[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ผอ.พบเพื่อนครู:ฉบับที่ ๑๗:สิ่งที่ต้องเตรียมตอนปิดเทอม และสิ่งที่อยากเห็นตอนเปิดเทอม
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
ชัชชัย ทับทิมอ่อน


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
จันทร์ ที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ.2560
 
สิ่งที่ต้องเตรียมตอนปิดเทอม  และสิ่งที่อยากเห็นตอนเปิดเทอม 

สวัสดีครับเพื่อนครูที่เคารพรักทุกท่าน

          พบกันในช่วงปิดภาคเรียน      สิ้นปีการศึกษา ๒๕๕๙  มีหลายเรื่องราวที่ทำให้เพื่อนครูตื่นเต้นครับ เริ่มที่ผลการสอบ O-NET ที่ประกาศผลให้ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว     หลายๆโรงเรียนนำผลสอบมาแชร์ในFacebook  ซึ่งส่วนใหญ่ ผลออกมาดีครับ และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบงานวัดผล  ได้แจ้งให้ทุกโรงเรียนทราบผลในภาพรวมและมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบให้เห็นถึงการพัฒนาของแต่ละโรงเรียนแล้วละครับ  ติดตามได้ในนิเทศออนไลน์  ใต้ฟ้าน่าน ๒
   (
LINKดูผลO-NETwww.nan2.go.th/nan2_nited/)  
ปีนี้ถึงแม้ภาพรวมเรายังไม่เป็นสีเขียวเหมือนปีก่อน แต่ถ้าเปรียบเทียบกับระดับประเทศแล้วมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศโดยเฉพาะสาระภาษาไทยที่มีค่าเฉลี่ยเกินร้อยละ ๕๐    และสูงกว่าเกือบทุกวิชายกเว้นภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าเล็กน้อย  และก็มีอีกหลายๆโรงเรียนอีกเช่นเดียวกันเมื่อวิเคราะห์ผลแล้วยังต้องมีการปรับปรุงพัฒนาอีกมาก ซึ่งก็คงต้องมาวางแผนพัฒนาคุณภาพกันในปีต่อไป  โดยนำผลสอบที่ได้มาปรับปรุงทั้งกระบวนการบริหาร  ที่ผู้บริหารเองต้องเป็นหลัก ส่วนคุณครูก็ต้องมาดูว่ากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จัดการเรียนรู้ให้กับเด็กนั้นเหมาะสมกับผู้เรียนหรือไม่ เช่นดูในเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลและลีลาการเรียนรู้(Learning  Style)ของผู้เรียนแต่ละคนหรือไม่?

เรื่องที่ ๒ ปิดเทอมนี้ผมมีการบ้านให้เพื่อนครูได้เตรียมตัวครับ เพราะผมถือว่า”การเตรียมตัวดีมีชัยไปกว่าครึ่ง และในโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ จึงต้องมีความขยันหมั่นเพียรอย่างจริงจัง  และทำด้วยสมองและสองมือบวกกับพลังสร้างสรรค์  จึงจะทำให้เพื่อนครูได้รับสิ่งที่น่าพึงพอใจ ครับ การบ้านของผมก็คือ ฝากครูป.๑ น่านเขต ๒ ทุกคนเตรียมพร้อมจัดการเรียนรู้สาระท้องถิ่น“รักษ์ป่าน่าน”ซึ่งน่าน เขต ๒  ได้จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจไปเมื่อวันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๐

