[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ผอ.พบเพื่อนครู ฉบับที่ 8 : เรื่องฝากจากการประชุมผู้บริหารและการพัฒนาในปีงบประมาณ 2559
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
ชัชชัย ทับทิมอ่อน


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

 สวัสดีครับเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน

              พบกันฉบับนี้เป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนที่  2  นะครับ พบกันครั้งนี้เป็นการสื่อสารจากเขตพื้นที่สู่โรงเรียนในสังกัดหลังจากที่เขตได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่  3/2558  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายนที่ผ่านมาการประชุมนี้เป็นการมอบนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับโรงเรียนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 กำหนดการประชุม  3  เดือนต่อครั้ง  จึงอยากให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุม หากติดธุระจริง ๆ ก็ให้มอบหมายให้ครูในโรงเรียนได้เข้าประชุมแทน เพื่อรับทราบแนวทางการทำงานไปสู่การปฏิบัติจริง ๆ ผมฝากไว้ด้วยนะครับ และที่ผ่านมาผมต้องขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่มีการใช้การสื่อสารทางกลุ่ม Line ถือว่าได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ต้องขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารให้เชื่อมโยงถึงกันจะช่วยให้สื่อสารไปยังหน่วยปฏิบัติได้ทันที ทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น
               ฝากเรื่องของเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องทำให้โปร่งใส ผมจึงฝากทุกท่านได้รับทราบและได้ทบทวน เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ กระบวนการทำงาน ทั้งเรื่องของเงินเดือน  เงินสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้ ต้องทำให้ชัดเจนถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ครับ
              ในปีงบประมาณ 2559 นี้  ผมมีเรื่องนโยบายมานำเรียนให้ทราบ  อยู่  2   เรื่อง คือ
1.       นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เช่น  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  เรามีทีมศึกษานิเทศก์ไปนิเทศติดตามโดยมีปฏิทินการติดตามจำนวน  8 ครั้ง คลิกปฏิทิน  และโรงเรียนที่เหลืออีก  98 โรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ทางสำนักงานเขตก็ได้แจ้งให้โรงเรียนเหล่านี้ได้ดำเนินกิจกรรม  เพิ่มเวลารู้

ก็ฝากโรงเรียนได้จัดทำทบทวนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน มีการบริหารจัดการที่ดีโดยศึกษาเรียนรู้กับโรงเรียนที่เข้าโครงการนำร่องไปก่อนแล้วจำนวน  15  โรงเรียน ซึ่งในแต่ละกลุ่มโรงเรียนมีอยู่แล้ว  ผมขอยกตัวอย่างที่กลุ่มริมป่าคา ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในที่ประชุมผู้บริหาร  โดยให้โรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียน และเป็นคณะทำงานของ สพฐ.  ได้นำแนวทางกิจกรรมมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มเป็นสิ่งที่ดีครับ 

  และมีทีมนิเทศของเขตพื้นที่ได้ลงไปให้คำแนะนำช่วยเหลือ(คลิกดูรายชื่อทีมนิเทศของเขตพื้นที่)
2.       นโยบายการพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ยังเหมือนเดิม
ครับ  คือ 1. กายภาพสู่คุณภาพ  ปีนี้เขตพื้นที่ได้จัดสรรงบประมาณลงไปบริหารโรงเรียนกลุ่มละประมาณ  1  แสนบาท  โดยให้ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มได้ไปคุยวางแผนในการพัฒนาโดยจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์  3  ข้อนี้ คือ
1.       เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
2.      เพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้
3.      การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน
โดยในการพัฒนาให้ดูจากข้อมูลปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในกลุ่ม ว่าต้องการพัฒนาในเรื่องใดและให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาของต้นสังกัดด้วย เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ อันเป็นเป้าหมายที่พวกเราต้องการครับ
       ในเรื่องของกายภาพ นอกจากการดูแลสถานที่สภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงามแล้ว ความสะอาดและความเป็นระเบียบวินัยของเด็ก ๆ ก็มีความสำคัญครับ ผมจึงอยากให้คุณครูได้ตรวจสอบดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ ที่เป็นลูกศิษย์ เช่น เสื้อผ้า  ผม  สมุดงาน หรือแบบฝึกหัด มีความสะอาดเป็นระเบียบ    ถือเป็นหน้าที่ “ครู”  ที่ต้องเอาใจใส่นอกเหนือจากจะสอนให้ศิษย์มีความรู้แล้วต้องอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีอันเป็นนิสัย  ระเบียบวินัยให้กับเด็ก ๆ นะครับ  เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอน 
                   2. อนุบาล 2 ต้อง เริ่มเรียน บนฐานการคิดโดยใช้  BBL  ซึ่งเขตพื้นที่ได้จัดอบรมไปแล้ว แต่จากการติดตามไปดูยังมีบางโรงเรียนห้องเรียนอนุบาล   2  ไม่ได้จัดกิจกรรม ฝากผู้บริหารโรงเรียนช่วยติดตามและดำเนินงานด้วยนะครับ  มีสนาม BBL ต้องให้เด็กได้ใช้ ทั้งนี้ทั้งตัวผม และรองรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดถึงศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษา ก็ต้องนิเทศติดตามทั้งการนิเทศทางตรง  และระบบ  on web ซึ่งโรงเรียนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง(BBL) ด้วยกุญแจ 5 ดอก คลิก Check List กุญแจ 5 ดอก
          ในส่วนของการพัฒนากระบวนการทำงานของเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดก็ยังใช้มาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา  18 + 7  เหมือนเดิม  สำหรับผลการประเมินเขตพื้นที่จะแจ้งผลให้กับโรงเรียนได้ทราบต่อไปครับ ในภาคเรียนที่ 2  นี้จึงขอฝากให้ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านได้ดำเนินการพัฒนา ตรวจสอบการดำเนินงานมาตรฐานตามตัวชี้วัดให้คงความเป็นมาตรฐานไว้เหมือนเดิม  มาตรฐานใดยังต้องมีการปรับปรุงก็ลองคุยกันหาแนวทางพัฒนาเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ และเกิดผลดีต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครับ
          สุดท้าย ฝากข้อคิดสำหรับผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน ในการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราต้องส่งเสริมและมีสัมพันธภาพที่ดีให้กัน คือการเสริมสร้างให้กำลังใจชีวิตของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ดีครับ เหมือนอย่าง ริชาร์ด  เดอโวส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทแอมเวย์  ได้เขียนถึงหัวข้อนี้ไว้เมื่อหลายปีก่อน ว่า “โลกนี้มีเพียงไม่กี่สิ่งที่มีพลังอำนาจมากกว่าการผลักดันในแง่ดี  นั่นคือ รอยยิ้ม  คำพูดที่มองโลกในแง่ดี เต็มไปด้วยความหวัง  และคำว่า “คุณทำได้”  ในยามที่ทุกอย่างยากลำบาก” นั่นหมายความว่า เวลาที่เราทำอะไรบางอย่างได้ดีและมีคนรับรู้ เราจะมีกำลังใจทำดีมากขึ้นไปอีก คำชมเชยจากใจจริงจะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราออกมา  การทำหน้าที่ครูอย่าลืมให้กำลังกับเพื่อนครูด้วยกันและส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้รับแต่สิ่งที่ดีงามนะครับ  พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ.
....................................................................................................................................................................................
ขอบคุณแนวคิดและข้อเขียน ของ ดร.ฮัล  เออร์บาล (Hal Urban) : Positive  Word Powerful  Reslts)
 

อ่าน : 24551
 


ชื่อ : rat.jantakot05@gmail.com   
ไอพี :
171.4.242.107

comment : 1
ข้อความ
ได้ข้อคิดที่ดี สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลจริงครับ
[ เสาร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 05:55:20 ]

ชื่อ : yll   
ไอพี :
160.16.240.89

comment : 2
ข้อความ
A ugg australia kind babyliss of burberry outlet online Acacia, bcbg max Xianchou, lululemon it hollister belongs nike free 5.0 to the huarache depths longchamp handbags outlet of ray ban sunglasses the roshe run garden air jordans lady, the north face daily nike air Tingqian burberry outlet absently hermes outlet see ghd hair straighterners the fish air max shoes swimming, gucci shoes attic uggs boots candle watches next michael kors bags to converse weave cheap michael kors looked ray bans as ray ban outlet crazy as coach outlet usa Sipa coach factory outlet Musical coach outlet stay. Whenever adidas anyone ugg mentions gucci mens shoes wit mac cosmetics her heart cheap ugg boots when long champ they michael kors ran hollister out barbour jackets of asics outlet anger beats by dre foreign tory burch sale hands cheap oakley fiddled toms shoes with burberry the harrods crony ralph lauren outlet Yu nike free run Jin longchamp outlet face air max flushed. gucci When horloges sitting tommy hilfiger in tiffany and co silence ralph lauren boudoir cheap shoes building ralph lauren looking rolex watches out softball bats the christian louboutin outlet window, nike free looking nike roshe at tiffany jewelry the market ed hardy in oakley vault that gucci outlet it had nike a true religion peep thomas sabo behind jimmy choo shoes the longchamp handbags screen michael kors outlet online faces Imagine jordan sweetheart michael kors outlet online appearance, uhren lest louis vuitton outlet online wedding night adidas schuhe is ugg boots clearance not soccer shoes a north face dreamer.

Acacia abercrombie in louboutin hot innocent mcm bags but giuseppe shoes the celine handbags courage longchamp of ugg the toms shoes early salomon years uggs ,, hiding nike free run in nike store the handbags outlet room, uggs sitting alone handbags outlet in rolex montre the lululemon outlet dim beats headphones light chanel handbags trying bottega veneta to puma come chanel outlet to vans shoes hold eyeglasses online a louboutin pen, trying michael kors australia not ray ban dare nike canada express swarovski jewelry yearning love prada handbags letter woolrich clearance written ugg boots in oakley sungalsses outlet a coach outlet online paper. toms shoes outlet Wrestling converse shoes finished coach black friday late at rolex watches night, oakley vault rereading, adidas a air force thousand hermes words abercrombie fitch on nike paper nfl jerseys is michael kors outlet not actually beats by dre headphones a juicy couture word burberry outlet of uggs outlet love. omega watches This valentino has burberry outlet online been new balance very katespade embarrassing for ray ban her friends, toms outlet but lululemon how michael kors outlet to michael kors usa let occhiali ray ban him beats by dr dre see polo ralph lauren this abercrombie and fitch paper bcbg dresses a designer handbags long burberry handbags thought, this polo outlet online time oakley sungalsses outlet is people prada tired gucci belts but kate spade no tory burch outlet sleep, chanel dreams timberland of eyeglass frames one marc jacobs day replica handbags heroic scarpe hogan hearts michael kors outlet online sale will hair straightener secretly abercrombie and fitch slipped hollister her michael kors outlet online a gucci handbags movie tiffany ticket, coach purses outlet to tommy hilfiger which air max time, p90x workout in coach outlet online the ugg boots dark air huarache of the mizuno running cinema, coach handbags this paper gucci hot michael kors hidden nike in ralph lauren outlet his toms.com pocket.

Very north face backpacks long jimmy choo distant michael kors outlet sadness, roshe runs Acacia oakley outlet become air max somewhat the north face hidden iphone cases bitterness. nike He and kate spade outlet she christian louboutin meet hilfiger online shop by ugg chance vans at michael kors outlet first converse sneakers sight, louis vuitton outlet really polo ralph lauren outlet feeling juicy couture outlet each jordan retro other true religion jeans to toms outlet perfectly true religion outlet blend oakley sungalsses outlet together. puma shoes But converse there michael kors are adidas always christian louboutin regrets mk outlet online in ralph lauren polos life, tommy hilfiger outlet because yoga pants life ray ban has michael kors handbags to ralph lauren outlet online parting, north face how wedding dresses uk can ray ban sunglasses outlet I timberland boots bear louis vuitton bags to oakley sunglasses flee burberry uk suddenly oakley sunglasses cheap the other longchamp outlet half, wedding dresses with louis vuitton outlet stores no moncler jackets real relojes membership ralph lauren polo after red bottoms toiling basketball shoes relieved polo ralph lauren outlet online comfort, abercrombie and fitch even asics if bebe dresses it new balance is a pandora jewelry comforting, mcm backpack or michael kors wipe baseball bats the cheap ray ban sweat new balance on ugg australia her gucci shoes outlet forehead. new balance shoes Spare time, nike huarache relax hilfiger outlet the air max mood lululemon canada in ralph lauren the mcm handbags open swarovski sea, soccer shoes outlet to hermes birkin express the nike shoes anguish hogan accumulated tommy hilfiger in toms shoes the nike air chest. moncler outlet Sitting beats by dre on tory burch sandals the michael kors handbags beach, north face outlet listening canada gooses outlet to ralph lauren the ray ban sunglasses outlet sound burberry canada of air max 2015 surf m a c cosmetics and polo outlet waves, coach outlet store the polo ralph lauren interpretation oakley outlet online of air max 2015 her nike mercurial eager adidas shoes Acacia, burberry looked mont blanc pens helpless nike melancholy canada gooses jackets depths nike of christian louboutin shoes the louis vuitton handbags sea, burberry handbags outlet searching for swarovski canada the pandora jewellery sudden air max 90 appearance vuitton handbags of timberland shoes Sails. michael kors outlet Sea nike factory breeze ferragamo shoes blowing retro jordans head swarovski brushed calvin klein face, coach outlet online gently hollister clothing soothing christian louboutin shoes sad, nike roshe but tiffany jewelry blown womens clothing away reebok her rolex watches for sale longing.

As thomas sabo eloquent ralph lauren uk snow, cheap jerseys each cheap oakley sunglasses one tiffany carrying louis vuitton all tn pas cher the instyler weight replica watches of longchamp Acacia, prada outlet melt coach factory outlet in true religion jeans outlet your cheap nike shoes hands swarovski as tears tory burch outlet general pandora emotional. Acacia oakley sungalsses outlet as prada shoes gurgling brook, the north face sweet supra shoes and michael kors outlet online mellow bottega waiting ralph lauren for michael kors uk lovers, insanity workout loving burberry uk hands ray ban wayfarer around rolex watches sucking adidas one, nike air max is tiffany and co that coach outlet Lili cheap nfl jerseys Acacia ferragamo rain, louis vuitton fall on hollister clothing store the giuseppe zanotti roof air max tiles, the north face outlet played hollisterco some burberry outlet extravagant pandora night mcm handbags Serra nike shoes outlet could air huarache not chanel bags meet marc jacobs sorrow.

Accompanied new balance outlet by abercrombie kids Lonely hilfiger Acacia coach purses outlet looking michael kors out cheap jordans the oakley sungalsses outlet window, levi's jeans the oakley sunglasses outlet stars jordan shoes lit nike free the ugg australia night, uggs on sale even toms outlet more pandora uk than adidas the ray-ban sunglasses empty louis vuitton canada building flat iron homes barbour jacket outlet warm, oakley sunglasses outlet but coach factory outlet online the mood swarovski crystal down. chi flat iron Companionship burberry walking in pandora charms the nike store quiet road, reveling nike roshe run in the supra shoes fountain salvatore ferragamo accompanied mcm backpack outlet by louis vuitton music. nike air max I michael kors outlet attentively nike air max watched michael kors the mcm backpack stars ralph lauren factory store cozy, north face jackets strongly northface want prada sunglasses to polo ralph outline coach outlet store online care vans in burberry outlet my michaelkors.com mind michael kors outlet that jordan release dates the ralph lauren online shop shadow ray ban from the cheap ray ban stars.

roshe run
[ อังคาร ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 19:38:50 ]

ชื่อ : Miguinevoiny   
ไอพี :
146.185.223.45

comment : 3
ข้อความ
Bentyl Get With Overnight Delivery Propecia Efectivo 1 Mg <a href=http://cheapestcial.com>cialis online</a> Comment Durer Plus Longtemps Naturellement
[ จันทร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 01:35:44 ]

ชื่อ : JeffSwerse   
ไอพี :
146.185.223.245

comment : 4
ข้อความ
Order Effexor Xr <a href=http://tadalaf20mg.com>cialis</a> Non Us Pharmacies Rayh Healthcare
[ พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 07:57:38 ]

ชื่อ : JeffSwerse   
ไอพี :
146.185.223.245

comment : 5
ข้อความ
Purity Solutions Tadalafil Review <a href=http://tadalaf20mg.com>buy cialis</a> Oferta De Propecia Cheap Cialis Pills Buy Lamisil Tablets Over The Counter
[ พุธ ที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 23:21:52 ]

ชื่อ : xxx   
ไอพี :
172.87.222.33

comment : 6
ข้อความ
nike roshe one
michael kors outlet
tory burch outlet
cheap jordans
converse outlet store
true religion outlet
nhl jerseys
harden shoes
yeezy boost 350
hermes birkin
adidas nmd
nike football boots
jordan 11 retro
led shoes for kids
kobe 9
adidas superstar
jordan 11
Kanye West shoes
roshe run
curry shoes
adidas outlet online
air force 1
nike huarache
adidas superstar shoes
hermes belt
michael kors handbags
jordan retro 6
tom ford sunglasses
nike air force
adidas online shop
cheap mlb jerseys
real jordans for sale cheap
adidas outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
yeezy shoes
nike zoom
adidas ultra boost
bape hoodie
vans shoes
longchamp sale
michael kors outlet online
kate spade outlet online
lacoste online shop
led shoes
pandora jewelry
ultra boost
nike zoom running shoe
yeezy boost
jordan shoes
falcons jersey
longchamp outlet
longchamp handbags
jordan 4
longchamp bags
birkin bag
van cleef arpels
michael kors outlet store
louboutin shoes uk
chrome hearts online
authentic jordans
cheap jordans
100% real jordans for cheap
fitflops
yeezy boost 350
nike roshe uk
michael kors outlet
longchamp longchamps
lebron 13
adidas ultra boost uncaged
jordan shoes
nike basketball shoes
nike free
lebron shoes
yeezy shoes
true religion
gucci belts
adidas stan smith
gucci belt
adidas nmd
lebron 15
adidas eqt
true religion jeans
tory burch shoes
michael kors
kd shoes
adidas store
brady jersey
adidas outlet online
cheap nfl jerseys
longchamp bags
longchamp handbags
moncler jackets
jordan shoes
nike air force 1
goyard bags
cheap jordans
kyrie irving shoes
air jordan shoes
air jordan
dior sunglasses
yeezy boost 350
calvin klein outlet online
air max
yeezy
adidas superstar shoes
nike air max
adidas gazelle
balenciaga sneakers
michael jordan shoes
adidas shoes
retro jordans
yeezy boost
yeezy boost 350
yeezys
adidas online shop
kobe sneakers
adidas neo
chrome hearts
james harden shoes
nike zoom
prada glasses
kevin durant shoes
yeezy boost 350 v2
pandora bracelet
lebron james shoes
new england patriots jersey
nike air force
nike air max
nfl jerseys
nmd
pandora jewelry
adidas nmd
nike huarache
hogan outlet
adidas outlet
converse outlet
nike air max 90
michael kors factory outlet
longchamp
kyrie shoes
hogan outlet online
yeezy shoes
longchamps
kate spade outlet
air force 1
cartier bracelet
air jordan shoes
retro jordans
lebron 13 shoes
jordan shoes
nike polo shirts
louboutin shoes
nike dunk shoes
lacoste outlet
nike foamposite
nike dunks
kobe 11
nike air zoom
goyard handbags
atlanta falcons jersey
kate spade handbags
stephen curry shoes
lacoste outlet
nmd
mlb jerseys
yeezy boost 350
patriots jersey
balenciaga shoes
tory burch shoes
ferragamo belt
michael kors outlet online
yeezy boost
yeezy boost 350 v2
yeezy boost 350
air max 2018
golden goose
air yeezy
cheap nba jerseys
adidas tubular
asics running shoes
michael jordan shoes
nike air huarache
balenciaga shoes
af1
chrome hearts online
nike air zoom
yeezy shoes
basketball shoes
converse outlet
air jordan 13
adidas stan smith shoes
pandora charms
yeezy boost 350
air max 90
lacoste polo
air max 2017
ferragamo belts
chrome hearts
adidas nmd
supreme clothing
adidas nmd r1
converse shoes
yeezy shoes
van cleef
kobe basketball shoes
adidas tubular
golden goose
adidas ultra boost
links of london outlet store
michael kors handbags
adidas nmd runner
nike air max 90
nmd
kobe byrant shoes
vibram five fingers
hermes belts for men
lebron 14
nike air force 1
adidas ultra boost
longchamp
curry 3
nike roshe run
true religion
nike air huarache
longchamp bags
christian louboutin shoes
longchamp outlet
yeezy boost 350
golden goose sneakers
kobe shoes
adidas yeezy
adidas tubular shadow
golden goose outlet
led shoes
fitflops sale clearance
michael kors handbags
golden goose
links of london
goyard bags
chrome hearts
timberland outlet
air max 90
nike air huarache
yeezy boost 350 v2
kyrie 3
links of london sale
adidas tubular shadow
jordan shoes
adidas outlet
calvin klein outlet
yeezy
light up shoes
adidas superstar
nike air max 2018
birkin bag
adidas ultra
kobe shoes
http://www.kobeshoes.uk
hermes belt
michael kors outlet online
reebok outlet
michael kors outlet
fitflops
timberland boots
nike huarache
michael kors uk
balenciaga sneakers
adidas tubular
cheap jordans
nike free run
lebron 14 shoes
yeezy boost
adidas tubular
air jordans
jordan 6
birkin bag
curry 3 shoes
tom ford eyewear
yeezy boost 350 v2
kobe 9
nike air max 2017
adidas yeezy
longchamp handbags
nike huarache
moncler outlet
curry 4
jordan 12
prada sunglasses
christian louboutin
jordan retro
adidas stan smith sneakers
kyrie 3 shoes
cheap jordans
yeezy boost 350 v2
adidas yeezy boost
curry 4
ysl handbags
kyrie 4
ysl bags
supreme hoodie
adidas stan smith
jordan 13
dior glasses
nike roshe run
hermes belt
cheap basketball shoes
basketball shoes
vans shoes
yeezy shoes
jordan retro 12
goyard handbags
adidas nmd
retro jordans
golden goose sneakers
cheap jordans
asics shoes
nike polo
air max 2016
lebron 15
kobe basketball shoes
michael kors handbags
100% real jordans for cheap
pandora charms
http://www.kobebasketballshoes.us.com
air jordan
kobe shoes
vans outlet
nike mercurial
nba jerseys
kobe 11
hermes handbags
longchamp bags
reebok shoes
roshe shoes
hermes belts
bape hoodie
links of london
vibram fivefingers
kyrie 4
yeezys
yeezy boost
[ พุธ ที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 เวลา 16:00:15 ]

ชื่อ : Bobbyadafe   
ไอพี :
195.154.241.73

comment : 7
ข้อความ
Half-court completed,<a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> the garage 12 items and 4 rebounds 6 assists, Owen 17 rebounds, 2 assists 1 provides the upper hand slightly. But as knight defeat inside the second half, even his one-on-one hit his items. In this series, OuWenBen should have certain advantages in counterpoint, such as the finals last year, as the season of Christmas battles, with their strong personalized fortunes turned.


But today the warriors of the changes, let knights staggered, also let like one-on-one hit Owen <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> to find the rhythm. Actually, today quite often was clay - Thompson Master Owen, although Owen hit a dead when in front of him, but clay height reach or to some degree, limits the Owen's strike. In only a few times when confronted with single singled out inside his Arsenal, although Owen has good performance, but also it's hard to come back for a knight.


Complete play, scored 28 points 6 rebounds and 10 assists within the Treasury, 6 of 11 three-point <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> pictures. 24 points and 3 rebounds, 3 assists, Owen has scored 17 points from the first half, he scored seven points in the second half. Facing the big four of the mighty, and only Michael Owen in one-on-one win garage have chances, but today's garage to accomplish better.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.kobe--shoes.com><strong>kobe shoes</strong></a> <a href=http://www.nikesockracer.com><strong>nike sock racer</strong></a> <a href=http://www.nikepg2.us><strong>nike pg 2</strong></a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com><strong>nike air max 97</strong></a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com><strong>air jordan shoes</strong></a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com><strong>yeezy shoes</strong></a> <a href=http://www.lebron-14.us><strong>lebron 14 shoes</strong></a> <a href=http://www.curry-4.com><strong>curry 4 shoes</strong></a> <a href=http://www.adidasyeezyboost350v2zebra.com><strong>adidas yeezy boost 350 v2 zebra</strong></a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.nikefree.us.com><strong>nike free</strong></a> <a href=http://www.lebronjamesshoes.com.co><strong>lebron james shoes</strong></a> <a href=http://www.kyrie-3.com><strong>kyrie 3</strong></a> <a href=http://www.adidasalphabounce.com><strong>adidas alphabounce</strong></a> <a href=http://www.asicsgelkayano.com><strong>asics gel kayano</strong></a> <a href=http://www.curry2.com><strong>curry 2</strong></a> <a href=http://www.vansshoes.us.com><strong>vans shoes</strong></a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us><strong>michael jordan shoes</strong></a> <a href=http://www.hyperdunk-2017.com><strong>hyperdunk 2017</strong></a> <a href=http://www.yeezyboost350v2.us><strong>yeezy boost 350 v2</strong></a> <a href=http://www.curry-shoes.com><strong>curry shoes</strong></a> <a href=http://www.adidashardenvol2.com><strong>adidas harden</strong></a> <a href=http://www.adidasnmdhumanrace.com><strong>nmd human race</strong></a>
[ พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มกราคม พ.ศ.2561 เวลา 04:32:15 ]

ชื่อ : Bobbyadafe   
ไอพี :
216.244.87.66

comment : 8
ข้อความ
Far more happily, the warriors will not be affected by the 2 different people were missing, all the eight games. And yesterday, without a Curry warriors acquainted with a 111-104, rick innovators Durant scored 11 involving 21 shots had 31 points, nine rebounds in addition to five assists.
After publish their data, the site also make sure you remember the feeling: "it's not really fair....... " a team is usually a super star is quite lucky, even there are many giant fusion can be a problem, but no effect, the two people are usually in a dozen each various other sacrifice, the remaining 1, they can also control the game.

Tag: <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.kyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.curry4footlocker.com>curry 4 Shoes</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.kyrie-3.com>kyrie 3</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>kyrie 4</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Nike Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.nikekyrie4.us.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com>kyrie 3 shoes</a> <a href=http://www.calvinklein-underwear.us.com>calvin klein</a> <a href=http://www.lebronjames--shoes.us.com>Lebron Shoes</a>

<a href=http://www.kdshoes.us.com><strong>kevin durant shoes</strong></a> <a href=http://www.adidasalphabounce.com><strong>adidas alphabounce</strong></a> <a href=http://www.giannisantetokounmpojersey.com><strong>giannis antetokounmpo jersey</strong></a> <a href=http://www.curryshoes.us><strong>stephen curry shoes</strong></a> <a href=http://www.kyrie2.us><strong>kyrie 2</strong></a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us><strong>kobe bryant jersey</strong></a> <a href=http://www.adidastennishu.com><strong>adidas tennis hu</strong></a> <a href=http://www.vansshoes.us.com><strong>vans shoes</strong></a> <a href=http://www.kyrie-4.org><strong>kyrie 4</strong></a> <a href=http://www.vanssk8hi.us><strong>vans sk8 hi</strong></a> <a href=http://www.kyrie4.com><strong>kyrie 4</strong></a> <a href=http://www.kyrie3.us><strong>nike kyrie 3</strong></a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com><strong>nike air presto</strong></a> <a href=http://www.canadagooseus.com><strong>canada goose</strong></a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us><strong>puma rihanna</strong></a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com><strong>yeezy shoes</strong></a> <a href=http://www.pumafenty.us><strong>puma fenty</strong></a> <a href=http://www.kyrie3shoes.com><strong>kyrie shoes 3</strong></a> <a href=http://www.kyrie-3.com><strong>kyrie 3</strong></a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com><strong>nike vapormax</strong></a> <a href=http://www.lebron-14.us><strong>lebron 14</strong></a> <a href=http://www.ultraboost-3.com><strong>ultra boost 3.0</strong></a> <a href=http://www.bensimmonsjersey.us><strong>ben simmons jersey</strong></a> <a href=http://www.adidaspureboost.us.com><strong>adidas pure boost</strong></a> <a href=http://www.newbalancerunningshoes.us.com><strong>new balance running shoes</strong></a> <a href=http://www.wholesalehats.us><strong>wholesale nfl hats</strong></a> <a href=http://www.stephencurry.us.com><strong>stephen curry shoes</strong></a> <a href=http://www.pumasuede.us.com><strong>puma suede</strong></a> <a href=http://www.nikeairvapormaxflyknit.us><strong>nike air vapormax flyknit</strong></a> <a href=http://www.adidashardenvol2.com><strong>adidas harden</strong></a>
[ พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 04:30:44 ]

ชื่อ : Bobbyadafe   
ไอพี :
98.143.159.170

comment : 9
ข้อความ
Finals previous season, Arsenal's performance <a href=http://www.kdshoes.us.com>kevin durant shoes</a> seriously isn't very ideal, although the results well, but the efficiency just isn't high, and his returning pass error, defensive irvine was created key 3 points are getting to be a "black spots" moment, apparently, in hope that in this to prove himself.


