โรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับปรเทศ ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านส่งเสริมอาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านเปียงซ้อ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับปรเทศ การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านส่งเสริมอาชีพ