรุกทำลายซึ่งมีผลต่อแม่น้ำน่าน  อันเป็นสายธารหลักของชีวิตผู้คนเมืองน่านให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์   จากพระดำริของพระองค์ท่านจึงทำให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  ต่างก็พร้อมใจกันจัดกิจกรรม โครงการขึ้นมามากมายซึ่งจะลงไปสู่การดำเนินการในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูเสียเป็นส่วนใหญ่  แต่ผมคิดว่าเราในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาที่ดูแลเด็กทั้ง ๗ อำเภอ  จะทำอย่างไรให้เด็กเห็นความสำคัญของทรัพยากรมีความสำนึกรัก หวงแหนต่อป่าไม้ สายน้ำและธรรมชาติ น่านเขต ๒ น่าจะพัฒนาเรื่องนี้ให้กับเด็ก โดยจัดทำเป็นสาระท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดจากครูสู่เด็กผ่านทักษะ ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูนั้นแนะนำว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในชั่วโมงปกติในภาคเช้า  ในภาคบ่ายก็ใช้ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  เป็นการเสริมทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติจริงได้  ซึ่งผมคิดว่าเมื่อเด็กได้เรียนรู้และทำกิจกรรมครบทั้ง ๔หน่วยการเรียนรู้ อันได้แก่การเรียนรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  ดิน  พืช  และสัตว์ที่อยู่รอบตังหรือในชุมชนหมู่บ้าน  ผ่านการฝึกทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เช่น มีการสังเกต การสำรวจ ทดลอง การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การร่วมทำงานกลุ่ม เป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต  รู้จักตั้งคำถาม คิดหาเหตุผลด้วยตัวเอง กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เด็กรักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน
อันจะเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้  แม่น้ำ ให้กับเด็กอย่างยั่งยืนได้

สิ่งที่ครูป. ๑ต้องเตรียมในช่วงปิดภาคเรียนนี้ก็คือ การศึกษาเอกสารแนวการจัดกิจกรรมให้เข้าใจก่อนนะครับว่า“รักษ์ป่าน่าน”   มีวิธีการขั้นตอน  การจัดกิจกรรมอย่างไร ครูจะวางแผนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ต้องทำอย่างไรบ้างแบบนี้นะครับ  ปิดเทอมนี้คงจะได้เห็นความเคลื่อนไหวใน กลุ่มไลน์(Line) เกี่ยวกับเรื่อง “รักษ์ป่าน่าน”   ได้ Update กันนะครับ  และเมื่อเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทางเขตพื้นที่การศึกษา  โดยผมพร้อมกับทีมรองผอ.เขตและศึกษานิเทศก์  จะได้ไปติดตามดูการจัดกิจกรรมของคุณครูนะครับ  เจอกันๆ ครับ

เรื่องที่ ๓ การติดตามผล BBL ของครูป. ๑ จากที่สพป.น่าน เขต ๒ ได้จัดอบรมไปเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ธันวาคม โดยเชิญอาจารย์พรพิไลและคณะมาเป็นวิทยากร  ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด Brain – based  learning” (BBL)    โดยคุณครูได้รับการพัฒนาทั้งวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  การพัฒนาสมองส่วนหน้า:ทักษะ EFและ STEM  โดยได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติทำกิจกรรม ซึ่งในการไปเยี่ยมโรงเรียน ห้องเรียนครูป. ๑ ผมก็ได้เห็นหลายท่านที่นำไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน  และติดตามความเคลื่อนไหวของคุณครู ที่มีความขยันและเอาใจใส่ดีครับมีการแชร์ประสบการณ์  ในกลุ่ม Line กัน ในการพัฒนาผู้เรียน เด็กป. ๑ ผมถือว่าเป็นฐานหลักในการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ ที่สพฐ.ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรม เพราะการอ่าน  การเขียนอันเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาไปสู่ด้านอื่นๆครับ  ดังนั้นการอบรมพัฒนาจะให้ได้ผลดีนั้นเราต้องมีการติดตามครับ เรื่องนี้ผมได้ฝากให้ศน.ที่ดูแลรับผิดชอบ BBL ไปหาวิธีการติดตามผลการอบรมเรื่องดังกล่าว  เพื่อช่วยกันพัฒนานักเรียนน่าน ๒ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพ  ยกตัวอย่างเช่น  เปิดเทอมนี้ครูให้เด็กได้วิ่งออกกำลังกายในสนาม BBL วันละ ๑๕-๒๐  นาที การจัดทำเส้นสายลายสีให้เด็กได้ฝึกท่าทาง การเดิน หยุด จากเชือกหรือเทปกาวหลากสีสัน การผลิตสื่อ การใช้สื่อของเด็ก  การจัดมุมอ่าน ฯลฯ  เป็นต้น   (ครูป. ๑  เตรียมพร้อม ๒  เรื่องแล้วนะครับ) 


