วันศุกร์ ที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2555
สาระโดย: phim ( เข้าชม : 2008 )
————————————————————————————————————————————

 

                     การดำเนินการจัดซื้อจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) หรือ One Tablet Pc Per Child ของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้ประกาศไว้ นั้น ภายหลังฺที่ ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เข้ามาดำรงตำแหน่งก็เดินหน้าในเรื่องนี้ทันที โดยการเสนอเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขอจัดซื้อแท็บเล็ตเพิ่มเป็น จำนวน 900,000 เครื่อง เพื่อให้เพียงพอที่จะนำไปแจกให้กับนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 (ป.1) ทุกคน ทุกสังกัดทั่วประเทศ ให้ทันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ช่วงเดือนพฤษภาคม นี้

สำหรับคุณสมบัติเครื่องแท็บเล็ตที่จะแจกให้กับนักเรียนชั้น ป.1 ได้กำหนดสเปกเบื้องต้นไว้ โดยให้มีความเร็ว 1 กิกะเฮิร์ตซ์ หน่วยความจำหลัก 512 เมกะไบต์ จอขนาดไม่ต่ำกว่า 7 นิ้ว ความละเอียดหน้าจอ 1,024 X768 พิกเซล หน่วยบันทึกภายใน 16 กิกะไบต์ และสามารถต่อเชื่อมอินเทอร์เน็ตไร้สายได้ด้วย เพื่อให้นักเรียนสามารถเปิดสู่โลกกว้างได้

ทั้งนี้ จะให้นักเรียนนำกลับไปใช้ที่บ้านได้ด้วย รวมถึงจะแจกให้เด็กไปเลย เรียนจบแล้วก็ไม่ต้องคืนเพราะเด็กจะมีทุกปีจนครบทั้ง 6 ชั้นปี

ซึ่งขณะนี้ ทุกขั้นตอนกำลังเดินไปตามกระบวนการอย่างเร่งด่วน โดยรัฐบาลก็ได้มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เจรจาจัดซื้อเครื่องแท็บเล็ตจากประเทศจีนในระบบ G-to-G อยู่

ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ นั้น ดร. ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 นักเรียน 1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต เร่งดำเนินการในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องกำหนดคุณลักษณะของเครื่องแท็บเล็ต รวมถึงการกำหนดเนื้อหา (Content) ที่จะบรรจุลงในแท็บเล็ต

เบื้องต้นได้กำหนดเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ของนักเรียนชั้น ป. 1 ประกอบด้วย หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ่งเป็นไฟล์ pdf ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 8 เล่ม ได้แก่ วิทยาศาสตร์ 1 เล่ม รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ 1 เล่ม รายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์, ภาษาไทย 2 เล่ม รายวิชาพื้นฐานชุดภาษาเพื่อชีวิต “วรรณคดีลำนำ” และ “ภาษาพาที”, ภาษาอังกฤษ 1 เล่ม PROJECTS : Play and Learn Student’s Book และสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 เล่ม รายวิชาพื้นฐานพระพุทธศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์และภูมิศาสตร์

Learning Object จำนวน 350 หน่วย ซึ่งการบรรจุเนื้อหาทั้งหมดนี้จะใช้พื้นที่ 4 GB แต่ภาพรวมของเครื่องแท็ลเล็ตจะมีพื้นที่ความจำประมาณ 8 GB เพราะฉะนั้น ยังคงมีพื้นที่ความจำเหลือพอที่จะให้นักเรียนได้ทำการบ้านหรือบรรจุหลักสูตร ด้านคุณธรรม จริยธรรม การทำบัญชีครัวเรือน และอื่น ๆได้อีก

สำหรับเรื่องสัญญาณ Wi-Fi กระทรวงศึกษาธิการได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อทำการสำรวจเส้นรุ้ง เส้นแวงของโรงเรียนทั่วประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องการรับสัญญาณอินเตอร์เน็ต

ทั้งนี้ ได้เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ อีกด้วย เช่น ระบบไฟฟ้าต้องมีความปลอดภัย ครูผู้สอนต้องมีความพร้อม รวมถึงศึกษานิเทศที่จะต้องตรวจติดตาม และเรื่องการจัดส่งให้มีความถูกต้องครบถ้วนโดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาเป็นผู้ประสานงาน แจกจ่าย

ในเบื้องต้น มีการแบ่งสถานศึกษา ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มพื้นที่สีเขียว มีความพร้อมสูงทุกด้าน เช่น มีห้องเรียน มีไฟฟ้า มีระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่เป็นประจำ ซึ่งโรงเรียนในพื้นที่นี้อาจจะได้รับแท็บเล็ตในล็อตแรกก่อน กลุ่มพื้นที่สีเหลือง มีไฟฟ้า มีห้องเรียน มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต แต่ไม่แรงมาก หรือยังไม่มีระบบอินเทอร์เน็ต จะต้องทำการเพิ่มสัญญาณให้ก่อน และกลุ่มพื้นที่สีแดง คือ อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ไม่มีไฟฟ้าใช้ และไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยกลุ่มนี้มีอยู่ประมาณ 200 โรง ซึ่งจะต้องจัดการเตรียมความพร้อมให้ต่อไป

นอกจากนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แม่บ้านแห่งวังจันทร์เกษม ยังได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจจำนวนโรงเรียนทุกสังกัดว่า จัดอยู่ในกลุ่มใด เพื่อจัดแผนดำเนินการที่ชัดเจน เนื่องจากการจัดส่งแท็บเล็ตนั้น จะต้องทยอยส่งโดยจะดำเนินการส่งเป็น 3 ล็อต โดยล็อตแรกจะเริ่มในเดือนพฤษภาคม ซึ่งกลุ่มพื้นที่สีเขียวที่มีความพร้อมมากที่สุด ก็จะได้รับเครื่องแท็บเล็ตไปใช้ก่อน และทยอยจัดส่งไปให้กับกลุ่มอื่นต่อไปตามความพร้อมที่มา: http://www.naewna.com