[x]ปิดหน้าต่าง
:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ::

ภาพข่าวน่าน2

ข่าว : ต้อนรับ เปิดภาคเรียนแรก ปีการศึกษา 2554
 Post by :
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่รูป
เชวง วัฒนธีรางกูร


 
 

แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 
พุธ ที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2554

                              

ผอ.พบเพื่อนครู

โดย นายเชวง วัฒนธีรางกูร    ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

ฉบับที่ 6 ประจำวันพุธ  ที่ 29  มิถุนายน   2554

                              

หากเจ้าวางแผนไว้  1 ปี     จงปลูกข้าว

หากเจ้าวางแผนไว้  10 ปี       จงปลูกต้นไม้

หากเจ้าวางแผนไว้ 100 ปี  จงให้การอบรมเลี้ยงดูและให้ความรู้แก่ลูกหลาน”

                                                          (ขงจื๊อ)

 ต้อนรับ"เปิดภาคเรียนแรก  ปีการศึกษา 2554"

วัสดีครับ เพื่อนครูที่เคารพรักทุกท่าน

              ผอ.พบเพื่อนครูหายไปนานเลยล่ะครับต้องขออภัยเพื่อนครูด้วย  และโอกาสนี้ผมต้องขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ให้ความสนใจและติดตามข่าวสาร”ผอ.พบเพื่อนครูกันมากมาย ดูจากจำนวนผู้ที่เข้ามาอ่าน  ในฉบับนี้ถือว่าเป็นการพบปะกับคุณครู เป็นฉบับต้อนรับภาคเรียนที่ 1 ก็แล้วกันนะครับ  เรื่องแรก นะครับ   การได้รับผลกระทบภัยน้ำท่วมจากพายุดีเปรสชั่น ไหหม่า ที่เกิดขึ้นในช่วงของวันที่ 24- 28  มิถุนายน  ที่เกิดขึ้นกับโรงเรียน พี่น้องเพื่อนครู และนักเรียน หลายๆโรง   ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งอาคารเรียน เอกสาร หนังสือเรียน วัสดุ สื่อ อุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการ เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น(ข้อมูลโรงเรียนที่ได้รับความเสียหาย) ที่ผมและคณะฯในเขตพื้นที่ หลายท่านได้ เข้าไปให้การติดตามช่วยเหลือ ในช่วงที่ผ่านมา 

 

                       
อีกทั้งได้กำชับให้ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู ได้สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน   ในการนี้ผมได้สรุปรายงานและประชาสัมพันธ์ไปให้ท่านเลขาธิการสพฐ.ได้รับทราบเบื้องต้นแล้วครับ    การที่โรงเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบจากน้ำท่วมนี้      นอกจากหน่วยงานของเรา ที่ได้เข้าไปดูแลให้ความช่วยเหลือแล้ว  พวกเรายังได้รับน้ำใจจากพี่น้องชาวบ้าน ผู้ปกครองนักเรียน ผู้นำในชุมชน ที่เข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนช่วยขนข้าวของ และทำความสะอาดโรงเรียนในชุมชนหลังน้ำลด เป็นอย่างดียิ่ง  จึงขอขอบคุณพี่น้องชาวบ้าน ทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละดูแลและให้ความช่วยเหลือโรงเรียน อีกทั้งผู้บริหารโรงเรียน คุณครูทุกท่านที่ช่วยกันครั้งนี้    และผมต้องขอขอบคุณท่านสุทัศน์  อุทธิยา รองนายก อบต.ศรีภูมิ และคุณสาคร  ไชยมงคล ปลัดฯ อบต.ศรีภูมิ ที่ท่านให้ความกรุณาอนุเคราะห์เรือท้องแบน รับส่งผมและคณะไปส่งในที่รถยนต์ไม่สามารถไปถึงได้ ขอบคุณมากครับ  และฝากถึงพี่น้องเพื่อนครูทุกท่าน ได้ช่วยกันส่งกำลังใจและให้การช่วยเหลือ และบริจาคสิ่งของให้กับโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ได้ที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบภัย สพป.น่าน เขต 2(กลุ่มอำนวยการ)  และเรื่องที่ 2 นานๆพบกัน ผมมีหลายๆเรื่องราวที่อยากจะฝากเน้นย้ำในช่วงของเปิดภาคเรียนแรกนี้นะครับ  ก็คือ การนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษาและระดับห้องเรียน  และทราบว่ากลุ่มโรงเรียนได้ดำเนินการไปแล้ว  โดยการนำของรองผู้อำนวยการ สพป.น่านเขต 2  และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบดูแลกลุ่มโรงเรียนได้ลงไปทำงานกับเพื่อนครู  ผมจึงขอเน้นย้ำให้เพื่อนครูได้นำจุดเน้นดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างจริงจัง  ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวอยู่ในช่วงของระยะที่ 2 (ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554) จุดเน้นพัฒนาผู้เรียนก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร  การเรียนการสอนและการวัดประเมินผล  ขอให้คุณครูทุกท่านนำสู่การปฏิบัติในห้องเรียนให้ได้  ซึ่งการดำเนินงานตามจุดเน้นนี้ จะเป็นแนวทางในการที่จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้สูงขึ้น
เรื่องที่ 3 การประเมินคุณภาพภายในโดยบุคลากรในสังกัด เป็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ซึ่งเขตพื้นที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อทำการประเมินติดตามตรวจสอบ ประกอบด้วย  รองสพป.น่าน 2 ศึกษานิเทศก์และประธานกลุ่มโรงเรียน  โดยการประเมินดังกล่าวเป็นการติดตามการดำเนินงานพัฒนาคุณคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งผลการดำเนินงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลที่จะช่วยโรงเรียนในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดและเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้อย่างเหมาะสม  ทราบว่าขณะนี้โรงเรียนต่างระดมสรรพกำลังมากมาย เพื่อนครูหลายท่านบอกว่าเหนื่อย... การดำเนินงานดังกล่าวผมคิดว่าถ้าหากโรงเรียนมีการพัฒนาตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  ผมเชื่อว่าเพื่อนครูก็คงไม่เหนื่อยแบบนี้ นะครับ  อย่างไรแล้วในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน นั้น ถือว่าเป็นบทบาทหน้าที่ของเพื่อนครูต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกคนในโรงเรียน ต้องช่วยกันนะครับ และการพัฒนาต้องอาศัยผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้นำสำคัญในการพัฒนา ถ้าหากคุณภาพผู้บริหารดีก็จะส่งผลไปที่คุณภาพครู  เมื่อคุณภาพครูดีก็จะส่งผลไปที่คุณภาพผู้เรียน  อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั่นเองครับ  และคุณภาพของผู้เรียนเกิด  ผู้ที่ภาคภูมิใจก็คือคุณครูนั่นเองครับ