      และอัพเดทครับสำหรับครูชั้นอนุบาล ๑-๒
  ก็จะได้รับการพัฒนาสมองส่วนหน้า EF (Exeutive  Function) โดยวิทยากร อาจารย์พรพิไล  เลิศวิชา  ที่ท่านเมตตากับพวกเราน่าน ๒ อีกนะครับ  ในวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นี้  รอหนังสือแจ้งเข้าอบรมนะครับ

     ปิดเทอมนี้ผมได้มอบการบ้าน สิ่งที่ต้องเตรียมตอนปิดเทอม  และสิ่งที่อยากเห็นตอนเปิดเทอม  ให้กับเพื่อนครูโดยยังยึดนโยบายที่ให้ไว้เหมือนเดิมครับ คือ กายภาพสู่คุณภาพ  และ อนุบาล ๒  ต้องเริ่มเรียน  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนางานทั้ง ๔  ด้าน (วิชาการ บุคลากร  การเงิน และการบริหารงานทั่วไป) และมาตรฐานสถานศึกษาทั้ง ๒๕  มาตรฐาน เป็นตัวกำหนด ซึ่งจะต้องเกิดจากการนำของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องเป็นหลักในการพัฒนาอันจะนำสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลของท่านไปสู่คุณภาพได้  ในการทำงานท่ามกลางบรรยากาศ ความเป็นพี่เป็นน้อง ความเอื้ออาทรแบ่งปันและเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขหรรษา  กันครับ  สุดท้าย ฝากข้อคิดครับ“คนส่วนใหญ่คิดว่า หากเป็นคนเก่งก็จะประสบความสำเร็จ แต่แค่ความเก่งอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องมีวิธีการคิดที่ดีด้วย ” (จากหนังสือ ฮาร์วาร์ด..สอนวิธีคิดเล่ม 1 “วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา”) เห็นด้วยกับความคิดนี้ครับเพราะความธรรมดากับความโดดเด่นห่างกันเพียง ๑  ก้าว  และความโดดเด่นก็ไม่ไกลเกินเอื้อม  ขอแค่เพื่อนครูมีวิธีคิดการใช้ชีวิตที่ดีเท่านั้นก็จะช่วยนำพาชีวิตให้ประสบผลสำเร็จทุกด้าน

 พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

 


อ่าน : 973
 


ชื่อ : Harowayncjab   
ไอพี :
146.185.223.202

comment : 1
ข้อความ
Levitra Original Rezeptfrei Comprar Cialis En Barcelona Order Valtrex With No Prescription <a href=http://cheapestcial.com>cialis</a> Buy Ucerax
[ เสาร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 22:10:53 ]

ชื่อ : Harowayncjab   
ไอพี :
146.185.223.202

comment : 2
ข้อความ
Keflex Pulvules Levitra Precio <a href=http://leviprices.com>best price for levitra 20mg</a> 5mg Cialis No Rx Will Keflex Cover Mrsa
[ พุธ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:56:05 ]ชื่อ/Email :
ข้อความ :
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©