คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (MEP)

เมื่อวันที่  31 กรกฎาคม  2563  นายทวีศักดิ์   สงวนศรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.น่าน เขต 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจ นิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ (MEP) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านสบกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน