วันอังคาร ที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
สาระโดย: phim ( เข้าชม : 5426 )
————————————————————————————————————————————

                     Download เอกสาร  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     Download       คำชี้แจงและประเด็นที่ควรพิจารณา
    
    หน่วยการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา 
ศิลปศึกษา ป.1
    หน่วยการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา   การงานอาชีพ ป.2
    หน่วยการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา   ภาษาไทย ป.3
    หน่วยการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา   สุขศึกษา ป.4
    หน่วยการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา   วิทยาศาสตร์ ป.5
    หน่วยการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา   ภาษาไทย ป.6


    Download 

  หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  บูรณาการ
  หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สุขศึกษา
  หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาษาอังกฤษ
  หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  คณิตศาสตร์
  หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ศิลปะศึกษา
  หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  สังคมศึกษา
  หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  การงานอาชีพฯ
  หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาษาไทย
  หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  วิทยาศาสตร์

   Download 

    หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สุขศึกษา
    หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาษาอังกฤษ
    หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  คณิตศาสตร์
    หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  สังคมศึกษา
    หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ภาษาไทย
    หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การงานอาชีพฯ
    หน่วยการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  วิทยาศาสตร์