เรื่องที่ 4 ช่วงนี้ เป็นช่วงที่โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ต้องดำเนินการส่งข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ในปีการศึกษานี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน รายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา   ทางศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือที่เรียกกันว่า Data Center 2011   ในการรายงานข้อมูลดังกล่าว  โรงเรียนสังกัดมีแนวทางการดำเนินงานให้เลือก 2 แนวทางคือ (แนวทางที่ 1 ) โรงเรียนสามารถกรอกข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลได้โดยตรงที่ Data Center  หรือ (แนวทางที่ 2) เลือกที่จะบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล โดยใช้โปรแกรม SMIS แล้ว Upload ข้อมูลดังกล่าวไปที่ Data Center ก็ได้  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2  ให้โรงเรียนในสังกัดเลือกวิธีรายงานข้อมูลตามแนวทางที่ 2 เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของโรงเรียน เนื่องจากโรงเรียนของเราส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบ IP-STAR ถ้าให้กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ทั้งหมด คงลำบากกันน่าดู   เมื่อโรงเรียนรายงานข้อมูลแล้ว ก็ขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนรับรองข้อมูล ที่ Data Center ด้วย  ขอฝากผู้บริหารโรงเรียนได้ให้ความสำคัญกับการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาด้วย ข้อมูลสารสนเทศที่ดีต้อง ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับสภาพจริงด้วยนะครับ  เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการบริหารงบประมาณ จัดสรรงบประมาณต่างๆ ให้กับโรงเรียนได้นำไปใช้ในการบริหารงานของโรงเรียนต่อไป 

เรื่องที่ 5  เป็นเรื่องที่สบายๆหน่อยครับ เมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายน ทางเขตพื้นที่ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ไปพัฒนาศักยภาพด้วยการไปศึกษาดูงานที่ สพป.ระยองเขต 1

                       

และได้มีโอกาสไปพักผ่อนสมองจากการกรำงานหนักมาตลอดปี  ได้ทั้งความรู้เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาในการทำงาน  ความสุขจากการได้ผ่อนพัก และได้สนุกสนานในการเดินทางและทำกิจกรรมร่วมกัน  เหมือนเป็นการไปเติมแบตเตอรี่ให้กับตัวเองนะครับ  และเมื่อกลับมาถึงแล้วก็ได้ให้ทุกกลุ่มงานร่วมทำกิจกรรม 5 ส.   ด้วยกัน  มีการปรับปรุงห้องทำงาน สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าดู และน่ามอง มากขึ้น ตามจุดเน้นของน่าน 2 นะครับ ที่ว่า สภาพแวดล้อมสวย  บุคลากรดี งานมีคุณภาพ  ซึ่งกิจกรรม 5 ส.  ที่จัดขึ้นนี้ต่อไปก็จะส่งผลต่อการให้บริการแก่เพื่อนครูที่มาติดต่องาน ได้เกิดความประทับใจ นั่นเองครับ และในโอกาสเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2554 นี้  ผมขอให้คุณครูทุกท่านมีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีพลังในการสร้างสรรค์งานการศึกษาไทยให้ก้าวหน้าเพื่อสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดี คนเก่ง  เพื่อให้ชาติไทยของเราพัฒนาก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไปนะครับ  พบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ

                      


อ่าน : 2315
 แชร์หน้านี้ ไปยัง facebook


 


 
เว็บไซต์เพื่อการศึกษา Education Website
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาน่าน เขต 2 เลขที่ 418 หมู่ 8 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 55120 Tel 0-54791510 ?
© webmaster E-mail : jantana_plannan2@hotmail.com I chantana.k@obecmail.obec.go.th Tel 0-871879928 ©