[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ผอ.พบเพื่อนครู ฉบับที่ 8 : เรื่องฝากจากการประชุมผู้บริหารและการพัฒนาในปีงบประมาณ 2559
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
ชัชชัย ทับทิมอ่อน


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
จันทร์ ที่ 23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

 สวัสดีครับเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน

              พบกันฉบับนี้เป็นช่วงของการเปิดภาคเรียนที่  2  นะครับ พบกันครั้งนี้เป็นการสื่อสารจากเขตพื้นที่สู่โรงเรียนในสังกัดหลังจากที่เขตได้ประชุมผู้บริหารโรงเรียน ครั้งที่  3/2558  เมื่อวันที่  16  พฤศจิกายนที่ผ่านมาการประชุมนี้เป็นการมอบนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้กับโรงเรียนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 กำหนดการประชุม  3  เดือนต่อครั้ง  จึงอยากให้ผู้บริหารทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมประชุม หากติดธุระจริง ๆ ก็ให้มอบหมายให้ครูในโรงเรียนได้เข้าประชุมแทน เพื่อรับทราบแนวทางการทำงานไปสู่การปฏิบัติจริง ๆ ผมฝากไว้ด้วยนะครับ และที่ผ่านมาผมต้องขอบคุณผู้บริหารทุกท่านที่มีการใช้การสื่อสารทางกลุ่ม Line ถือว่าได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน ต้องขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง และเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารให้เชื่อมโยงถึงกันจะช่วยให้สื่อสารไปยังหน่วยปฏิบัติได้ทันที ทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้น
               ฝากเรื่องของเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต้องทำให้โปร่งใส ผมจึงฝากทุกท่านได้รับทราบและได้ทบทวน เรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ กระบวนการทำงาน ทั้งเรื่องของเงินเดือน  เงินสวัสดิการที่ทางราชการจัดให้ ต้องทำให้ชัดเจนถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ครับ
              ในปีงบประมาณ 2559 นี้  ผมมีเรื่องนโยบายมานำเรียนให้ทราบ  อยู่  2   เรื่อง คือ
1.       นโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เช่น  “ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้”  ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  เรามีทีมศึกษานิเทศก์ไปนิเทศติดตามโดยมีปฏิทินการติดตามจำนวน  8 ครั้ง คลิกปฏิทิน  และโรงเรียนที่เหลืออีก  98 โรงเรียน ที่เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ทางสำนักงานเขตก็ได้แจ้งให้โรงเรียนเหล่านี้ได้ดำเนินกิจกรรม  เพิ่มเวลารู้

ก็ฝากโรงเรียนได้จัดทำทบทวนการจัดกิจกรรมให้ชัดเจน มีการบริหารจัดการที่ดีโดยศึกษาเรียนรู้กับโรงเรียนที่เข้าโครงการนำร่องไปก่อนแล้วจำนวน  15  โรงเรียน ซึ่งในแต่ละกลุ่มโรงเรียนมีอยู่แล้ว  ผมขอยกตัวอย่างที่กลุ่มริมป่าคา ก็มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในที่ประชุมผู้บริหาร  โดยให้โรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องลดเวลาเรียน และเป็นคณะทำงานของ สพฐ.  ได้นำแนวทางกิจกรรมมานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในกลุ่มเป็นสิ่งที่ดีครับ 

  และมีทีมนิเทศของเขตพื้นที่ได้ลงไปให้คำแนะนำช่วยเหลือ(คลิกดูรายชื่อทีมนิเทศของเขตพื้นที่)
2.       นโยบายการพัฒนาการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ยังเหมือนเดิม
ครับ  คือ 1. กายภาพสู่คุณภาพ  ปีนี้เขตพื้นที่ได้จัดสรรงบประมาณลงไปบริหารโรงเรียนกลุ่มละประมาณ  1  แสนบาท  โดยให้ รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ และกลุ่มได้ไปคุยวางแผนในการพัฒนาโดยจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อตอบโจทย์  3  ข้อนี้ คือ
1.       เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์
2.      เพื่อให้เด็กอ่านออกเขียนได้
3.      การพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐาน
โดยในการพัฒนาให้ดูจากข้อมูลปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในกลุ่ม ว่าต้องการพัฒนาในเรื่องใดและให้สอดคล้องกับนโยบายในการพัฒนาของต้นสังกัดด้วย เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ อันเป็นเป้าหมายที่พวกเราต้องการครับ
       ในเรื่องของกายภาพ นอกจากการดูแลสถานที่สภาพแวดล้อมให้สะอาดสวยงามแล้ว ความสะอาดและความเป็นระเบียบวินัยของเด็ก ๆ ก็มีความสำคัญครับ ผมจึงอยากให้คุณครูได้ตรวจสอบดูแลเอาใจใส่เด็ก ๆ ที่เป็นลูกศิษย์ เช่น เสื้อผ้า  ผม  สมุดงาน หรือแบบฝึกหัด มีความสะอาดเป็นระเบียบ    ถือเป็นหน้าที่ “ครู”  ที่ต้องเอาใจใส่นอกเหนือจากจะสอนให้ศิษย์มีความรู้แล้วต้องอบรมบ่มเพาะคุณลักษณะที่ดีอันเป็นนิสัย  ระเบียบวินัยให้กับเด็ก ๆ นะครับ  เพื่อพัฒนาวิธีการเรียนการสอน 
                   2. อนุบาล 2 ต้อง เริ่มเรียน บนฐานการคิดโดยใช้  BBL  ซึ่งเขตพื้นที่ได้จัดอบรมไปแล้ว แต่จากการติดตามไปดูยังมีบางโรงเรียนห้องเรียนอนุบาล   2  ไม่ได้จัดกิจกรรม ฝากผู้บริหารโรงเรียนช่วยติดตามและดำเนินงานด้วยนะครับ  มีสนาม BBL ต้องให้เด็กได้ใช้ ทั้งนี้ทั้งตัวผม และรองรองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตลอดถึงศึกษานิเทศก์ เขตพื้นที่การศึกษา ก็ต้องนิเทศติดตามทั้งการนิเทศทางตรง  และระบบ  on web ซึ่งโรงเรียนสามารถตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการพัฒนาทางสมอง(BBL) ด้วยกุญแจ 5 ดอก คลิก Check List กุญแจ 5 ดอก
          ในส่วนของการพัฒนากระบวนการทำงานของเขตพื้นที่เพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในสังกัดก็ยังใช้มาตรฐานคุณภาพของสถานศึกษา  18 + 7  เหมือนเดิม  สำหรับผลการประเมินเขตพื้นที่จะแจ้งผลให้กับโรงเรียนได้ทราบต่อไปครับ ในภาคเรียนที่ 2  นี้จึงขอฝากให้ผู้บริหารและคุณครูทุกท่านได้ดำเนินการพัฒนา ตรวจสอบการดำเนินงานมาตรฐานตามตัวชี้วัดให้คงความเป็นมาตรฐานไว้เหมือนเดิม  มาตรฐานใดยังต้องมีการปรับปรุงก็ลองคุยกันหาแนวทางพัฒนาเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ และเกิดผลดีต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครับ
          สุดท้าย ฝากข้อคิดสำหรับผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน ในการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราต้องส่งเสริมและมีสัมพันธภาพที่ดีให้กัน คือการเสริมสร้างให้กำลังใจชีวิตของผู้อื่น เป็นสิ่งที่ดีครับ เหมือนอย่าง ริชาร์ด  เดอโวส์ ผู้ก่อตั้งบริษัทแอมเวย์  ได้เขียนถึงหัวข้อนี้ไว้เมื่อหลายปีก่อน ว่า “โลกนี้มีเพียงไม่กี่สิ่งที่มีพลังอำนาจมากกว่าการผลักดันในแง่ดี  นั่นคือ รอยยิ้ม  คำพูดที่มองโลกในแง่ดี เต็มไปด้วยความหวัง  และคำว่า “คุณทำได้”  ในยามที่ทุกอย่างยากลำบาก” นั่นหมายความว่า เวลาที่เราทำอะไรบางอย่างได้ดีและมีคนรับรู้ เราจะมีกำลังใจทำดีมากขึ้นไปอีก คำชมเชยจากใจจริงจะดึงเอาสิ่งที่ดีที่สุดในตัวเราออกมา  การทำหน้าที่ครูอย่าลืมให้กำลังกับเพื่อนครูด้วยกันและส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้รับแต่สิ่งที่ดีงามนะครับ  พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ.
....................................................................................................................................................................................
ขอบคุณแนวคิดและข้อเขียน ของ ดร.ฮัล  เออร์บาล (Hal Urban) : Positive  Word Powerful  Reslts)
 

อ่าน : 1291
 


ชื่อ : rat.jantakot05@gmail.com   
ไอพี :
171.4.242.107

comment : 1
ข้อความ
ได้ข้อคิดที่ดี สามารถนำไปใช้ให้เกิดผลจริงครับ
[ เสาร์ ที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558 เวลา 05:55:20 ]

ชื่อ : yll   
ไอพี :
160.16.240.89

comment : 2
ข้อความ
A ugg australia kind babyliss of burberry outlet online Acacia, bcbg max Xianchou, lululemon it hollister belongs nike free 5.0 to the huarache depths longchamp handbags outlet of ray ban sunglasses the roshe run garden air jordans lady, the north face daily nike air Tingqian burberry outlet absently hermes outlet see ghd hair straighterners the fish air max shoes swimming, gucci shoes attic uggs boots candle watches next michael kors bags to converse weave cheap michael kors looked ray bans as ray ban outlet crazy as coach outlet usa Sipa coach factory outlet Musical coach outlet stay. Whenever adidas anyone ugg mentions gucci mens shoes wit mac cosmetics her heart cheap ugg boots when long champ they michael kors ran hollister out barbour jackets of asics outlet anger beats by dre foreign tory burch sale hands cheap oakley fiddled toms shoes with burberry the harrods crony ralph lauren outlet Yu nike free run Jin longchamp outlet face air max flushed. gucci When horloges sitting tommy hilfiger in tiffany and co silence ralph lauren boudoir cheap shoes building ralph lauren looking rolex watches out softball bats the christian louboutin outlet window, nike free looking nike roshe at tiffany jewelry the market ed hardy in oakley vault that gucci outlet it had nike a true religion peep thomas sabo behind jimmy choo shoes the longchamp handbags screen michael kors outlet online faces Imagine jordan sweetheart michael kors outlet online appearance, uhren lest louis vuitton outlet online wedding night adidas schuhe is ugg boots clearance not soccer shoes a north face dreamer.

Acacia abercrombie in louboutin hot innocent mcm bags but giuseppe shoes the celine handbags courage longchamp of ugg the toms shoes early salomon years uggs ,, hiding nike free run in nike store the handbags outlet room, uggs sitting alone handbags outlet in rolex montre the lululemon outlet dim beats headphones light chanel handbags trying bottega veneta to puma come chanel outlet to vans shoes hold eyeglasses online a louboutin pen, trying michael kors australia not ray ban dare nike canada express swarovski jewelry yearning love prada handbags letter woolrich clearance written ugg boots in oakley sungalsses outlet a coach outlet online paper. toms shoes outlet Wrestling converse shoes finished coach black friday late at rolex watches night, oakley vault rereading, adidas a air force thousand hermes words abercrombie fitch on nike paper nfl jerseys is michael kors outlet not actually beats by dre headphones a juicy couture word burberry outlet of uggs outlet love. omega watches This valentino has burberry outlet online been new balance very katespade embarrassing for ray ban her friends, toms outlet but lululemon how michael kors outlet to michael kors usa let occhiali ray ban him beats by dr dre see polo ralph lauren this abercrombie and fitch paper bcbg dresses a designer handbags long burberry handbags thought, this polo outlet online time oakley sungalsses outlet is people prada tired gucci belts but kate spade no tory burch outlet sleep, chanel dreams timberland of eyeglass frames one marc jacobs day replica handbags heroic scarpe hogan hearts michael kors outlet online sale will hair straightener secretly abercrombie and fitch slipped hollister her michael kors outlet online a gucci handbags movie tiffany ticket, coach purses outlet to tommy hilfiger which air max time, p90x workout in coach outlet online the ugg boots dark air huarache of the mizuno running cinema, coach handbags this paper gucci hot michael kors hidden nike in ralph lauren outlet his toms.com pocket.

Very north face backpacks long jimmy choo distant michael kors outlet sadness, roshe runs Acacia oakley outlet become air max somewhat the north face hidden iphone cases bitterness. nike He and kate spade outlet she christian louboutin meet hilfiger online shop by ugg chance vans at michael kors outlet first converse sneakers sight, louis vuitton outlet really polo ralph lauren outlet feeling juicy couture outlet each jordan retro other true religion jeans to toms outlet perfectly true religion outlet blend oakley sungalsses outlet together. puma shoes But converse there michael kors are adidas always christian louboutin regrets mk outlet online in ralph lauren polos life, tommy hilfiger outlet because yoga pants life ray ban has michael kors handbags to ralph lauren outlet online parting, north face how wedding dresses uk can ray ban sunglasses outlet I timberland boots bear louis vuitton bags to oakley sunglasses flee burberry uk suddenly oakley sunglasses cheap the other longchamp outlet half, wedding dresses with louis vuitton outlet stores no moncler jackets real relojes membership ralph lauren polo after red bottoms toiling basketball shoes relieved polo ralph lauren outlet online comfort, abercrombie and fitch even asics if bebe dresses it new balance is a pandora jewelry comforting, mcm backpack or michael kors wipe baseball bats the cheap ray ban sweat new balance on ugg australia her gucci shoes outlet forehead. new balance shoes Spare time, nike huarache relax hilfiger outlet the air max mood lululemon canada in ralph lauren the mcm handbags open swarovski sea, soccer shoes outlet to hermes birkin express the nike shoes anguish hogan accumulated tommy hilfiger in toms shoes the nike air chest. moncler outlet Sitting beats by dre on tory burch sandals the michael kors handbags beach, north face outlet listening canada gooses outlet to ralph lauren the ray ban sunglasses outlet sound burberry canada of air max 2015 surf m a c cosmetics and polo outlet waves, coach outlet store the polo ralph lauren interpretation oakley outlet online of air max 2015 her nike mercurial eager adidas shoes Acacia, burberry looked mont blanc pens helpless nike melancholy canada gooses jackets depths nike of christian louboutin shoes the louis vuitton handbags sea, burberry handbags outlet searching for swarovski canada the pandora jewellery sudden air max 90 appearance vuitton handbags of timberland shoes Sails. michael kors outlet Sea nike factory breeze ferragamo shoes blowing retro jordans head swarovski brushed calvin klein face, coach outlet online gently hollister clothing soothing christian louboutin shoes sad, nike roshe but tiffany jewelry blown womens clothing away reebok her rolex watches for sale longing.

As thomas sabo eloquent ralph lauren uk snow, cheap jerseys each cheap oakley sunglasses one tiffany carrying louis vuitton all tn pas cher the instyler weight replica watches of longchamp Acacia, prada outlet melt coach factory outlet in true religion jeans outlet your cheap nike shoes hands swarovski as tears tory burch outlet general pandora emotional. Acacia oakley sungalsses outlet as prada shoes gurgling brook, the north face sweet supra shoes and michael kors outlet online mellow bottega waiting ralph lauren for michael kors uk lovers, insanity workout loving burberry uk hands ray ban wayfarer around rolex watches sucking adidas one, nike air max is tiffany and co that coach outlet Lili cheap nfl jerseys Acacia ferragamo rain, louis vuitton fall on hollister clothing store the giuseppe zanotti roof air max tiles, the north face outlet played hollisterco some burberry outlet extravagant pandora night mcm handbags Serra nike shoes outlet could air huarache not chanel bags meet marc jacobs sorrow.

Accompanied new balance outlet by abercrombie kids Lonely hilfiger Acacia coach purses outlet looking michael kors out cheap jordans the oakley sungalsses outlet window, levi's jeans the oakley sunglasses outlet stars jordan shoes lit nike free the ugg australia night, uggs on sale even toms outlet more pandora uk than adidas the ray-ban sunglasses empty louis vuitton canada building flat iron homes barbour jacket outlet warm, oakley sunglasses outlet but coach factory outlet online the mood swarovski crystal down. chi flat iron Companionship burberry walking in pandora charms the nike store quiet road, reveling nike roshe run in the supra shoes fountain salvatore ferragamo accompanied mcm backpack outlet by louis vuitton music. nike air max I michael kors outlet attentively nike air max watched michael kors the mcm backpack stars ralph lauren factory store cozy, north face jackets strongly northface want prada sunglasses to polo ralph outline coach outlet store online care vans in burberry outlet my michaelkors.com mind michael kors outlet that jordan release dates the ralph lauren online shop shadow ray ban from the cheap ray ban stars.

roshe run
[ อังคาร ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 19:38:50 ]

ชื่อ : Miguinevoiny   
ไอพี :
146.185.223.45

comment : 3
ข้อความ
Bentyl Get With Overnight Delivery Propecia Efectivo 1 Mg <a href=http://cheapestcial.com>cialis online</a> Comment Durer Plus Longtemps Naturellement
[ จันทร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 01:35:44 ]

ชื่อ : JeffSwerse   
ไอพี :
146.185.223.245

comment : 4
ข้อความ
Order Effexor Xr <a href=http://tadalaf20mg.com>cialis</a> Non Us Pharmacies Rayh Healthcare
[ พฤหัสบดี ที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 07:57:38 ]ชื่อ/Email :
ข้อความ :
แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©