ประชุมรักษ์ป่าน่าน


เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้สอนได้นำแนวทางไปใช้จัดกิจกรรมในชั่วโมงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ซึ่งเด็กก็จะได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ได้ในชั่วโมงเรียนไปสู่การปลูกฝังจิตสำนึกในการรักษาป่าไม้ แม่น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งทางเขตพื้นที่มีแนวคิดในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระท้องถิ่น“รักษ์ป่าน่าน”  โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นป.๑ในปีการศึกษา๒๕๕๙ ไปจนถึงชั้นม. ๓ ในปีการศึกษา ๒๕๖๗  โดยชั้นป. ๑ จะใช้
Theme  ป่าชุมชน เป็นหลัก   ซึ่งหลักในการคิดและพัฒนาเรื่องนี้ของผมก็คือนำมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะให้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อมธรรมชาติในจังหวัดน่าน  ที่มีการบุกรุกทำลายซึ่งมีผลต่อแม่น้ำน่าน  อันเป็นสายธารหลักของชีวิตผู้คนเมืองน่านให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์   จากพระดำริของพระองค์ท่านจึงทำให้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  ต่างก็พร้อมใจกันจัดกิจกรรม โครงการขึ้นมามากมายซึ่งจะลงไปสู่การดำเนินการในเรื่องของการอนุรักษ์และฟื้นฟูเสียเป็นส่วนใหญ่  แต่ผมคิดว่าเราในฐานะหน่วยงานทางการศึกษาที่ดูแลเด็กทั้ง ๗ อำเภอ  จะทำอย่างไรให้เด็กเห็นความสำคัญของทรัพยากรมีความสำนึกรัก หวงแหนต่อป่าไม้ สายน้ำและธรรมชาติ น่านเขต ๒ น่าจะพัฒนาเรื่องนี้ให้กับเด็ก โดยจัดทำเป็นสาระท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ถ่ายทอดจากครูสู่เด็กผ่านทักษะ ประสบการณ์และกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่หลากหลายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูนั้นแนะนำว่าให้นักเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาในชั่วโมงปกติในภาคเช้า  ในภาคบ่ายก็ใช้ชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้  เป็นการเสริมทักษะและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้วยการปฏิบัติจริงได้  ซึ่งผมคิดว่าเมื่อเด็กได้เรียนรู้และทำกิจกรรมครบทั้ง ๔หน่วยการเรียนรู้ อันได้แก่การเรียนรู้ เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต  ดิน  พืช  และสัตว์ที่อยู่รอบตังหรือในชุมชนหมู่บ้าน  ผ่านการฝึกทำกิจกรรมต่างๆด้วยตัวเองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เช่น มีการสังเกต การสำรวจ ทดลอง การสืบค้นข้อมูล  การอภิปราย  การร่วมทำงานกลุ่ม เป็นการฝึกให้นักเรียนเป็นคนช่างสังเกต  รู้จักตั้งคำถาม คิดหาเหตุผลด้วยตัวเอง กิจกรรมเหล่านี้จะทำให้เด็กรักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรในชุมชน
อันจะเป็นการปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้  แม่น้ำ ให้กับเด็กอย่างยั่งยืนได้

สิ่งที่ครูป. ๑ต้องเตรียมในช่วงปิดภาคเรียนนี้ก็คือ การศึกษาเอกสารแนวการจัดกิจกรรมให้เข้าใจก่อนนะครับว่า“รักษ์ป่าน่าน”   มีวิธีการขั้นตอน  การจัดกิจกรรมอย่างไร ครูจะวางแผนให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ต้องทำอย่างไรบ้างแบบนี้นะครับ  ปิดเทอมนี้คงจะได้เห็นความเคลื่อนไหวใน กลุ่มไลน์(Line) เกี่ยวกับเรื่อง “รักษ์ป่าน่าน”   ได้ Update กันนะครับ  และเมื่อเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐ ทางเขตพื้นที่การศึกษา  โดยผมพร้อมกับทีมรองผอ.เขตและศึกษานิเทศก์  จะได้ไปติดตามดูการจัดกิจกรรมของคุณครูนะครับ  เจอกันๆ ครับ

เรื่องที่ ๓ การติดตามผล BBL ของครูป. ๑ จากที่สพป.น่าน เขต ๒ ได้จัดอบรมไปเมื่อวันที่ ๑๗-๑๘ธันวาคม โดยเชิญอาจารย์พรพิไลและคณะมาเป็นวิทยากร  ในหัวข้อ “การจัดการเรียนรู้และเทคนิคการสอนตามแนวคิด Brain – based  learning” (BBL)    โดยคุณครูได้รับการพัฒนาทั้งวิชาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร์  การพัฒนาสมองส่วนหน้า:ทักษะ EFและ STEM  โดยได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติทำกิจกรรม ซึ่งในการไปเยี่ยมโรงเรียน ห้องเรียนครูป. ๑ ผมก็ได้เห็นหลายท่านที่นำไปสู่การปฏิบัติในห้องเรียน  และติดตามความเคลื่อนไหวของคุณครู ที่มีความขยันและเอาใจใส่ดีครับมีการแชร์ประสบการณ์  ในกลุ่ม Line กัน ในการพัฒนาผู้เรียน เด็กป. ๑ ผมถือว่าเป็นฐานหลักในการพัฒนาให้อ่านออกเขียนได้ ที่สพฐ.ให้ความสำคัญและกำหนดเป็นนโยบายให้เห็นเป็นรูปธรรม เพราะการอ่าน  การเขียนอันเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาไปสู่ด้านอื่นๆครับ  ดังนั้นการอบรมพัฒนาจะให้ได้ผลดีนั้นเราต้องมีการติดตามครับ เรื่องนี้ผมได้ฝากให้ศน.ที่ดูแลรับผิดชอบ BBL ไปหาวิธีการติดตามผลการอบรมเรื่องดังกล่าว  เพื่อช่วยกันพัฒนานักเรียนน่าน ๒ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพอันจะนำไปสู่การเรียนรู้ที่ดีและมีประสิทธิภาพ  ยกตัวอย่างเช่น  เปิดเทอมนี้ครูให้เด็กได้วิ่งออกกำลังกายในสนาม BBL วันละ ๑๕-๒๐  นาที การจัดทำเส้นสายลายสีให้เด็กได้ฝึกท่าทาง การเดิน หยุด จากเชือกหรือเทปกาวหลากสีสัน การผลิตสื่อ การใช้สื่อของเด็ก  การจัดมุมอ่าน ฯลฯ  เป็นต้น   (ครูป. ๑  เตรียมพร้อม ๒  เรื่องแล้วนะครับ) 


      และอัพเดทครับสำหรับครูชั้นอนุบาล ๑-๒
  ก็จะได้รับการพัฒนาสมองส่วนหน้า EF (Exeutive  Function) โดยวิทยากร อาจารย์พรพิไล  เลิศวิชา  ที่ท่านเมตตากับพวกเราน่าน ๒ อีกนะครับ  ในวันที่ ๑๙-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐  นี้  รอหนังสือแจ้งเข้าอบรมนะครับ

     ปิดเทอมนี้ผมได้มอบการบ้าน สิ่งที่ต้องเตรียมตอนปิดเทอม  และสิ่งที่อยากเห็นตอนเปิดเทอม  ให้กับเพื่อนครูโดยยังยึดนโยบายที่ให้ไว้เหมือนเดิมครับ คือ กายภาพสู่คุณภาพ  และ อนุบาล ๒  ต้องเริ่มเรียน  นอกจากนี้ยังมีการพัฒนางานทั้ง ๔  ด้าน (วิชาการ บุคลากร  การเงิน และการบริหารงานทั่วไป) และมาตรฐานสถานศึกษาทั้ง ๒๕  มาตรฐาน เป็นตัวกำหนด ซึ่งจะต้องเกิดจากการนำของผู้บริหารโรงเรียนที่ต้องเป็นหลักในการพัฒนาอันจะนำสถานศึกษาที่อยู่ในความดูแลของท่านไปสู่คุณภาพได้  ในการทำงานท่ามกลางบรรยากาศ ความเป็นพี่เป็นน้อง ความเอื้ออาทรแบ่งปันและเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขหรรษา  กันครับ  สุดท้าย ฝากข้อคิดครับ“คนส่วนใหญ่คิดว่า หากเป็นคนเก่งก็จะประสบความสำเร็จ แต่แค่ความเก่งอย่างเดียวยังไม่พอ ต้องมีวิธีการคิดที่ดีด้วย ” (จากหนังสือ ฮาร์วาร์ด..สอนวิธีคิดเล่ม 1 “วิชาชีวิตที่ไม่มีในตำรา”) เห็นด้วยกับความคิดนี้ครับเพราะความธรรมดากับความโดดเด่นห่างกันเพียง ๑  ก้าว  และความโดดเด่นก็ไม่ไกลเกินเอื้อม  ขอแค่เพื่อนครูมีวิธีคิดการใช้ชีวิตที่ดีเท่านั้นก็จะช่วยนำพาชีวิตให้ประสบผลสำเร็จทุกด้าน

 พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

 


อ่าน : 1145
 


ชื่อ : Harowayncjab   
ไอพี :
146.185.223.202

comment : 1
ข้อความ
Levitra Original Rezeptfrei Comprar Cialis En Barcelona Order Valtrex With No Prescription <a href=http://cheapestcial.com>cialis</a> Buy Ucerax
[ เสาร์ ที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 22:10:53 ]

ชื่อ : Harowayncjab   
ไอพี :
146.185.223.202

comment : 2
ข้อความ
Keflex Pulvules Levitra Precio <a href=http://leviprices.com>best price for levitra 20mg</a> 5mg Cialis No Rx Will Keflex Cover Mrsa
[ พุธ ที่ 25 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:56:05 ]

ชื่อ : Harowayncjab   
ไอพี :
146.185.223.202

comment : 3
ข้อความ
Prix Levitra 20mg <a href=http://lowpricecial.com>cialis</a> Viraga Sales Alli 170 Count Sale
[ อังคาร ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:00:36 ]

ชื่อ : xxx   
ไอพี :
172.87.222.33

comment : 4
ข้อความ
nike roshe one
michael kors outlet
tory burch outlet
cheap jordans
converse outlet store
true religion outlet
nhl jerseys
harden shoes
yeezy boost 350
hermes birkin
adidas nmd
nike football boots
jordan 11 retro
led shoes for kids
kobe 9
adidas superstar
jordan 11
Kanye West shoes
roshe run
curry shoes
adidas outlet online
air force 1
nike huarache
adidas superstar shoes
hermes belt
michael kors handbags
jordan retro 6
tom ford sunglasses
nike air force
adidas online shop
cheap mlb jerseys
real jordans for sale cheap
adidas outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
yeezy shoes
nike zoom
adidas ultra boost
bape hoodie
vans shoes
longchamp sale
michael kors outlet online
kate spade outlet online
lacoste online shop
led shoes
pandora jewelry
ultra boost
nike zoom running shoe
yeezy boost
jordan shoes
falcons jersey
longchamp outlet
longchamp handbags
jordan 4
longchamp bags
birkin bag
van cleef arpels
michael kors outlet store
louboutin shoes uk
chrome hearts online
authentic jordans
cheap jordans
100% real jordans for cheap
fitflops
yeezy boost 350
nike roshe uk
michael kors outlet
longchamp longchamps
lebron 13
adidas ultra boost uncaged
jordan shoes
nike basketball shoes
nike free
lebron shoes
yeezy shoes
true religion
gucci belts
adidas stan smith
gucci belt
adidas nmd
lebron 15
adidas eqt
true religion jeans
tory burch shoes
michael kors
kd shoes
adidas store
brady jersey
adidas outlet online
cheap nfl jerseys
longchamp bags
longchamp handbags
moncler jackets
jordan shoes
nike air force 1
goyard bags
cheap jordans
kyrie irving shoes
air jordan shoes
air jordan
dior sunglasses
yeezy boost 350
calvin klein outlet online
air max
yeezy
adidas superstar shoes
nike air max
adidas gazelle
balenciaga sneakers
michael jordan shoes
adidas shoes
retro jordans
yeezy boost
yeezy boost 350
yeezys
adidas online shop
kobe sneakers
adidas neo
chrome hearts
james harden shoes
nike zoom
prada glasses
kevin durant shoes
yeezy boost 350 v2
pandora bracelet
lebron james shoes
new england patriots jersey
nike air force
nike air max
nfl jerseys
nmd
pandora jewelry
adidas nmd
nike huarache
hogan outlet
adidas outlet
converse outlet
nike air max 90
michael kors factory outlet
longchamp
kyrie shoes
hogan outlet online
yeezy shoes
