ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ประจำปี 2563

ขอเชิญส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ประจำปี 2563 004 1424

ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบความเดือดร้อน

ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนประสบความเดือดร้อน04267 3642

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 070863

การประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

การประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริม         ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา […]

การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563

การคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นเพื่อรับรางวัลด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 น. […]

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคู่มือการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 04006 2894

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร 03336 2563

WordPress - Powered by NANTELECOM