การประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายประสิทธิ์  ชาวแหลง รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง ความเป็นมาของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ก่อนเข้าสู่การประชุมได้มีกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไว้พระ กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริตและแสดงสัญญาลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจริต ของโรงเรียนประจำคุณภาพตำบล จำนวน 41 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สพป.น่าน เขต 2