การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ด้านพัฒนาการศึกษาพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2563