ติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” นำโดย นางวิไลวรรณ นันต๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียน และทีมงานมีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการควบคุมภัยภิบัติจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา จังหวัดน่าน เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ตามมาตรการและแนวทางการปฏิบัติในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ทางโรงเรียนขอขอบคุณคำแนะนำของคณะกรรมการทุกท่าน และทางโรงเรียนขอขอบคุณทีมงานโรงเรียนบ้านท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร”ทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนมาตรการระดับสถานศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองนักเรียนในวันเปิดเรียน