[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : Model 3:3:3 สู่การพัฒนาการศึกษา
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
ชัชชัย ทับทิมอ่อน


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
อังคาร ที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557
 
Model 3:3:3 สู่การพัฒนาการศึกษา

สวัสดีครับเพื่อนครูที่เคารพทุกท่าน
          พบกันในช่วงเปิดภาคเรียน  กับภาระงานในภาคเรียนที่  2  นี้ มีหลายงานที่คุณครูต้องร่วมมือร่วมใจในการพัฒนาโดยเฉพาะงานการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียน  เพราะการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้นผู้คนในสังคมต่างคาดหวังว่าทำอย่างไรเด็กไทยจะมีคุณภาพซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือสนับสนุน ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ กันทำให้ระบบการศึกษาให้ดีขึ้นเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีคือนักเรียนที่มีคุณภาพ   
          ในการทำงานในระดับกระทรวงซึ่งมี รัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการศึกษาไว้เพื่อเป็นทิศทางนำไปสู่เป้าหมายโดยกำหนดไว้คือ  5 – 7 – 10  อันประกอบไปด้วย  5  นโยบายทั่วไป  7  นโยบายเฉพาะ และ  10  นโยบายเร่งด่วน  ผมจึงอยากให้คุณครูทุกท่านได้ศึกษาและทำความเข้าใจและนำไปปฏิบัติและดำเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายที่กำหนด  เพราะการพัฒนาการศึกษานั้นผมว่าเป็นเรื่องของทุกคนในสังคมทั้งชาติที่ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ระบบการศึกษาได้รับการยอมรับเป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง  ซึ่งเขตพื้นที่ได้นำมาสรุปเพื่อให้ชัดเจนมากขึ้น  ส่วนรายละเอียดในแต่ละด้านมีอะไรบ้างนั้น คุณครูสามารถ  สืบค้นมาศึกษาได้นะครับ      

         
        ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นไปตามนโยบาย นั้น  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ได้ใช้นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกรอบในการดำเนินงานโดยเร่งกำหนดตัวชี้วัดกลยุทธ์  แผนงาน  โครงการ / กิจกรรม  ในแผนปฏิบัติราชการประจำปี โดยในปีนี้เขตพื้นที่จะลงไปทำงานร่วมกับสถานศึกษา   ซึ่งได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ 
Area  หรือเครือข่ายการพัฒนาได้วางแผนหาวิธีการพัฒนากิจกรรมร่วมกันกับกลุ่มโรงเรียนและโรงเรียน  เขตพื้นที่จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งไปสนับสนุนในการพัฒนาตามความต้องการจำเป็นและสอดคล้องกับปัญหา ซึ่งในการทำงานแบบนี้เราก็จะมองเห็นภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม  3  ห่วง  การพัฒนาที่ต้องสอดคล้องเชื่อมโยงประสานการทำงานไปด้วยกัน  คือกระบวนการบริหารจัดการก็เป็นการส่งเสริมสนับสนุนโดยรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่  กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก็เป็นการพัฒนาการเรียนการสอนและจัดการเรียนรู้โดยผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ส่วนกระบวนการนิเทศก็มีคณะศึกษานิเทศก์ของเขตได้เข้าไปให้คำแนะนำช่วยเหลือส่งเสริม  สนับสนุน ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเขตพื้นที่ได้กำหนด  Model  3 : 3 : 3 สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา และใช้กระบวนการบริหารงานโดยยึดหลักการวงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) ไปสู่ความสำเร็จ    ดังนี้ครับ

  คลิก Download   Model 3:3:3 สู่การพัฒนาการศึกษา

 
          เปิดภาคเรียนที่  2  นี้  เพื่อนครูก็คงจะได้เห็นภาพการทำงานที่มีความร่วมมือกันระหว่างเขตพื้นที่กับสถานศึกษาที่มีมากขึ้น ซึ่งผมได้เคยนำเรียนให้กับทุกท่านได้รับทราบแนวทางการพัฒนาแล้วละครับว่า ผมต้องการเห็นการทำงานที่เขตพื้นที่ลงไปทำงานร่วมกับโรงเรียน  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อยู่กับโรงเรียน ครูผู้สอนได้มีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้น  เมื่อทุกฝ่ายได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่  มีเวลากับงานมากขึ้น ผมเชื่อว่า เป้าหมายเรื่องคุณภาพนักเรียนไม่ไกลเกินความฝันแน่นนอนครับ      ขอบคุณที่ช่วยกันครับ  สวัสดี.
          

อ่าน : 2209
 แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©