Absolutely no, after the opening, the three points from the database and didn't attack two shots, on the actual contrary, the knight three points would hit numerous over there. Garage or concentrate on defense, he para as well as lebron, Irwin, JR., have been people already, also get successful prevention.


In moving, did well in this Treasury, the ball into a teammate are fed adequately, but Mr Chu in many opportunity attack. 04 seconds left inside the first quarter, garage dribble to the frontcourt, rhythm, but he's confident the take a few steps away from the three-point line and it's really necessary to make <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> movements, the ball! This is usually the warriors in the primary 3-pointer today. Soon, the Treasury and using second chances around the right side of the beds base again in a 3 details!


It is worth mentioning that the opening, the garage proper arm was wearing a new black gear, it can be because his right elbow from the game before the old injury carries a relapse, however, with the experience, he has to pull off protective devices. Gear, it seems like, has affected the deal with, before he took off once i feel much better.


Inside against lebron James, the defense has been doing very well in his / her Arsenal, but after he was lebron was a young knocked out, the referee has <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> blown the garage stopping foul, garage on the bottom is various, make action towards referee said lebron knee.


In breakthrough, garage can be a difficult moves, lots of people all the way up his defense, which include lebron, but Treasury first in many dazzling dribble move Thompson, after air and rival impact cases, the hard to be able to score.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com><strong>Lebron soldier 11</strong></a> <a href=http://www.asicsshoes.us.com><strong>asics shoes</strong></a> <a href=http://www.pumafenty.us><strong>puma fenty</strong></a> <a href=http://www.curry-3.com><strong>curry 3</strong></a> <a href=http://www.kdshoesstore.com><strong>kd shoes store</strong></a> <a href=http://www.kobe--shoes.com><strong>kobe shoes</strong></a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us.com><strong>birkenstock sandals</strong></a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com><strong>adidas eqt</strong></a> <a href=http://www.vanssk8hi.us><strong>vans sk8 hi</strong></a> <a href=http://www.stephencurry.us.com><strong>curry shoes</strong></a> <a href=http://www.kyrie4.com><strong>kyrie 4</strong></a> <a href=http://www.calvinklein.us.com><strong>calvin klein outlet</strong></a> <a href=http://www.curry-1.com><strong>curry 1</strong></a> <a href=http://www.bapehoodie.com><strong>bape hoodie</strong></a> <a href=http://www.nmdr1.us><strong>nmd r1</strong></a> <a href=http://www.jordanretro.us.com><strong>jordan retro</strong></a> <a href=http://www.kd-10.com><strong>kd 10</strong></a> <a href=http://www.nikevapormaxshoes.us.com><strong>nike vapormax</strong></a> <a href=http://www.adidasclothing.us><strong>Adidas Casual</strong></a> <a href=http://www.neweracaps.us.com><strong>new era caps</strong></a> <a href=http://www.ultraboost-3.com><strong>ultra boost 3.0</strong></a> <a href=http://www.balenciagashoes.us><strong>balenciaga shoes</strong></a> <a href=http://www.lebronjamesshoes.com.co><strong>lebron shoes</strong></a> <a href=http://kyrieirvingjersey.com><strong>kyrie irving jersey</strong></a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.com.co><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.adidascrazyexplosive.us.com><strong>adidas crazy explosive</strong></a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com><strong>under armour shoes</strong></a> <a href=http://www.airmax90.us><strong>air max 90</strong></a> <a href=http://www.barbourjackets.us.com><strong>barbour jackets</strong></a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com><strong>kyrie irving shoes</strong></a> <a href=http://www.lebron15.us.com><strong>lebron 15</strong></a> <a href=http://www.adidasalphabounce.com><strong>adidas alphabounce</strong></a> <a href=http://www.kyrie-4.com><strong>kyrie 4</strong></a> <a href=http://www.kobe11.org><strong>kobe 11</strong></a> <a href=http://www.curryshoes.us><strong>stephen curry shoes</strong></a>
[ เสาร์ ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 19:27:32 ]

ชื่อ : ldd   
ไอพี :
104.232.98.7

comment : 10
ข้อความ
[ พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:43:00 ]

ชื่อ : ldd   
ไอพี :
104.232.98.7

comment : 11
ข้อความ
[ พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 09:56:24 ]

ชื่อ : BKI89yadafe   
ไอพี :
98.143.159.170

comment : 12
ข้อความ
As being a core point guard, garage as well as other three split the difference is which he is the team recruit and organizer. In some other words, he can't resemble novak on the perimeter around waiting for <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> someone else to give him the ball. We take novak to your comparison, everything also - reference counted for people like us each a 3-pointer facilitates objects, and to occasion, after statistics, novak found in 2010 hit 3-pointers, 149, 146 is really a teammate's pass and struck; Three-point shots hit the 2nd more this season Ryan - Anderson is not any exception, he hit <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> inside 213, has 206 utilizes your friend's passing.


The garage He each of the 3-pointer this season, there are 105 of 3 seriously isn't sending (272), to put it differently, is to create opportunities, nasty sto vote. This trick inside team's star, such as flow of harden, vladimir radmanovic, kobe Bryant, Paul, but often because someone errs, physical strength consumption, to the number of that time period few, and the hit ratio isn't high. But obviously is surely an exception in the Treasury, his three-point shot 105 times seriously isn't assists quantity highest throughout alliance,<a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> even better than lebron James thrown directly into more all 3-pointers, and also the shooting is in a league all five these kinds of not assists free-throw shooting players out on the fifth (41. 8%), both quality and quantity. Consumed together, the three points for you to thrown into space just isn't an easy thing, have to have the forty percent three-point shots have to create his own images, this how tired! By far the most precious is, no make a difference when and where, and learning to make moves, garage has a superior percentage. It is no wonder that this manager of the warriors when Bob myers recently told the Associated Press said: "as long seeing that it's garage, to find the ball is reasonable. inches.

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.adidasalphabounce.com>adidas alphabounce</a> <a href=http://www.barbourjackets.us.com>barbour jackets</a> <a href=http://www.calvinklein.us.com>calvin klein</a> <a href=http://www.kyrie4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.kdshoesstore.com>kd shoes</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Cristiano Ronaldo CR7</a> <a href=http://www.nike-mercurial.us>nike mercurial</a> <a href=http://www.kyrie3.com>kyire 3</a> <a href=http://www.yeezyboost350v2.us>yeezy boost 350 v2</a> <a href=http://www.nikesockracer.com>nike sock racer</a> <a href=http://www.lebronjamesshoes.com.co>lebron shoes</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas football cleats</a> <a href=http://www.adidastennishu.com>adidas tennis hu pharrell</a> <a href=http://www.canadagooseus.com>canada goose</a> <a href=http://www.ecco.us.com>ecco Shoes</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.air-jordan-shoes.us.com>air jordan shoes</a> <a href=http://www.newbalancerunningshoes.us.com>new balance running shoes</a> <a href=http://www.nikehyperdunk.us.com>nike hyperdunk</a> <a href=http://www.adidaspureboost.us.com>adidas pure boost</a> <a href=http://www.kyrie2shoes.com>kyrie 2 shoes</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4 shoes</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.nikeairmoreuptempo.us.com>nike air more uptempo</a> <a href=http://www.pumafentyslides.us>puma fenty slides</a> <a href=http://www.underarmourshoes.us.com>under armour shoes</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>nike kyrie shoes</a> <a href=http://www.lebron-14.us>lebron 14 shoes</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>curry shoes</a> <a href=http://www.pumasuede.us.com>puma suede</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react</a> <a href=http://www.rose6.us>d rose 6</a> <a href=http://www.nikefree.us.com>nike free</a> <a href=http://www.ultraboostadidas.us.com>adidas ultra boost</a> <a href=http://www.ultraboostshoes.us.com>ultra boost</a> <a href=http://www.adidasterrex.us>adidas terrex</a> <a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>Nike Football Cleats</a> <a href=http://www.airforce-1.us>nike air force 1</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.adidastubular.us>adidas tubular</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us.com>birkenstock shoes</a> <a href=http://www.filashoes.us>fila</a> <a href=http://www.airmax270.us>air max 270</a> <a href=http://www.adidasultraboost4.com>adidas ultra boost 4</a> <a href=http://www.yeezytriplewhite.com>yeezy boost triple white</a> <a href=http://www.newbalanceshoes.us.com>new balance shoes</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.airjordan-31.com>air jordan 31</a> <a href=http://www.adidassuperstar.us.org>adidas superstar Shoes</a> <a href=http://www.pumarihannacreepers.us>puma rihanna creepers suede</a> <a href=http://www.porschedesignshoesonline.com>adidas porsche design shoes</a> <a href=http://www.nikerosherun.us.com>nike roshe run two</a> <a href=http://www.kyrie1.us>kyrie 1</a> <a href=http://www.vansshoes.us.com>vans shoes</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.us>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.adidasclothing.us>Adidas Sports</a> <a href=http://www.stephencurryjersey.us>stephen curry jersey</a> <a href=http://www.curry4footlocker.com>curry 4</a> <a href=http://www.adidasnmdwomens.com>adidas nmd</a> <a href=http://www.adidasporschedesign.com>adidas porsche</a> <a href=http://www.kobe-10.org>kobe 10</a> <a href=http://www.ugg5815.com>ugg 5815</a> <a href=http://www.nikelunarforce1.com>nike lunar force 1</a> <a href=http://www.kyrie-4.org>nike kyrie 4</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.curry-2.com>curry 2</a> <a href=http://www.pgshoes.com>paul george shoes</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.johnwallshoes.us.com>john wall shoes</a> <a href=http://www.curry-3.com>curry 3</a> <a href=http://www.nikeairmax270.us.com>nike air max 270</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.org>soldier 11</a> <a href=http://www.curry-shoes.com>curry shoes</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a>
[ จันทร์ ที่ 7 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 22:55:27 ]

ชื่อ : wwwww   
ไอพี :
42.3.230.146

comment : 13
ข้อความ
www0730
moncler online outlet
cheap jordans
christian louboutin outlet
ugg boots clearance
michael kors outlet online sale
soccer shoes
canada goose jackets
kate spade outlet online
nike chaussure
fitflops
ugg boots
ray ban eyeglasses
ecco outlet
fitflops sale clearance
ralph lauren uk
oakley sunglasses wholesale
red bottom shoes
moncler outlet
canada goose jackets
true religion jeans
red bottom
louboutin shoes
skechers outlet
ray ban eyeglasses
canada goose
ugg boots clearance
kate spade handbags
ugg boots
superdry clothing
adidas outlet
moncler online
true religion outlet
ugg boots
mbt
nike presto
golden goose
air jordan 4
asics shoes
kate spade outlet
ralph lauren uk
coach outlet
polo ralph lauren
bottega veneta
salomom shoes
fitflops shoes
canada goose jackets
true religion outlet store
ralph lauren outlet
nike huarache
canada goose jackets
nike shoes
moncler jackets
ugg boots
jordan shoes
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
prada outlet
off white jordan 1
coach factory outlet
tory burch handbags
moncler jackets
adidas shoes
moncler jackets
maillot football pas cher
hermes belts
canada goose jackets
nhl jerseys wholesale
coach outlet
jordans
off white nike
prada handbags
polo ralph lauren
pandora outlet
ralph lauren outlet
ecco shoes
pandora jewelry
adidas ultra boost
mlb jerseys
nike outlet store
cheap basketball shoes
coach factory outlet
air jordan 8
michael kors outlet online
jimmy choo outlet
nike shoes for women
golden goose shoes
pandora
air jordan uk
jordans
michael kors outlet online
longchamp handbags
louboutin shoes
ugg boots clearance
jordan shoes
off white jordan 1
christian louboutin shoes
canada goose jackets
ralph lauren outlet
nike soldes femme
kate spade outlet
christian louboutin shoes
ugg boots on sale 70% off
dsquared2
pandora jewelry
nike huarache
pandora jewelry
hugo boss sale
ugg boots clearance
mulberry uk
moncler online outlet
moncler online
giuseppe zanotti
converse trainers
off white outlet
moncler uk
louboutin shoes
ed hardy uk
golden goose sneakers
off white clothing brand
jimmy choo shoes
coach outlet
michael kors outlet
adidas outlet online
nba jerseys
cheap nhl jerseys
ed hardy clothing
kate spade outlet online
moncler online
ugg boots
super dry
coach factory outlet
mbt shoes
ray ban eyeglasses
snapbacks wholesale
nike outlet
ugg boots on sale 70% off
ugg boots
michael kors handbags
fitflops sale clearance
canada goose outlet
ralph lauren uk
moncler outlet
issey miyake
off white shoes
michael kors outlet
canada goose jackets
adidas superstar
mbt shoes
canada goose uk
true religion outlet
canada goose jackets
nike factory
coach factory outlet
ugg boots
canada goose jackets
prada shoes
&#12463;&#12525;&#12512;&#12495;&#12540;&#12484;
christian louboutin outlet
oakley sunglasses
tory burch outlet
adidas superstars
moncler online
longchamp bags
ralph lauren uk
uggs outlet
supreme clothing
ugg boots on sale 70% off
vibram fivefingers
moncler outlet
uggs outlet
pandora jewelry
yeezy boost 350 v2
ugg boots clearance
ray ban sunglasses
christian louboutin shoes
coach outlet online
nike shoes
canada goose jackets
kate spade outlet
chrome hearts
ugg boots clearance
coach outlet
canada goose outlet
coach outlet
nike shoes for men
dsquared
jordan shoes
pandora
huaraches
football pas cher
coach factory outlet
supreme shirt
ugg boots
louboutin shoes
kate spade outlet online
polo ralph lauren outlet
off white clothing
oakley sunglasses
pandora charms
nike requin pas cher
ralph lauren outlet
oakley sunglasses wholesale
pandora charms
nike factory store
louboutin shoes
tn pas cher
dsquared
adidas nmd
ugg boots on sale 70% off
coach outlet online
kate spade outlet
pandora charms
pandora jewelry outlet
true religion jeans
canada goose jackets
pandora jewelry
moncler outlet
canada goose outlet
nhl jerseys
ugg boots on sale 70% off
jordan shoes
pandora charms
coach outlet store online
yeezy shoes
red bottoms
coach outlet
christian louboutin shoes
kate spade outlet online
soccer boots
michael kors
hugo boss outlet
mulberry handbags
pandora charms outlet
pandora
michael kors outlet clearance
ralph lauren outlet
basket nike femme
nike air jordan
pandora jewelry
louboutin shoes
yeezy
coach outlet
cheap ray bans
ralph lauren outlet
jordan 4
nike outlet store
christian louboutin outlet
coach outlet
nike tn pas cher
coach outlet online
canada goose outlet
ralph lauren outlet
off white clothing
true religion outlet
pandora jewelry outlet
christian louboutin sale
kate spade outlet
basketball shoes
cheap jordans
skechers shoes
nike air max 95
prada shoes
ugg boots
red bottom
ugg boots
canada goose outlet
ugg boots
fitflops sale clearance
ugg boots clearance
christian louboutin shoes
ralph lauren outlet
oakley sunglasses wholesale
canada goose outlet
adidas nmd runner
pandora
golden goose shoes
longchamp outlet
ugg boots clearance
canada goose jackets
ralph lauren uk
nike blazer
cheap nba jerseys
nike air max
ralph lauren outlet
supreme new york
true religion outlet
ralph lauren uk
pandora jewelry
ralph lauren outlet
air max 90
cheap snapbacks
moncler
pandora outlet
ray ban sunglasses
valentino shoes
polo lacoste
pandora
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
coach outlet
dsquared2
ugg boots clearance
coach outlet online
pandora charms outlet
nike air max 2017
adidas football soldes
nike presto femme
nike soldes
polo ralph lauren
salomom shoes
pandora charms
off-white clothing
jordan 8
pandora jewelry outlet
coach outlet
tods shoes
ugg boots uk
converse shoes
nike chaussure femme
coach outlet
adidas yeezy
mlb shop
coach factory outlet
pandora charms outlet
golden goose sneakers
salomon
jordan shoes
uggs outlet
nike blazer pas cher
coach outlet online
canada goose outlet
supreme outlet
true religion jeans
moncler outlet
kate spade
yeezy boost 350
jordans
tods outlet
fitflops sale
christian louboutin sale
longchamp outlet
louboutin shoes
nike requin
cheap nfl jerseys
canada goose outlet
ray ban sunglasses
christian louboutin shoes
michael kors outlet
nike factory outlet
new nike shoes
ralph lauren uk
ralph lauren uk
nike outlet
reebok
adidas yeezy
uggs outlet
off-white clothing
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
ugg boots
nike factory store
nike outlet
ugg boots clearance
moncler online outlet
louboutin shoes
uggs outlet
ralph lauren outlet
nike shoes
valentino
salomon
fitflops sale clearance
moncler jackets
moncler jackets
coach outlet
ultra boost
longchamp handbags
issey miyake perfume
reebok shoes
ray ban eyeglasses
coach outlet online
pandora
nike air max 90
coach outlet online
true religion outlet store
canada goose jackets
fitflops sale
pandora charms outlet
nike huarache femme
ralph lauren uk
christian louboutin shoes
ray ban sunglasses
nike factory outlet
basket nike
pandora
christian louboutin shoes
christian louboutin shoes
pandora
uggs outlet
louboutin outlet
mbt shoes outlet
moncler online outlet
ralph lauren uk
christian louboutin shoes
pandora
christian louboutin outlet
canada goose outlet
vibram fivefingers shoes
manolo blahnik shoes
ferragamo shoes
ralph lauren outlet
nfl jerseys
giuseppe zanotti sneakers
supreme shirt
christian louboutin sale
canada goose outlet
red bottom shoes
cheap jordan shoes
nike air max 95 ultra
golden goose
saics running shoes
manolo blahnik outlet
ugg boots clearance
ralph lauren uk
supreme clothing
christian louboutin shoes
off white shoes
football soldes
coach outlet online
jordan shoes
louboutin shoes
moncler jackets
coach outlet online
moncler jackets
christian louboutin shoes
hermes belt
ultra boost 3.0
coach outlet online
michael kors outlet online
true religion outlet
ferragamo outlet
nike shoes
bottega
coach outlet
polo ralph lauren outlet
vibram five fingers
ralph lauren uk
off white
nike outlet
canada goose uk
pandora
ralph lauren outlet
pandora outlet
manolo blahnik
lacoste outlet
WWW0730
[ จันทร์ ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561 เวลา 15:24:25 ]

ชื่อ : Bobbyadafe   
ไอพี :
98.143.159.170

comment : 14
ข้อความ
<a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.anellobackpack.us.com>anello backpack</a>
<a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost shoes</a>
<a href=http://www.adidasultraboostshoes.us.com>adidas ultra boost</a>
<a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasclothing.us>adidas clothing</a>
<a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a>
<a href=http://www.nikesoccercleats.us.com>nike soccer cleats</a>
<a href=http://www.nikecr7.com>Nike CR7</a>
<a href=http://www.stephencurry-shoes.us>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Cristiano Ronaldo CR7</a>
<a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas soccer cleats</a>
<a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>air max 270</a>
<a href=http://www.lebronshoes.us.com>lebron james shoes</a>
<a href=http://www.airmax270.us>nike air max 270</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe bryant shoes</a>
<a href=http://www.kobebryantshoes.us.com>kobe shoes</a>
<a href=http://www.nikeairmax270.us.com>air max 270</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>adidas yeezy boost</a>
<a href=http://www.adidasboostyeezy.us.com>yeezy boost</a>
<a href=http://www.lebronsoldier11.org>lebron soldier 11</a>
<a href=http://www.airforce-1.us>air force 1</a>
[ อาทิตย์ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 01:46:15 ]

ชื่อ : Bobbyadafe   
ไอพี :
216.244.87.66

comment : 15
ข้อความ
Find cheap store for <a href=http://www.curry-5.com>curry 5</a>
<a href=http://www.stephencurry-shoes.us>stephen curry shoes</a>
<a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a>
<a href=http://www.adidasnmdshoes.us.com>adidas nmd shoes</a>
[ อังคาร ที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 17:40:37 ]

ชื่อ : BKI89yadafe   
ไอพี :
98.143.159.170

comment : 16
ข้อความ
Garage under the <a href=http://www.stephencurryshoes.us>stephen curry shoes</a> second dribbling is toward the start the left side in the body without any slowdown, their footsteps choiceness and quickly, soon arrived at the position you intend to go. Unlike most pitcher like the center of gravity down, then struggled to jump to complete, the garage action more concise. Don't waste any time and energy, just jump off the floor, slightly triggered his filming action instantly. "He is not only probably the most pure great scorer, he even gave shot two words to generate the definition, the full shooting art played the revolutionary role. "The bobcats head scout work Adam : Mr Libby said Treasury.


Table frames in 6 min's and 31 seconds, garage from his breasts slightly next point position held up the ball, the index finger and middle finger instinct to find gaps in the rubberized ball center. His arm gently lifted back, remaining his palm the golf ball, but still control concerning his fingers. His right arm into each of the joints is close to 90 degree Angle, from the shoulder to the knee, from the elbow on the wrist, from wrist to reference, as if a diner waiter in carrying a new tray.


Glen Davis clippers, 289 - pound before, <a href=http://www.curryshoes.us.com>curry shoes</a> need to speed up their action within the Treasury, since the childhood to lay a compelling foundation for complete to garage in different state, the right arm and shooting are able to keep perfect posture and strength. And in addition to master hand movements, garage features a precise shot needed an additional factor: enough deep muscles memory. Shooting touch is just not a proper adjective, any one player, able to throw an excellent shooting there is although one secret to all - day after day, year after year training, until a set involving complex dynamic chain implanted into yourself physically. Garage never resist for example monks meditate boring process, it also helped whenever he graduated from senior high school, eventually grow into a separate leading little-known Davidson school NCAA elite last nine.


"Game changing, there is no time to <a href=http://www.kdshoes.us.com>kd shoes</a> you feel about your own shooting motion is correct, " curry stated, "you can only count on their daily at the training ground building muscle recollection, hit and believe that any of us can. We're so many practice in training, in order to the game, you can rely on instinct to react. But if it is not in the correct way, the game will feel very strange. ".

Tag: <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.nikesbdunk.us>nike sb dunk</a> <a href=http://www.rose6.us>d rose 6</a> <a href=http://www.kyrie-irvingshoes.com>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.vanssk8hi.us>vans sk8 hi</a> <a href=http://www.adidaspureboost.us.com>adidas pure boost</a> <a href=http://www.kd11.org>nike kd 11</a> <a href=http://www.curry4footlocker.com>curry 4 footlocker</a> <a href=http://www.neweracaps.us.com>new era caps</a> <a href=http://www.lebronshoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.adidassoccercleats.us.com>adidas football cleats</a> <a href=http://www.nikeairpresto.us.com>nike air presto</a> <a href=http://www.stephencurry--shoes.us.com>curry shoes</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react</a> <a href=http://www.kyrie4halloween.us>kyrie 4 halloween</a> <a href=http://www.airjordan32.us>air jordan 32</a> <a href=http://www.curry-3.com>curry 3</a> <a href=http://www.curry-4.com>curry 4</a> <a href=http://www.kobe--shoes.com>kobe shoes</a> <a href=http://www.airjordan-31.com>air jordan 31</a> <a href=http://www.asicsgelkayano23.com>asics gel kayano 23</a> <a href=http://www.kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.ultraboostadidas.us.com>adidas ultra boost uncaged</a> <a href=http://www.asicsgelkayano24.com>asics gel kayano 24</a> <a href=http://www.filashoes.us>fila</a> <a href=http://www.hyperdunk-2017.com>hyperdunk 2017</a> <a href=http://www.curry3shoes.com>curry 3 shoes</a> <a href=http://www.nikeairmax97.us.com>nike air max 97</a> <a href=http://kyrieirvingjersey.com>kyrie irving jersey</a> <a href=http://www.yeezyboost350v2.us>yeezy boost 350 v2</a> <a href=http://www.adidasdeerupt.us>adidas deerupt</a> <a href=http://www.michaeljordanshoes.us>michael jordan shoes</a> <a href=http://www.kyrie4confetti.us>kyrie 4 confetti</a> <a href=http://www.yeezy--boost.us.com>yeezy boost</a> <a href=http://www.anellobackpack.us.com>anello backpack</a> <a href=http://www.supremeyeezys.com>yeezy supreme</a> <a href=http://www.calvinklein.us.com>calvin klein underwear</a> <a href=http://www.kobebryantjersey.us>kobe bryant jersey</a> <a href=http://www.adidasalphabounce.com>adidas alphabounce</a> <a href=http://www.nikezoomvaporfly.us.com>nike zoom vaporfly</a> <a href=http://www.nikelebronjamesshoes.us.com>Lebron James Shoes</a> <a href=http://www.yeezyshoes.us.com>yeezy shoes</a> <a href=http://www.mizunoshoes.us.com>mizuno shoes</a> <a href=http://www.nmdr1.us>nmd r1</a> <a href=http://www.ultraboost-3.com>ultra boost 3.0</a> <a href=http://www.adidastubular.us>adidas tubular</a> <a href=http://www.jordanretro.us.com>jordan retro</a> <a href=http://www.pumafenty.us>puma fenty</a> <a href=http://www.adidasyeezyoutlet.us.com>adidas yeezy outlet</a> <a href=http://www.stephencurry-shoes.com>stephen curry shoes</a> <a href=http://www.nikeepicreactflyknit.us>nike epic react</a> <a href=http://www.canadagooseus.com>canada goose</a> <a href=http://www.birkenstocksandals.us>birkenstock sandals</a> <a href=http://www.adidasnmdr1primeknit.com>adidas nmd r1 primeknit</a> <a href=http://www.adidasnmdhumanrace.com>adidas nmd human race</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.lebronsoldier11.us.com>Lebron soldier 11</a> <a href=http://www.kyrie-4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.kd-11.us>kd 11</a> <a href=http://www.drose8.com>rose 8</a> <a href=http://www.kyrieirvingbasketballshoes.com>kyrie irving basketball shoes</a> <a href=http://www.ugg5815.com>ugg 5815</a> <a href=http://www.nikeepicreact.us.com>nike epic react flyknit</a> <a href=http://www.lebron15.us.com>lebron 15</a> <a href=http://www.hand-spinner.us>hand spinner</a> <a href=http://www.nikepegasus35.com>Nike Pegasus 35</a> <a href=http://www.puma-fenty.us>puma fenty<</a> <a href=http://www.nikezoomvaporflyelite.us>nike zoom vaporfly elite</a> <a href=http://www.adidaseqt.us.com>adidas eqt</a> <a href=http://www.vibram.us.com>vibram</a> <a href=http://www.adidasboost.us.com>adidas boost</a> <a href=http://www.nikevapormax.us.com>nike air vapormax</a> <a href=http://www.nikerosherun.us.com>nike roshe run</a> <a href=http://www.kobe11.org>kobe 11</a> <a href=http://www.lebronsoldier10.us.com>lebron soldier 10</a> <a href=http://www.balenciagashoes.us>balenciaga shoes</a> <a href=http://www.curry2.com>curry 2</a> <a href=http://www.adidasultraboost4.com>ultra boost 4.0</a> <a href=http://www.kyrieirvingshoes.us>kyrie irving shoes</a> <a href=http://www.kyrie--4.com>kyrie 4</a> <a href=http://www.barbourjackets.us.com>barbour jackets</a> <a href=http://www.cristianoronaldocr7.us>Cristiano Ronaldo CR7</a> <a href=http://www.curry-5.us>curry 5 shoes</a> <a href=http://www.kevindurantjersey.us.com>kevin durant jersey</a> <a href=http://www.lebron-james-shoes.us.com>lebron james shoes</a> <a href=http://www.kd-shoes.org>kd shoes</a>
[ จันทร์ ที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 13:07:56 ]ชื่อ/Email :
ข้อความ :
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©