longchamps
kate spade outlet
air force 1
cartier bracelet
air jordan shoes
retro jordans
lebron 13 shoes
jordan shoes
nike polo shirts
louboutin shoes
nike dunk shoes
lacoste outlet
nike foamposite
nike dunks
kobe 11
nike air zoom
goyard handbags
atlanta falcons jersey
kate spade handbags
stephen curry shoes
lacoste outlet
nmd
mlb jerseys
yeezy boost 350
patriots jersey
balenciaga shoes
tory burch shoes
ferragamo belt
michael kors outlet online
yeezy boost
yeezy boost 350 v2
yeezy boost 350
air max 2018
golden goose
air yeezy
cheap nba jerseys
adidas tubular
asics running shoes
michael jordan shoes
nike air huarache
balenciaga shoes
af1
chrome hearts online
nike air zoom
yeezy shoes
basketball shoes
converse outlet
air jordan 13
adidas stan smith shoes
pandora charms
yeezy boost 350
air max 90
lacoste polo
air max 2017
ferragamo belts
chrome hearts
adidas nmd
supreme clothing
adidas nmd r1
converse shoes
yeezy shoes
van cleef
kobe basketball shoes
adidas tubular
golden goose
adidas ultra boost
links of london outlet store
michael kors handbags
adidas nmd runner
nike air max 90
nmd
kobe byrant shoes
vibram five fingers
hermes belts for men
lebron 14
nike air force 1
adidas ultra boost
longchamp
curry 3
nike roshe run
true religion
nike air huarache
longchamp bags
christian louboutin shoes
longchamp outlet
yeezy boost 350
golden goose sneakers
kobe shoes
adidas yeezy
adidas tubular shadow
golden goose outlet
led shoes
fitflops sale clearance
michael kors handbags
golden goose
links of london
goyard bags
chrome hearts
timberland outlet
air max 90
nike air huarache
yeezy boost 350 v2
kyrie 3
links of london sale
adidas tubular shadow
jordan shoes
adidas outlet
calvin klein outlet
yeezy
light up shoes
adidas superstar
nike air max 2018
birkin bag
adidas ultra
kobe shoes
http://www.kobeshoes.uk
hermes belt
michael kors outlet online
reebok outlet
michael kors outlet
fitflops
timberland boots
nike huarache
michael kors uk
balenciaga sneakers
adidas tubular
cheap jordans
nike free run
lebron 14 shoes
yeezy boost
adidas tubular
air jordans
jordan 6
birkin bag
curry 3 shoes
tom ford eyewear
yeezy boost 350 v2
kobe 9
nike air max 2017
adidas yeezy
longchamp handbags
nike huarache
moncler outlet
curry 4
jordan 12
prada sunglasses
christian louboutin
jordan retro
adidas stan smith sneakers
kyrie 3 shoes
cheap jordans
yeezy boost 350 v2
adidas yeezy boost
curry 4
ysl handbags
kyrie 4
ysl bags
supreme hoodie
adidas stan smith
jordan 13
dior glasses
nike roshe run
hermes belt
cheap basketball shoes
basketball shoes
vans shoes
yeezy shoes
jordan retro 12
goyard handbags
adidas nmd
retro jordans
golden goose sneakers
cheap jordans
asics shoes
nike polo
air max 2016
lebron 15
kobe basketball shoes
michael kors handbags
100% real jordans for cheap
pandora charms
http://www.kobebasketballshoes.us.com
air jordan
kobe shoes
vans outlet
nike mercurial
nba jerseys
kobe 11
hermes handbags
longchamp bags
reebok shoes
roshe shoes
hermes belts
bape hoodie
links of london
vibram fivefingers
kyrie 4
yeezys
yeezy boost
[ พุธ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:04:25 ]ชื่อ/Email :
ข้อความ :
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©