[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : เลื่อนประกาศผลสอบครูผู้ช่วยทั่วประเทศ...ยินดีด้วยกับครู คศ.๒ - ๓ คนใหม่ +ย้ายอีกครั้งหลังครูคืนถิ่น
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
นายสมัย ธนะศรี


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
ศุกร์ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2555
 
 
เลื่อนประกาศผลสอบครูผู้ช่วยทั่วประเทศ..
 
 สพป.น่าน เขต ๒ ..ยินดีด้วย...กับครู คศ.๒และคศ. ๓ คนใหม่     +   ย้ายอีกครั้งหลังครูคืนถิ่น
 
สวัสดีครับเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษาและท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน 
 
                พบกันครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ นะครับ หลังจากที่ สพป.น่านเขต ๒ ได้ออกพบปะเพื่อนครูทุกอำเภอ ในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ในโครงการ “สพป.สัญญจรพบเพื่อนครู”เพื่อนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ที่ผ่านมาว่าแต่ละโรงเรียนมีผลเป็นอย่างไรและแจ้งนโยบายที่จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนในปีการศึกษา ๒๕๕๕ว่ามีแนวทางอย่างไรและขณะเดียวกันก็รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการให้บริการ ปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่ฯว่ามีปัญหาอย่างไรเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงพัฒนาภายในสำนักงานฯซึ่งเราได้รับข้อเสนอแนะจากเพื่อนครูทั้ง ๗ อำเภออย่างมากมาย ส่วนมากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่มีผลกระทบกับคุณครูโดยตรงโดยเฉพาะกลุ่มงานบริหารงานบุคคลและงานเกี่ยวกับการเงิน บางเรื่องเป็นเรื่องที่เกิดจากการที่คุณครูไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริง บางเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือที่ เขตฯพื้นที่จะแก้ปัญหาได้และบางเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวบุคคล ซึ่งข้อเสนอแนะและปัญหาที่ได้รับมาทาง สพป.น่าน เขต ๒ จะนำไปปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้ดีขึ้น ซึ่งขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้เสนอแนะการดำเนินงานดังกล่าวมา ณ ที่ นี้ด้วยและในครั้งนี้ ผมมีเรื่องที่จะมานำเรียนพวกเราอยู่หลายเรื่องดังนี้
 
๑.เลื่อนประกาศผลสอบครูผู้ช่วยทั่วประเทศ..
 
 
ตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาที่มีตำแหน่งว่างในกลุ่มวิชาเอกจำนวน ๓๙ กลุ่มวิชาเอก ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามกำหนดการของ ก.ค.ศ. และให้ส่วนราชการ (สพฐ.)ดำเนินการเกี่ยวกับการออกข้อสอบ การตรวจกระดาษคำตอบและการประมวลผลสอบ โดยมีการสอบข้อเขียนเมื่อวันที่ ๒๓ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมานั้น
 
ในส่วนของ สพป.น่าน เขต ๒ เปิดรับสมัคร สอบ ๓ วิชาเอก คือ วิชาเอกภาษาไทย มีตำแหน่งว่าง ๕ ตำแหน่ง มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้นจำนวน ๑๑๖ คน วิชาเอกคณิตศาสตร์ มีตำแหน่งว่าง ๓ ตำแหน่ง มีผู้สมัครสอบ จำนวน ๑๔๑ คนและวิชาเอกดนตรีสากล มีตำแหน่งว่าง ๓ ตำแหน่ง มีผู้สมัครสอบ จำนวน ๓๘ คน รวมตำแหน่งว่างทั้งสิ้น ๑๑ ตำแหน่ง มีผู้สมัครสอบ จำนวน ๒๙๕ คน
 
 สพป.น่านเขต ๒ ได้เตรียมเสนอให้ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ พิจารณาอนุมัติผล เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ ปรากฎว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตและสพฐ.ได้เลื่อนการประกาศผลดังกล่าวไปเป็นปลายอาทิตย์ต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ จึงขอให้ผู้เข้าสอบติดตามความเคลื่อนไหวทุกระยะ ซึ่งเมื่อได้รับผลสอบดังกล่าวแล้ว สพป.น่านเขต ๒ จะได้นำเสนออ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ พิจารณาอนุมัติต่อไป
 
๒.อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ พิจารณาอนุมัติการย้ายข้าราชการครูอีกครั้งหลังจากมีตำแหน่งว่างจากโครงการครูคืนถิ่นของรัฐบาล ซึ่ง ในโครงการย้ายครูคืนถิ่นของ สพป.น่าน เขต ๒ ของเรามีผู้ได้รับการย้ายทั้งหมดจำนวน ๔๓ ราย ระงับการย้าย จำนวน ๗ ราย ในจำนวน ๔๓ รายที่ได้รับย้ายในครั้งนี้ มี ๘ ราย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของ ก.ค.ศ.(ขอย้ำว่า ก.ค.ศ. นะครับ)ซึ่งต้องรอต่อไป ขณะเดียวกันเรายังมีอัตราว่างที่จะรับย้ายได้อีกจำนวน ๒๐ ตำแหน่ง สพป.น่านเขต ๒ จึงได้เสนอให้ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ พิจารณารับย้ายตามคำร้องเดิมซึ่งจะหมดภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ มีข้าราชการครูได้รับการพิจารณาย้ายตามรายละเอียดดังนี้
มีผู้ที่ได้รับพิจารณาอนุมัติได้ย้าย ๑๐ รายโดยแบ่งเป็น รับย้าย ๗ ราย รับโอน ๓ รายย้ายภายในเขตพื้นที่ ๓ รายรับจากต่างจังหวัด ๗ ราย ยังเหลือตำแหน่งว่างอีก ๑๓ ตำแหน่งที่ไม่สามารถจัดคนลงได้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ เช่น ไม่ตรงกับคำร้องของผู้ประสงค์จะย้ายหรือไม่ตรงกับวิชาเอกที่ทางโรงเรียนต้องการ ซึ่งจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไปดูรายละเอียด(คลิก)
 
           
 
        ๓.เรื่องความเคลื่อนไหวในเรื่องการเลื่อนวิทยฐานะ
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนครูที่ได้รับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตาม ว.๑๗ คนแรกของ เขตพื้นที่ฯ      ที่ประชุมอ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต ๒ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้พิจารณาอนุมัติผลการประเมินเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สาขาวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์ –งานช่าง) ได้แก่ นายเบญจพล ติ๊บขัน โรงเรียนบ้านห้วยสะแตง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ นอกจากนั้นก็ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ อีกจำนวน ๑๓ ราย(คลิกรายชื่อ)ซึ่งผู้ที่มีเงินเดือนถึงขั้นต่ำที่มีคุณสมบัติครบก็จะได้รับการแต่งตั้งทันที่ ส่วนผู้ที่เงินเดือนยังไม่ถึงก็ต้องรอจนมีคุณสมบัติครบส่วนกลุ่มสาระอื่นๆ ที่ ก.ค.ศ.ยังไม่ส่งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ เขตพื้นที่ฯผมได้ทำหนังสือติดตามไปที่ ก.ค.ศ.แล้ว       (คลิกดูรายละเอียด)และความก้าวหน้าในการดำเนินงานขอผู้ที่ส่งผลงานทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ ว. ๑๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ มีดังนี้ (คลิก
)
 
 
 
 
๔.ผลการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา น่าน ๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕
 
เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา น่าน เขต ๒ ได้พิจารณาอนุมัติผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลต่างๆของคุรุสภา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนที่คณะกรรมการคุรุสภาและสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากำหนดซึ่งประกอบด้วย
 
๑.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล”คุรุสภา” ปี ๒๕๕๕
 
๒.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล”ครูผู้สอนดีเด่น”ปี ๒๕๕๕
 
๓.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ”คุรุสดุดี”ปี ๒๕๕๕
 
๔.การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล”ครูภาษาไทยดีเด่น”ปี ๒๕๕๕
 
๕.การคัดเลือก”หนึ่งแสนครูดี” ปี ๒๕๕๕
การพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล ดังกล่าวข้างต้น สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต ๒ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาขึ้น   ๒ คณะ ซึ่งประกอบด้วย รอง ผ.อ.สพป., ผู้แทนกรรมการคุรุสภา,ผู้ทรงคุณวุฒิ, ครู และศึกษานิเทศก์ที่เชี่ยวชาญในกลุ่มสาระวิชาต่างๆร่วมพิจารณาแล้วเสนอคณะกรรมการคุรุสภาพิจารณาผลอีกชั้นหนึ่งมีรายละเอียดดังนี้ คลิก(ผลรางวัลตาม ข้อ ๑ ๔)            (ผลข้อ ๕)
 
      
 
พบกันใหม่ในครั้งหน้า สวัสดีครับ
 

อ่าน : 12071
 แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©